Fotoğraf: Evrensel

Hastaneler fel? oldu!

Ankara?daki su kesintileri tehlikeli boyutlara ula?t?. Hastaneler ameliyat yapamaz, yeni hasta kabul edemez duruma geldi.


Ankara?daki su kesintileri tehlikeli boyutlara ula?t?. Hastaneler ameliyat yapamaz, yeni hasta kabul edemez duruma geldi. Doktorlar, afet durumlar?ndaki gibi ?al???p bu s?reci en az zararla atlatmaya ?al??t?klar?n? s?ylediler.
G?nlerdir temiz suya ula?amayan Ankaral?lar, hastanelere ve sa?l?k ocaklar?na ak?n ederken, sa?l?k kurulu?lar? da alarma ge?ti. Boru patlamalar? nedeniyle tankerlerden ta??nan suyla idare eden hastaneler, d?n itibariyle hizmet veremez konuma geldiler.
Ankara Tabip Odas??ndan al?nan bilgiye g?re Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?bn-i Sina Hastanesi d?n ameliyat yapmad?. Kalp Ara?t?rmalar Merkezi?nde de ameliyat yap?lmazken, sadece acil vakalar kabul edildi. Hacettepe ?niversitesi hastaneleri, hasta kontrol?n? s?n?rlad?. Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde ise ziyaret?i yasa?? getirilirken, refakat?i say?s? s?n?rland?.
?Afette gibi ?al???yoruz?
Ankaral?lar?n sa?l?k kontrol?ne en ?ok ihtiya? duydu?u bir d?nemde, sa?l?k kurulu?lar?n?n hizmet veremeyecek hale getirilmesi tepki toplad?. Ankara Tabip Odas? Ba?kan? ?nder Okay, durumun kriz boyutlar?na ula?t???n?, afetin giderek derinle?ti?ini, duruma el konulmas? gerekti?ini vurgulad?. Okay, halk?n bu durumdan en az zararla kurtulmas? i?in ?ok ciddi ve acil tedbirler al?nmas?n? isteyerek, ?ASK??nin sokaklar? sulad??? bir belediyenin, hastanelere su ta??yamayan bir belediye ba?kan?n?n orada ne i?i var? H?l? orada durmas? art?k y?zs?zl?kt?r. Y?zs?zl?kten de ?te halka sayg?s?zl?kt?r? diye konu?tu. Okay, art?k inisiyatifi belediyeye b?rakmayacaklar?n?, sa?l?k??lar olarak bu ola?and??? durumun ciddiyetinde i?lerini yapacaklar?n? dile getirerek, hastanelerde hasta kabul?nde, ameliyatlarda aksakl?k varken, halk?n sa?l???n?n tehdit alt?nda olaca??na i?aret etti. Bundan sonras? i?in de durumun vahim oldu?una, Ankara?ya getirilecek suyun ne kadar temiz oldu?unun ku?kulu oldu?una ve Ankaral?y? ciddi sa?l?k sorunlar?n?n bekledi?ine dikkat ?eken Okay, ?Hastaneleri felce u?ratan bir usuls?zl?k ortam?nda belediye ba?kan? ve belediye y?netimini, Ankara halk?n?n sa?l???n? bug?n oldu?u kadar yar?n da ciddi anlamda tehdit etme potansiyeli ta??maktad?r? dedi.
?Bakanl?k g?revden als?n?
?evre M?hendisleri Odas? Ankara ?ubesi, Ankara?y? ya?anmaz hale getiren Melih G?k?ek y?netiminin h?l? i?ba??nda olmas?n? talihsizlik olarak de?erlendirdi. Oda taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, kentsel altyap? hizmetlerinin iyile?tirilmesinde, ba?ta su sorunu olmak ?zere ciddi bir planlama, proje ve uygulama s?recine ihtiyac? olan Ankara?n?n, G?k?ek y?netimindeki 13 y?l?n? israf etti?ine dikkat ?ekilerek, Ankara?n?n bu s?re?te sadece katl? kav?aklar, yaya ?stge?itleri, f?skiyeli havuzlar ve ithal a?a?larla donat?lm?? bir ???nc? s?n?f kent haline getirildi?ine de?inildi. As?l talihsizli?in, Melih G?k?ek ve anlay???n?n, su sorununu tahlil ederken dahi inan? s?m?r?s? yapmas? oldu?u vurgulanarak, ??i?leri Bakanl????n?n, G?k?ek hakk?nda i?lem yapmamas? k?nand?.
A??klamada, ?Umar?z salg?n hastal?klar, ?lkemiz ba?kentinde ya?anmaz. Ankara?n?n bir de salg?n hastal?klar ve kitlesel ?l?mlerle kar?? kar??ya kalmas? ise ?talihsizlikle? a??klanmayacak bir durum olacakt?r? denildi.
Kimya M?hendisleri Odas? ise Ankara halk?n?n, ??l?m? g?sterip s?tmaya raz? edilme? noktas?na getirildi?ine dikkat ?ekerek, Ankara?n?n son 14 y?l?nda s?z sahibi olan baz? y?neticilerin, kendi tercihleri sonucunda gelinen bu noktada, Ankaral?ya s?rekli ?s?tmay?? getirmekle ?v?n?r hale geldiklerini vurgulad?. K?z?l?rmak suyunun y?ksek yat?r?m ve i?letme maliyetleriyle ar?t?labilece?i, bunun da k?sa bir vadede m?mk?n olmad??? hat?rlat?lan a??klamada, Ankaral?lar?n ya k?sa vadede bakteriyel enfeksiyon ya da uzun vadede kanser olma riskiyle kar?? kar??ya kalaca?? bildirildi. (Ankara/EVRENSEL)
Suyun faturas?n? halk kesecek

Gelece?imizi ?stiyoruz Ankara Giri?imi ?yesi gen?ler, Ankaral?lar?, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in su faturas?n? kesmeye ?a??rd?lar.
Gen?ler, ?Art?k yeter, Melih G?k?ek, Ankara?y? terk et? yaz?l? pankart arkas?nda, ellerinde bidonlarla G?venpark?taki belediye binas? ?n?nde topland?lar. Ankara susuz olunca, g?nlerdir banyo yapamayan, i?ecek su bulamayan, s?cak g?nlerde serinleyemeyen eylemcilerin talepleri de de?i?ti; gen?ler, polise ?Panzer bize su s?ksana? diye seslendiler.
Giri?im S?zc?s? Bahad?r Me?in, G?k?ek?in, ??z?m bulmak yerine insanlar?n Ankara?y? terk etmesini ?nerdi?ini hat?rlatarak, ??E?er Ankara?da insan olmazsa, sorun da olmaz? diyor. Biz de, ?E?er G?k?ek olmasa, Ankaral?lar Ankara?n?n sorunlar?n? kendi inisiyatifleriyle ??zerler? diyoruz? dedi. Patlayan su borular?n?n, bu belediyecilik anlay???n?n karnesi oldu?unu, Ankaral?lar?n art?k G?k?ek?e tasdiknamesini vermesi gerekti?ini s?yleyen Me?in, ?Musluklardan damla su akmazken, sokaklar? ?amur deryas?na ?eviren suyun hesab?n? G?k?ek vermelidir. Halk, bu suyun faturas?n? bu kez kesecektir? dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Derne?i Genel Ba?kan? Mahmut ?elikus, boru patlamas? sonucu zarar g?ren i?yerlerinde zarar tespit ?al??mas? yap?lmas?n? talep ederek, zararlar?n kar??lamas?n? istedi. ?elikus, ?Boru patlamalar? nedeniyle b?lgedeki esnaflar ?ok zor durumda kald?? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net