??ekilme bask?s? dayan?lamaz hale gelebilir?

Amerikan ara?t?rma kurulu?u RAND Corporation??n yapt??? bir ara?t?rmaya g?re, Irak?taki ?at??malar?n yaz sonuna kadar azalmamas? halinde, bu ?lkedeki Amerikan i?gal birliklerinin ?ekilmesi y?n?ndeki siyasi bask? ?dayan?lamaz hale? gelebilir.


Amerikan ara?t?rma kurulu?u RAND Corporation??n yapt??? bir ara?t?rmaya g?re, Irak?taki ?at??malar?n yaz sonuna kadar azalmamas? halinde, bu ?lkedeki Amerikan i?gal birliklerinin ?ekilmesi y?n?ndeki siyasi bask? ?dayan?lamaz hale? gelebilir.
ABD Hava Kuvvetleri?nin maddi destek sa?lad??? kurulu?un, sonu?lar? ?nceki g?n yay?mlanan ara?t?rmas?nda, ?Yak?n zamanda ba?ar?ya ula??laca?? konusunda iyimser de?iliz? denildi. Raporda, ?d?zeni kabul ettirmek i?in ezici g?? kullan?m??, ??lkenin b?l?nmesi?, ?i? sava?? kazanacak taraf?n desteklenmesi? gibi se?eneklerin incelendi?i de ??renildi. Ayr?ca, ABD?nin ?ekilmeye ?imdiden haz?rlanmas? gerekti?i de belirtildi.
Bush?u yalanlayan veriler
Amerikan ordusu, Irak?a y?lba??ndan beri takviye asker g?nderilmesinin ?at??malar?n azalmas?n? sa?lad???n? iddia ediyor. Bush y?netimi de, erken ?ekilmenin ?felakete? neden olabilece?ini belirterek, ?lkede giderek artan ?ekilme takvimi ?nerilerini reddediyor.
3 Irak bakanl???ndan elde edilen verilere g?re ise ge?en ay Irak?ta 1652 sivil ?ld?. Bu say?n?n haziran ay?ndaki sivil kay?p say?s?n?n ??te biri oran?nda fazla oldu?u ifade ediliyor.
Ara?t?rmay? haz?rlayan uzmanlardan Olga Oliker, Irak?taki ?iddet d?zeyinin, ek birlik g?nderilmesi stratejisinin etkili olmad???n? g?sterdi?ini s?yledi. Oliker, ?Irak?taki ?iddet, kabul edilemez bir d?zeyde? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net