S?t ?diktat?rlerin? et ?cambazlar?n? elinde!

Kars??n Arpa?ay il?esinin ?anaksu k?yl?leri, ?r?nlerini yok pahas?na satmak zorunda kald?klar?n? belirttiler.


Kars??n Arpa?ay il?esinin ?anaksu k?yl?leri, ?r?nlerini yok pahas?na satmak zorunda kald?klar?n? belirttiler. Eski ad?yla Gavermen k?yl?leri, satt?klar? ?r?nler yok pahas?na giderken ald?klar?n?n ise pahaland???n? s?ylediler. S?t?n litresini 34 YKr?ye satabildiklerini s?yleyen k?yl?ler, yar?m litre suyu 50 YKr?ye ald?klar?n?; bunun bile ba?l? ba??na durumu ortaya koydu?unu s?yl?yorlar.
K?yl?lerinden Yakup A?bulak, k?y?n ge?im kaynaklar?n?n arpa, bu?day ve yulaf?n yan? s?ra ?ift?ilik ile b?y?kba? hayvanc?l?k oldu?unu s?yl?yor ve hemen ard?ndan ekliyor: ?Ge?im kayna?? dedi?ime bakmay?n. Ge?imimizi sa?layamayan kaynak dersek daha do?ru olur.? S?t?n kilosunu 34 YKr?ye zor bela satt?klar?n?, ?b?y?k i? adamlar?n?n? ister ver, ister verme anlay???yla ?diktat?rl?k? yapt?klar?n? s?yl?yor A?budak. Et satarken de benzer tabloyla kar??la?t?klar?n? aktaran A?budak, ?Cambaz t?ccarlar al?p gidiyorlar. Y?zde y?z k?r etmezlerse alm?yorlar. Biz ihtiya?tan dolay? tabi olmak zorunda kal?yoruz? diyerek durumu ?zetliyor.
?Okulda bile tezek yak?l?yor?
A?budak, ?8 ay s?ren k?? aylar?nda yakacak ve hayvanlara yiyecek bulmak konusunda s?k?nt?m?z oluyor. Okulumuzda bile h?l? tezek yak?l?yor. So?uklardan dolay? e?itimde aksakl?klar oluyor. H?k?met k?m?r da??t?yor. Devletin k?m?r?n? sanki kendi kesesinden veriyormu? gibi g?steriyor. Da??t?m s?ras?nda adaletsizlikler oluyor ve kaymakaml???n da bunu ara?t?rmad???n? d???n?yorum? diyor.
?Ald???m?z g?bre AKP H?k?meti?nden ?nce 10 YTL idi, ?imdi ise 40 YTL. H?k?met do?rudan gelir deste?i ad? alt?nda bir destek sunuyor ?ift?iye. Ama bu destek g?bre paras?n? bile kar??lam?yor. Zaten verilmesinde de pek ?ok sorun ??k?yor? diyen A?budak, Arpa?ay genelinde baz? k?ylere bir kez verilirken baz? k?ylere birka? kez, baz?lar?na ise hi? verilmeyerek haklar?n?n kesildi?ini s?yledi.
?Su s?tten pahal??
Ya?ad?klar? zorluklar? ve t?ccarlar kar??s?ndaki ?aresizliklerini anlatan ve durumlar?n? ?Yar?m litre su 50 YKr; buna kar??l?k 1 litre s?t ise 34 YKr? diyerek ?zetleyen ?smail Can, Arpa?ay?da kiraz?n kilosunun 4 YTL, karpuzun kilosunun ise 1 YTL oldu?unu kaydetti. 34 YKr?ye satt?klar? s?tle bunlar?n hangisini alabileceklerini soran Can, ?r?nlerinin yok pahas?na gitmesinin ?n?ne ge?ilmesini ve bunun i?in ?nlemler al?nmas?n? istiyor.
Aya??ndaki lastik ayakkab?lar? g?stererek ?Halimize bak?n? diyen ?mer A?bulak ise ?Belirli bir s?re sigortal? olarak ?al??t?m. Ancak ?u anda ya??m gere?i ?al??amayaca??m. Patron sigortam?n i?veren pay?n? yat?rmad??? i?in emekli olamad?m. E?er f?rsat verilirse aradaki fark? tar?m i??isi olarak ?deyip emekli olmak istiyorum? diyor. (Kars/EVRENSEL)
Serkan Can
www.evrensel.net