Nagasaki?de h?z?nl? anma

Japonya, ?? g?n ?nce Hiro?ima?daki anmalar?n ard?ndan d?n de Nagasaki kentine atom bombas? at?lmas?n?n 62?nci y?ld?n?m?n?nde kurbanlar? t?renlerle and?.


Japonya, ?? g?n ?nce Hiro?ima?daki anmalar?n ard?ndan d?n de Nagasaki kentine atom bombas? at?lmas?n?n 62?nci y?ld?n?m?n?nde kurbanlar? t?renlerle and?.
Binlerce ?ocuk, hayatta kalmay? ba?aran ya?l?lar ile di?er bir?ok ki?i y?ld?n?m? dolay?s?yla bu kez Nagasaki?nin Bar?? Park??nda topland?.
T?rende, bomban?n at?ld??? dakikada hayat?n? kaybeden 140 binden fazla ki?inin an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?unda bulundu. Hiro?ima?da ?? g?n ?nce yap?lan t?rende oldu?u gibi n?kleer silahlanmaya ?fke Nagazaki?de de ?nplana ??kt?. Nagasaki Belediye Ba?kan? Tomihisa Taue, n?kleer silahlar?n yok edilmesi i?in m?cadelelerini s?rd?receklerini ifade ederek, yeni n?kleer devletlerin ortaya ??kmas?yla tehlikenin hi? olmad??? kadar b?y?k oldu?unu vurgulad?.
G?kten inen cehennem
?kinci D?nya Sava???n?n sonlar?nda, ABD Ba?kan? Harry Truman??n emriyle y?zy?l?n en b?y?k ter?r sald?r?s?na imza at?lm??t?.
6 A?ustos 1945?te Hiro?ima?ya, bundan ?? g?n sonra ise Nagazaki?ye atom bombas? at?ld?. Atom bombas?, o g?ne kadar kullan?lan en g??l? bombadan tam 2 bin kat daha g??l?yd?. Hiro?ima?n?n y?zde 60??nda ta? ?st?nde ta? kalmad?; 13 kilometrekarelik bir alan radyasyon bulutu alt?nda kald?. Nagasaki?de bomban?n at?ld??? an, tahmini 200 bin n?fusun yakla??k 27 bini an?nda, yakla??k 70 bini 1945 y?l?n?n sonuna kadar hayat?n? kaybetti. Radyasyonun etkileri bug?n de devam ediyor. O tarihten bu yana her y?l radyasyon kal?nt?s? y?z?nden kurban veren Nagasaki?de bu y?l 3 bin 69 ki?i daha kurban listesine eklendi. Bu son rakamla resmi ?l? say?s? 143 bin 124?e ??kt?.
Japonya, bomban?n at?lmas?ndan alt? g?n sonra kay?ts?z-?arts?z ABD?ye teslim olmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net