G?ZLEMEV

 • Sabahleyin, Il?ca?daki ekmek f?r?n?ndan ekmek ald?ktan sonra ?Ta? Bah?e?ye u?ray?p demli bir ?ay i?tim. ?Ta? Bah?e?nin ?patroni?esi? getirip bir tomar gazete b?rakt? ?n?me.


  Sabahleyin, Il?ca?daki ekmek f?r?n?ndan ekmek ald?ktan sonra ?Ta? Bah?e?ye u?ray?p demli bir ?ay i?tim. ?Ta? Bah?e?nin ?patroni?esi? getirip bir tomar gazete b?rakt? ?n?me.
  ??yle bir g?z atay?m dedim. Haberler hepsinde ayn?? Orada ?at??ma, burada sava?, ?urada ter?r?

  Nerdeee eski sava?lar...
  D???nd?m de eskiden sava?lar?n taraflar? vard?, taraftar? vard?, hakl?lar? vard?, haks?zlar? vard?, s?n?fsal temele dayal?lar? vard?, ulusal boyutlu olanlar? vard?.
  ?imdilerde ?yle mi ya!.. Kimilerinin kendi halinde uslu uslu durup oturan akl?, baz? usavurma i?lemlerini mant?ksal s?n?rlar?na kadar g?t?r?p, sonunda kendisiyle ?at??ma haline d?n???yor. D?nya n?fusunun y?zde alt?s?na sahip Amerika, d?nya servetinin y?zde ellisinin ?st?ne oturuyor. D?nyada askeri b?t?eye ayr?lan dokuz y?z milyar dolarl?k pay?n y?zde ellisini harcayan d?nya sirkinin trapezcisi Amerika, bu parayla (yani d?rt y?z elli milyar dolarla) Birle?mi? Milletler?in belirledi?i rakamlara g?re, d?nyadaki t?m insanlar?n y?zde onunun temel gereksinimlerini kar??layabilece?ini biliyor da, bilmezden geliyor.

  Bak sen ?u trapezciye!
  Yani bir anlamda, diyalektik anlay???n temelinde yatan ??l? d???nceye Hegel?in y?kledi?i anlam y?r?rl??e giriyor, ger?ekleri olu?turan kavramlar?n her biri, kar??t?n? kendi i?inde ta??maya ba?l?yor. Amerika, ?ngiltere ile kol kola girip, d?nyada petrol rezervleri a??s?ndan ikinci s?rada yer alan Irak?? vuruyor. G?da ambargosu uyguluyor. ?ocuklar, bebekler ?l?yor. Emperyalizm, bir anlamda daha ?nce yaratt?klar?n? y?k?yor. Trapezci, trapezin ?st?nde ayakta duruyor.

  Amerikan?n insanl??a kar?? direni?i
  Bu ?lkenin ve bu ?lke halk?n?n ?n?nde y?llard?r kemik yalayan emperyalizm, elleriyle ?rd??? ?ye?il ku?a??? beline dolam??, etrafta dola??yor. 12 Eyl?l fa?izmi, nas?l T?rkiye?de Recep Tayyip Erdo?an yaratt?ysa, nas?l Hizbullah ?rg?t? kurulduysa , Afganistan?da Usame Bin Ladin, Taliban nas?l ?rediyse, Amerika ?vakt-i zaman?nda? nas?l Saddam H?seyin?i ?ran?a sald?rtt?ysa ve nas?l kimyasal kitle imha silahlar? verip Kuveyt?i i?gal etmesine g?z yumduysa, Halep?e?de zehirli gazdan nas?l be? bin insan ?ld?yse ve de d?nya bu senaryolar? nas?l gargaras?z yuttuysa; Amerika yine, yeniden insanl??a kar?? direniyor.

  Bir trapezden di?erine...
  Amerika, Karl Marx?? iplemedi?i i?in, ekonomik temelli baz? toplumsal olu?umlar?n zaman i?inde kar??tlar?n? ?retti?ini, kar??tl???n giderek ?at??maya d?n??mesiyle de yeni olu?umun eskisini ortadan kald?rmas? bi?iminde y?r?d???n? vallahi bilmiyor. ?Parabol?den s?z ediyorsunuz, o ?para bol? diyor. Bir trapezden di?erine atl?yor. M?mtaz(!) bas?n?m?z?n ?a?k?n ?a?kalozlar? ona alk?? tutuyor.

  S?rekli ?a??ran ?a?k?n bir ?lke halk?
  Oysa, her ?ey s?rekli bir olu? ve yok olu? s?reci i?inde. Ve biliyoruz ki, bu s?re? i?inde hi?bir ?ey s?rekli de?il; her ?ey de?i?iyor ve yerini ba?ka bir ?eye b?rak?yor. B?t?n ?eyler ?eli?kili yanlar ve y?nler i?eriyor. T?rkiye?de, Bay Tayyip, ?nce surat?na g?stermelik sava? boyalar? s?r?yor, sava? naralar? at?yor, ama sonra yat???yor. ?Onurumuzu para u?runa satmay?z,? falan diyor. ?Sava?a hay?r? diyen halk, vergi yoluyla cezaland?r?l?yor. D?nya milletleri ?a?k?n. Ret olan tezkere yeniden tezg?ha konuyor, olmuyor. ?Haydi Kuzey Irak?a giriverelim? deniliyor. T?rkiye, teflon tavadaki ya? ?rne?i, k???k pazarl?klar?n k?skac?nda bir o yana, bir bu yana kay?yor, eriyor. Yer alt?nda politika yapay?m derken solucanla??yor. Belkemiksiz, yap??kan, yav?ak... Erken se?im yap?yor, sand?ktan beklenen sonu? ??km?yor.
  Sonu? i?in: ?Aaa!.. S?rpriz bu? deniliyor.
  ?a??yor?
  S?rekli ?a??r?yor?
  Vallahi Hegel hakl?
  ?eli?kili yanlar ve y?nler aras?ndaki ?at??ma, de?i?imin itici g?c? olmal? (m?)? Olmal?, ama olmuyor. Sonunda ??eylerin? d?n???me u?ramas?na ya da ortadan kalkmas?na a??laca??n?n kimse ay?rt?na varam?yor. Oysa Hegel hakl?: Varl??? belirleyen d???nce kendi s?recini oldu?u gibi, d?nya tarihinin de olu?um ilkesini olu?turuyor.
  Trapezci o trapezden bu trapeze atlarken, havada takla at?yor..

  ?ok uzatt?m, biliyorum
  Sonucu ?zetle derseniz, hemencecik s?yleyivereyim: Trapezci, eninde sonunda trapezi elinden ka??racak.
  Ka??r?nca n?olacak?
  Ya tepe ?st? ya da k?? ?st? yere ?ak?lacak. De?i?im ve geli?imin, maddi d?nyan?n do?as?nda var olan bir ?zellik oldu?u Amerikanca olarak da s?ylenecek. Ge?mi? olaylardan ilkeler ??kar?lacak. D???ncelerin ger?ekli?e uygunlu?u, yani do?rulu?u, toplumsal pratikle s?nanacak.

  Yanl?? g?sterme y?ntemi
  Kant diyalekti?i tan?mlarken: ?Yan?lg?n?n mant???? diyor ya... ?nan?yorum.
  ?ki kar??t sav aras?ndaki, hem tezin, hem de antitezin kar??t?n?n olanaks?zl??? kan?tlanarak giderilecek. Akl?n i?ine d??t???, boka buland??? do?al yan?lg?, ileride yanl?? g?sterme y?ntemi haline gelecek.
  Nereden girdim ?Ta? Bah?e?ye, nereden ?n?me gazeteleri koydu ?patroni?e?, nereden dald?m gazetelerin i?ine?
  Oysa, g?zel ge?ebilirdi tatildeki bug?n?m?
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net