Fotoğraf: Evrensel

AKP?de G?l s?k?nt?s?

AKP?de, kendisine yakla??k y?zde 47 oy getiren cumhurba?kanl??? ma?duriyeti, cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n adayl?kta ?srar? nedeniyle s?k?nt?ya d?n??t?.


AKP?de, kendisine yakla??k y?zde 47 oy getiren cumhurba?kanl??? ma?duriyeti, cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n adayl?kta ?srar? nedeniyle s?k?nt?ya d?n??t?. G?l??n s?k s?k adayl???n?n devam etti?i mesajlar?na ra?men Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n net bir a??klama yapmamas?, dahas? G?l?e ??ekil? demesi, AKP?deki s?k?nt?n?n b?y?kl???n? ortaya koyuyor.
Meclis Ba?kanl????na, muhalefet taraf?ndan da ??l?ml?? bulunan K?ksal Toptan??n aday g?sterilmesi AKP?nin ve Ba?bakan Erdo?an??n ?uzla?ma? aray???na yorulurken, as?l s?k?nt? cumhurba?kanl??? se?iminde ya?anacak.
AKP kulislerinde, Ba?bakan Erdo?an??n G?l?e ?adayl?ktan ?ekil? dedi?i, G?l??n ise se?imlerde gelen y?ksek oy oran?n? g?stererek, ?meydanlar? g?rmezlikten gelemem? dedi?i ve adayl???nda ?srarc? oldu?u konu?uluyor. Ba?bakan Erdo?an??n, K?ksal Toptan??n ismini, beklendi?inin aksine kendisinin a??klamamas? da as?l s?k?nt? ve sorunun cumhurba?kanl??? se?iminde ya?anaca?? ve Erdo?an??n bu s?k?nt?y? ?imdiden ya?ad???na ?rnek g?steriliyor.
Meclis Ba?kan??n?n se?imi ve Ba?kanl?k Divan??n?n olu?turulmas?n?n ard?ndan cumhurba?kanl??? se?imi i?in takvim ba?layacak. Buna g?re, Meclis Ba?kanl?k Divan??n?n olu?turulmas?ndan sonra 10 g?nl?k aday ba?vuru s?resi ba?lat?lacak. Erdo?an??n G?l?? ikna etmesi halinde, muhalefet ve askerin ses ??karmayaca??, daha ??l?ml?? bir AKP?linin aday g?sterilebilece?i s?ylenirken, sorunun G?l??n adayl?ktaki ?srar?ndan kaynakland??? da inkar edilmiyor.
G?l ve ?evresi kararl?
G?l??n ?evresi, ?G?l??n adayl??? halk taraf?ndan onayland?. AKP?ye y?zde 47?lik oyu getiren G?l??n cumhurba?kan? yap?lmamas?? g?r???ndeler. Ayn? ?evreler, G?l??n adayl?ktan ?ekilmesi halinde, ?ma?duruz? dedikleri ve ?Cumhurba?kan? G?l? yan?t?n? ald?klar? meydanlara, tabana bu ?ekilmeyi izah edemeyeceklerini s?yl?yorlar. Ayr?ca Abdullah G?l??n ?cumhurba?kanl???n? hak etti?ini? savunan G?l ?evresi, ?ne olursa olsun G?l cumhurba?kan? olmal?? diyor.
Ba?bakan Erdo?an??n uzun bir zamand?r bu konuda suskun kalmas? da kulislerde, ?stratejisini belirlemesine?, bir yandan da ?G?l??n adayl?k ?srar? nedeniyle s?k?nt?l? olmas?na? ba?lan?yor.
MYK?da genel a??rl???n ?yeni bir aday bulmak? y?n?nde oldu?u s?ylenmekle birlikte, MKYK?da konunun g?ndeme gelmemesi, Erdo?an??n ?beklemede? oldu?una yorumland?.
AKP kulislerinde, ?Ba?bakan Erdo?an??n ?n?nde iki yol var. Ya ?G?l?e haks?zl?k yap?ld?? diyerek gittikleri se?imden ald?klar? oyun gere?ini yap?p, G?l??n adayl???nda ?srar etmek ve Cumhurba?kan? se?mek, ya da muhalefeti ve askeri de tatmin edecek, daha ?l?ml? bir AKP?liyi aday g?stermek.
G?l??n cumhurba?kan? adayl???n?n e-muht?ra getirmesi ger?e?ini g?z ard? edemeyen AKP ve Erdo?an, G?l??n cumhurba?kan? olmas? halinde neler olabilece?i konusunda endi?eli. ?n?m?zdeki s?re? Erdo?an??n bunu g?ze al?p almad???n? g?sterecek. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net