10 Ağustos 2007 00:00

Makinistler grev yasa??n? deldi

N?rnberg ?? Mahkemesi?nin, Almanya ?ap?nda y?k ve yolcu trenlerindeki s?resiz grevi ekonomik bahaneler ?ne s?rerek yasaklamas?n?n yank?lar? s?r?yor.

Paylaş

N?rnberg ?? Mahkemesi?nin, Almanya ?ap?nda y?k ve yolcu trenlerindeki s?resiz grevi ekonomik bahaneler ?ne s?rerek yasaklamas?n?n yank?lar? s?r?yor. ?lkenin ileri gelen hukuk?ular?, ?mahkemenin yetkilerini a?t???n? ve ayn? zamanda anayasay? ?i?nedi?ini? belirterek karar? ele?tirirken, yasak karar?, Berlin ve Hamburg?da tutmad?.
?S-Bahn? ad? verilen banliy? tren ?irketi ?al??anlar?, ?cret art??? talebiyle uyar? grevleri d?zenledi. Bununla beraber h?k?met yetkilileri ise yasak karar?n?, ?Demoklesin k?l?c?ndan kurtulduk, ?imdi sorun masa ba??nda ??z?lebilir? g?r???yle savundu.
Yasak tutmad?
N?rnberg ?? Mahkemesi?nin yasak karar?, Berlin ve Hamburg?da tutmad?. Alman Demiryolu (DB) tekeline ait olan Berlin ve Hamburg metrolar?, 1994 y?l?nda ger?ekle?tirilen bir ?zelle?tirmede kendi ba?lar?na ?irket olarak yeniden kurulmu?lard?.
Grev yasa?? karar?n?n DB tekeline ba?l? hangi ?irketler i?in ge?erlili?i oldu?unu da karar alt?na alan N?rnbergli hakimler, Berlin ve Hamburg metrolar?n? unuttular.
Durumun fark?na varan Alman Makinistler Sendikas? (GDL), d?n ak?am ald??? bir kararla Berlin ve Hamburg metrolar?nda ?al??an makinistleri iki saatli?ine greve ?a??rd?.
?ki kentte d?n sabah d?zenlenen iki saatlik grevler nedeniyle tren seferlerinde ?nemli aksamalar ya?and?.
Mahkeme yetkilerini a?t?
?te yandan Hamburglu hukuk?u Dr. Rolf Geffken gazetemize yapt??? a??klamada, ?Yasak karar?, yasal hak ve ?zg?rl?klerin gasp edilmesinde ?nemli bir ad?m? dedi. Almanya?da sosyal haklar?n olmas?na kar??n bunun yasalarda ?ok s?n?rl? yer ald???n? s?yleyen Geffken, ?Grev yasa??na yap?lan itiraz reddedilirse; Almanya bir sosyal hakk?n? daha kaybetmi? olacak? ?eklinde konu?tu.
B?t?n sendikalar?n bu konuda duyarl? olmalar?n? talep eden Geffken, ?Bir ?ehrin i? mahkemesi, b?t?n bir ?lkenin i??i hareketini etkileyen karar alma c?reti g?sterebiliyorsa; bu, ?lkedeki sosyal ve siyasal durumun ne kadar k?t? oldu?unu g?stermektedir? diye konu?tu. Mahkemenin yetkilerini a?arak, anayasal bir hakk? gasp etti?ini s?yleyen Geffken, ????ilerin haklar?n?n bu derece gasp edilmesi ayn? zamanda totaliter bir y?netimin de ilk ad?m?d?r? dedi.
?tiraz bug?n g?r???lecek
Bu arada N?rnberg ?? Mahkemesi?nin grev yasa??na itiraz eden GDL, davan?n lehlerine sonu?lanmas?n? bekliyorlar. Grev yasa??na kar?? itiraz davas? bug?n saat 10.00?da ba?layacak.
Hakimler, s?z konusu karar?, ?Alman ekonomisinin a??r? zarar g?rece?i? ve ?tatil d?nemi oldu?u i?in yolcular?n eziyet ?ekece?i? bahaneleriyle ile gerek?elendirmi?lerdi. Mahkeme S?zc?s? Wilfried Eck ?nceki g?n yapt??? a??klamada, ?Grevin bir b?t?n olarak ?lkenin ekonomisine verece?i zarar, tahmin edilemeyece?i gibi zarar?n tazmini de m?mk?n olmayacakt?r? demi?ti. Ayr?ca taraflar aras?ndaki ?g?? dengesinin? olmad???n? ileri s?ren Eck, ?Kararla dengesiz bir m?cadeleyi ?nl?yoruz? dedi.
?G?? dengesi? olmad??? gerek?esi ise ?DB?de ?? de?i?ik sendikan?n ?rg?tl? oldu?u ve GDL?in grev yapmas?na kar??l?k i?verenin, hangi i??inin hangi sendikaya ?ye oldu?unu bilmedi?i i?in lokavt uygulayamayaca??? ile a??klan?yor. (K?ln/EVRENSEL)
Serdar Derventli
ÖNCEKİ HABER

Nagasaki?de h?z?nl? anma

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa