10 Ağustos 2007 04:00

Dan??tay, Demirba???n itiraz?n? reddetti

Dan??tay N?bet?i Dairesi, ??ok Dilli Belediyecilik? karar? alan Sur Belediye Ba?kan? ve Belediye Meclis ?yelerinin g?revlerinden al?nmas? karar?na itiraz? reddetti.

Paylaş

Dan??tay N?bet?i Dairesi, ??ok Dilli Belediyecilik? karar? alan Sur Belediye Ba?kan? ve Belediye Meclis ?yelerinin g?revlerinden al?nmas? karar?na itiraz? reddetti.
Dan??tay ?dari Dava Daireleri Kurulu?nun, Diyarbak?r Sur Beldesi Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba???n itiraz?n? kabul etmesi ?zerine ??i?leri Bakanl????n?n ba?vurusunu yeniden g?r??en Dan??tay N?bet?i Dairesi, Demirba???n g?revden d???r?lmesine ve Sur Belediye Meclisi?nin feshine karar verdi.
Diyarbak?r Sur Belediye Meclisi, belediye hizmetlerinde ??ok Dilli Belediyecilik? y?n?nde karar alm??, Belediye Ba?kan? Demirba? da bu karar? imzalayarak onaylam??t?. ??i?leri Bakanl????n?n ba?vurusu ?zerine Dan??tay 8. Dairesi, Demirba??? g?revden d???rm??, Sur Belediye Meclisi?nin feshine karar vermi?ti.
Meclis karar?n?n siyasi i?erik ta??d???n? belirten Daire, belediye hizmetlerinde anayasa ve yasalarda belirlenen kurallar?n d???na ??k?lamayaca??na h?kmetmi?, savunman?n da yasal s?resi i?inde yap?lmad???na karar vermi?ti.
Bu karar ?zerine Sur Belediye Ba?kan? Demirba? ve Sur Belediye Meclisi Ba?kanvekili Bedri Turan, Dan??tay 8. Dairesi?ne itiraz etmi?ti. ?tiraz? g?r??en Dan??tay ?dari Dava Daireleri Kurulu, belediyeden savunman?n yasal s?resi i?inde geldi?ini, dairenin savunmay? da dikkate alarak yeniden karar vermesi gerekti?ini belirtmi?ti.
Adli tatil olmas? nedeniyle Dan??tay 8. Dairesi yerine ??i?leri Bakanl????n?n ba?vurusunu yeniden g?r??en Dan??tay N?bet?i Dairesi, Demirba???n g?revden d???r?lmesine ve Sur Belediye Meclisi?nin feshine karar verdi. Demirba? ve Sur Belediye Meclisi?nin karara itiraz hakk? bulunuyor.
Bu yolun kullan?lmas? halinde itiraz? Dan??tay ?dari Dava Daireleri Kurulu ele alacak. Kurulun verece?i karar kesin nitelik ta??yacak.
AB incelemelerini s?rd?r?yor
Sur Belediye Ba?kan ve Belediye Meclis ?yeleri ile g?r???p rapor haz?rlamak i?in Diyarbak?r?a gelen Avrupa Konseyi Yerel ve B?lgesel Y?netimler Kongresi heyeti, Diyarbak?r?da temaslar?n? s?rd?r?yor. ?nceki g?n Diyarbak?r?a gelen Kongre ba?kan yard?mc?lar? Anders Knape ve Hans Ulrich St?ckling, Kurumsal Komite Ba?kan Yard?mc?s? ?rina Pereverzeva, Avrupa Konseyi Yerel Y?netimler Dairesi Uzman? Jean Philippe Bozouls ve Chris H?msworth, d?n AKP Diyarbak?r ?l Ba?kanl????n? ziyaret ederek Diyarbak?r??n yerel y?netimleri hakk?nda g?r??t?. (HABER MERKEZ?)
DTP ?l Ba?kan? cezaevine konuldu

Kapat?lan HADEP Siirt ?l ?rg?t?, 25 Ocak 2001 tarihinde Silopi Jandarma Komutanl????na ?a?r?ld?ktan sonra kendilerinden bir daha haber al?namayan HADEP Silopi ?l?e Ba?kan? Serdar Tan?? ve ?l?e Sekreteri Ebubekir Deniz?e ili?kin 4 Nisan 2001 tarihinde ?sessiz oturma eylemi? yapt?.
Cumhuriyet Caddesi ?zerinde yap?lan oturma eylemine polis m?dahalesi sonucu 41 ki?i g?zalt?na al?nd?. G?zalt?na al?nanlardan 4?? tutukland?. Tutuklanan 4 ki?i ise yap?lan itiraz sonucu serbest b?rak?ld?.
40 ki?i hakk?nda 2911 Say? Toplant? ve G?steri Y?r?y??leri Yasas??na muhalefet ettikleri gerek?esiyle dava a??ld?. 30 ki?i beraat ederken 10 ki?iye ceza verildi.
10 ki?iden 9?u ?e?itli tarihlerde tutuklanarak cezaevine konuldu. DTP Siirt ba?kan? Abdurrahman Ta????ya ise verilen 1 y?l 3 ay hapis cezas? Yarg?tay taraf?ndan onand?. Siirt Cumhuriyet Ba?savc?l????na ?a??r?lan Ta???, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapal? Cezaevi?ne konuldu.
ÖNCEKİ HABER

Musa Anter Park? a??l?yor

SONRAKİ HABER

AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa