GER?EK

 • G?n?m?z emek m?cadelesi cephesinde tablo ??yledir: - THY?de d?n, THY y?neticilerinin dayatmalar?yla d?rt g?ne yay?lan grev oylamas? sona erdi.


  G?n?m?z emek m?cadelesi cephesinde tablo ??yledir:
  - THY?de d?n, THY y?neticilerinin dayatmalar?yla d?rt g?ne yay?lan grev oylamas? sona erdi. (Bu yaz? yaz?l?rken, oylaman?n sonucu hen?z belli de?ildi.)
  - Telekom?da da patronlar?n dayatmas?, sendikan?n i?levsiz hale gelmesini kapsayacak ?esnek ?al??ma? dayatmalar? ve y?zde 4?l?k zamda ?srarlar?yla, ?uyu?mazl?k? a?amas?nda bulunuluyor.
  - Milli Savunma i?kolunda da g?r??meler ?uyu?mazl?k? a?amas?nda. Bu i?kolunda resmen ?grev yasa??? oldu?u i?in patron, s?zle?meyi Y?ksek Hakem Kurulu?na (YHK) g?t?rerek bitirmek istiyor. Ancak i??iler ve Harb-?? Sendikas?, s?zle?menin YHK?da patronlar?n iste?ine uygun bitece?ini g?zeterek, grev haklar? olmamas?na kar??n m?cadeleci bir hatta y?r?yerek, grev yerine ge?ecek etkin eylemlerle kendi istediklerine yak?n bir s?zle?me yapmak i?in kararl? olduklar?n? s?yl?yorlar. Bu niyetlerini g?steren eylemler de yap?yorlar.
  - ?zel sekt?r?n belli ba?l? tekstil fabrikalar?nda; D?SK/Tekstil ve T?rk-???e ba?l? TEKS?F?in y?r?tt?kleri g?r??meler de patronlar?n, i??ilerin kazan?lm?? haklar?n? kald?rma ?srar?ndan dolay? t?kanm??, h?zla grev a?amas?na do?ru seyretmektedir.
  Tablo a??k?a g?stermektedir ki T?rkiye i?in ?nemi tart???lmaz olan d?rt i?kolunda s?zle?meler t?kanm??, i??iler greve ??kmakla kar?? kar??ya gelmi?lerdir. ?stelik bu tablo, i?letmelerin k???len, kriz i?inde debelendi?i bir ekonomik s?recin sonunda de?il T?rkiye?nin son 5 y?lda y?zde 30?dan fazla b?y?d???n?n h?k?met taraf?ndan ve patronlar taraf?ndan ?v?nme vesilesi yap?ld??? bir zamanda ortaya ??km??t?r.
  Bu tablonun ortaya ??kmas?nda rol oynayan ikinci ?nemli etken; patronlar?n, i??i ve emek?ilerin kazan?lm?? haklar?na y?nelik sald?r?lar? ve y?zde 4 gibi komik zam ?nerilerine kadar uzanan s?m?r?lerini art?rmak i?in yapt?klar? hamledir.
  Ama patronlar, bu sald?r?lar?n? yaparken ?Bunlar? daha ?ok k?r i?in yap?yoruz? demiyorlar. Tersine, b?t?n bunlar? ?sekt?r?n ayakta kalmas??, ??lkenin ??karlar?? gibi kamuoyunun patronlara ve u?aklar?na hak verece?i bahanelere dayand?r?yorlar.
  Ger?ekte ise s?z konusu i?kollar?nda ne ?verimsizlik? vard?r ne de -i??ilerin kazan?lm?? haklar?na sald?r?lmazsa- ?i?letmelerin bataca??? bir durum s?z konusudur. Tersine, i?letmelerin son y?llarda b?y?k k?rlar yapt?klar?, yine patronlar ve onlar?n propagandac?lar? taraf?ndan itiraf edilmektedir. Ama i? i??iye zam vermeye, i??i haklar?n?n korunmas?na gelince; ?S?zle?me bizim dedi?imiz gibi olmazsa batar?z? yaygaras? ?ne ??kmaktad?r.
  B?y?k medya kurulu?lar?n? da elinde tutan patronlar ve h?k?met, bunlara dayanarak kamuoyunu yan?ltmaya, kendi yalanlar?n? ?tart???lmaz ger?ek?mi? gibi g?stermeye ?al??maktad?rlar. Bu ama?la ?mr?nde i??i yaz?s? yazmam??, emekten s?z ederken midesi bulanan ?entelekt?el? yazarlar bile seferber edilmektedir.
  K?sacas? sermaye cephesinde i??ilerin, sendikalar?n haks?zl???n?, bir greve giderlerse haks?z yere gideceklerini g?stermek ?zere topyek?n bir seferberlik vard?r.
  Sendikalar?n cephesi i?in ayn? ?eyi s?yleyebilir miyiz?
  Son g?nlerde grev s?recinde olan i?yerlerindeki sendikalar?n birbirlerine yakla?t?klar?n?; burada olumlu ad?mlar at?ld???na tan?k oluyoruz. Ama hen?z T?rk-??, D?SK ve ?teki sendika merkezleri h?k?met ve patronlar?n propagandas? kar??s?nda kendi g??lerini harekete ge?irme; grevi, m?cadeleyi karalamaya y?nelik sermaye g??lerinin ideolojik i?erikli propagandas?na kar?? bir tutum alma, sermayenin sald?r?lar?na kar?? t?m i??ilerin ve emek?ilerin birli?ini olu?turma konusunda bir ad?m atm?? de?iller. Sanki greve giden i??iler ba?ka bir d?nyan?n i??ileri, sanki sendikalar patron sendikas?, sanki beyler sendikac? de?il ba?ka bir ?ey! Oysa THY, Telekom , Milli Savunma, tekstil i??ilerinin her kayb? b?t?n sekt?rlerden i??ilerin, emek?ilerin hatta eme?i ile ge?inen herkesin kayb?d?r. Bunu son ?eyrek y?zy?lda her ?nemli toplus?zle?mede; ?zelle?tirme, sosyal g?venlik, GSS gibi ?nemli kar?? reform giri?imlerinde g?rd?k. Bu ger?e?i herkesten iyi de sendikac?lar g?rm?? olmal?. Ama konfederasyonlar d?zeyinde h?l? bir ses, bir nefes yok.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net