Fotoğraf: Evrensel

G?rcistan, gerilimi BM?ye ta??yor

G?rcistan, Rusya ile aras?nda yeni bir kriz yaratan ?hava sahas? ihlali? ve ?f?ze? iddias?yla Rusya?n?n da daimi ?yesi oldu?u BM G?venlik Konseyi?ni toplant?ya ?a??rd?.


G?rcistan, Rusya ile aras?nda yeni bir kriz yaratan ?hava sahas? ihlali? ve ?f?ze? iddias?yla Rusya?n?n da daimi ?yesi oldu?u BM G?venlik Konseyi?ni toplant?ya ?a??rd?. Rusya Genelkurmay? ise G?rcistan??n iddialar?n?, ?Rusya?ya kar?? giri?ilmi? bir provokasyon? olarak niteledi.
Bu arada ?ngiltere?de yay?nlanan The Guardian gazetesi, G?rcistan?a at?ld??? iddia edilen f?ze nedeniyle ayr?l?k?? G?ney Osetya ile Abhazya b?lgelerinin su?lanabilece?ini yazd?. ?ngiliz gazete haberine, G?rc? yerel medyas?nda ??kan haberleri dayanak g?sterdi.
G?rcistan, 7 A?ustos?ta yapt??? a??klamada, Rusya?n?n hava sahas?n? ihlal ederek ba?kent Tiflis?in yakla??k 65 kilometre bat?s?ndaki bir k?ye bomba att???n? iddia etmi?, bomban?n patlamad???n? a??klam??t?. Tiflis y?netimi, Rusya?ya kar?? ?nceden de benzer iddialarda bulunmu?tu.
K?nama istedi
G?rcistan??n BM Daimi Temsilci Yard?mc?s?, Rusya?n?n BM S?zle?mesi?nin iki maddesini ihlal etti?ini iddia ederek, ?G?rcistan?a kar?? kuvvet kulland???n? ve bunun sald?r? oldu?unu? savundu. G?rc? temsilci, BM G?venlik Konseyi?nden, Rusya?n?n k?nanmas?n? da istedi.
Diplomatik kaynaklar, kriz kar??s?nda ikili oynayan BM?den k?nama karar?n?n ??kmas?n?n zor oldu?unu belirtiyor.
Di?er yandan iddialar? kesin bir dille reddeden Rusya ise olay?n kendisine kar?? giri?ilen bir ?provokasyon? oldu?unu bildirdi. Itar-Tass ajans?na konu?an Rusya Genelkurmay Ba?kan? Yuri Baluyevsky, ?Bu, Rusya?n?n bar?? g?c?ne ve ?lkenin tamam?na kar?? giri?ilmi? bir provokasyondur? ifadelerini kulland?.
Rus komutan Baluyevsky, ?G?rcistan ?a?k?nl?k i?inde. ??nk? Kosova sorunu, ba??ms?zl?kla ??z?lme yolunda. Bunun ard?ndan Tiflis, Abhazya ile G?ney Osetya?y? kaybedebilir? dedi.
Bu arada ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack ise ?Sald?r?n?n sorumlusu kim olursa olsun, bu t?r provokasyonlar durmal?? diye konu?tu.
?Ayr?l?k?? b?lgeler su?lanabilir?
Di?er yandan ?ngiliz The Guardian gazetesi ise G?rcistan??n iddialar? nedeniyle ayr?l?k?? b?lgelerin ?g?nah ke?isi? haline getirilebilece?ini belirtti. Haberine, G?rc? kaynaklar?n, ?G. Osetya?daki Moskova yanl?s? ayr?l?k?? gerillalar?n yanl??l?kla Rus sava? u?a??na ate? a?t??? ve pilotun da rahat ka?abilmek i?in bombay? b?rakt???? iddialar?n? dayanak g?steren gazete, Kremlin?in iddialar? kesin bir dille reddetti?ini hat?rlatarak, ?Ancak olay, diplomatik sava?? provoke etti? ifadesini kulland?.
G?ney Osetya?daki ayr?l?k?? y?netim, Tiflis y?netiminin Rusya?y? zor durumda b?rakmak i?in ?kendi kendini bombalad???n?? belirtmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net