TZOB kurakl?k tazminat? istiyor

T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan? ?emsi Bayraktar, meteorolojik kurakl???n tar?msal kurakl??a d?n??erek, ?r?n hasad?nda ciddi kay?plar ya?and???n? bildirdi.


T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan? ?emsi Bayraktar, meteorolojik kurakl???n tar?msal kurakl??a d?n??erek, ?r?n hasad?nda ciddi kay?plar ya?and???n? bildirdi. Toplam zarar?n 5 milyar YTL?yi buldu?unu kaydeden Bayraktar, akarsular?n kurumas?, yeralt? sular?n?n ?ekilmesi, barajlar?n su seviyelerinin azalmas?n?n ?reticilerin sulama yapmas?na imkan vermedi?ini aktard?.
Bayraktar d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, TZOB?a ba?l? 720 odadan al?nan veriler ?????nda haz?rlanan rapora g?re kurakl???n tar?ma zarar?n?n 5 milyar YTL?ye ula?t???n? kaydetti. 1 Ekim 2006-31 Temmuz 2007 d?neminde ya???lar?n b?lgelerde normal ya??? oran?na g?re az oldu?unu s?yleyen Bayraktar, Ege?de y?zde 43, Marmara?da y?zde 34, ?? Anadolu?da y?zde 22, Akdeniz?de y?zde 13 ve Karadeniz?de y?zde 5 oran?nda ya??? azalmas?n?n g?r?ld???ne dikkat ?ekti. Ege B?lgesi?nin kurak bilinen ?? Anadolu?yu da ge?ti?ini ifade eden Bayraktar, bu durumun tarla ?r?nlerinden yem bitkilerine, meyve ve sebze dahil t?m ?r?nlerde ?e?itli zararlara neden oldu?unu dile getirdi.
?Kurakl?k kararnamesi yetersizdir?
?emsi Bayraktar ?r?n baz?nda yap?lan incelemeler sonucunda ?retim kayb?n?n bu?dayda y?zde 20, karpuzda y?zde 24, kuru incirde y?zde 38, domateste y?zde 25 oldu?una ve daha bir?ok ?r?nde kay?plar oldu?una dikkat ?ekerek, kurakl?ktan zarar g?ren vatanda?lara yap?lmas? d???n?len yard?m?n yaln?zca 4 ?r?n ve 40 ille s?n?rlanmas?n?n yetersiz oldu?unu ifade etti.
Bakanlar Kurulu?ndan karar?n? de?i?tirmesini ve t?m illeri ve ?r?nleri kapsayan yard?m planlamas? istediklerini, ancak hen?z karar?n de?i?medi?ini kaydeden Bayraktar, zarar? il ve il?elerde hasar tespit komisyonlar?n?n belirledi?ini, bu y?zden haks?z faydalanma gibi bir gerek?enin de s?z konusu olmad???n? bildirdi.
Bayraktar, kapsam d???nda kalan ?reticilerin zararlar?n?n nas?l tazmin edilece?inin a??klanmas?n? isteyerek, karar?n de?i?tirilmemesi halinde bir k?s?m ?reticiye adil davran?lmam?? olaca?? uyar?s?nda bulundu.
H?k?metin tar?msal kurakl?kla m?cadele karar? ald???n? ve kurakl???n etkilerini azaltmak amac?yla ortak ?al??malar yap?lmas?n?n planlanmas?n?n olumlu bir geli?me oldu?unu aktaran Bayraktar, kurakl?k ?r?n kalitesini de d???rece?i i?in ihracat?n azalarak ithalat?n artaca??n?n alt?n? ?izdi.
Su kaynaklar?n?n salma sulama sistemi ile heba edilmesinin durdurulmas?n?n zorunlu oldu?unu ifade eden Bayraktar, tar?ma b?t?eden ayr?lan pay?n b?y?t?lmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net