TEKEL ?zelle?tirme kapsam?ndan ??kar?ls?n

Tek G?da-?? Sendikas?, TEKEL?in Kamu ?hale Yasas? kapsam?ndan ??kart?lmas?n? istedi.


Tek G?da-?? Sendikas?, TEKEL?in Kamu ?hale Yasas? kapsam?ndan ??kart?lmas?n? istedi. Tek G?da-?? taraf?ndan d?n yap?lan yaz?l? a??klamada, TEKEL Sigara ??letmeleri?nin ?zelle?tirme kapsam?na al?nmadan ?nce ?lkeye gelir ve kaynak aktar?rken, kapsama al?nd?ktan sonra ba?ta yatar?m eksikli?i nedeniyle ciddi pazar pay? kayb?na u?rad??? belirtildi.
?T?rkiye karar?n? vermek zorundad?r. Sigara sekt?r?nde, her t?rl? nizam? hi?e sayan, sald?rgan pazarlama teknikleriyle halk?m?z? ?ocuklar?m?za kadar i?icili?e te?vik eden ?ok uluslu firmalar?n m? elini rahatlatacakt?r, yoksa sorumlu i?letmecilik anlay??? ile faaliyet g?steren ulusal firmas?n?n ?n?n? m? a?acakt?r? Bu karar?n gelecek ku?aklar a??s?ndan ne denli ciddi ve tarihsel sorumluluk i?erdi?i bin defa d???n?lmelidir? denilen a??klamada, bu nedenlerden ?t?r? TEKEL?in, Kamu ?hale Kanunu kapsam?ndan ??kart?lmas? talep edildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net