?nlem al?nmas? i?in ka? ki?i daha ?lmeli?

Ge?ti?imiz g?nlerde Ad?yaman?dan Ordu?ya f?nd?k toplamaya giden tar?m i??ilerinin ge?irdi?i trafik kazas?nda ?len 24 ki?i yeni topra?a verilmi?ken, ?zmir ve Ad?yaman?da tar?m i??ilerini ta??yan ara?lar?n kaza yapmas? sonucu toplam 52 ki?i yaraland?


Ge?ti?imiz g?nlerde Ad?yaman?dan Ordu?ya f?nd?k toplamaya giden tar?m i??ilerinin ge?irdi?i trafik kazas?nda ?len 24 ki?i yeni topra?a verilmi?ken, ?zmir ve Ad?yaman?da tar?m i??ilerini ta??yan ara?lar?n kaza yapmas? sonucu toplam 52 ki?i yaraland?. Her y?l ?nlem al?nmayan kazalar nedeniyle onlarca tar?m i??isi hayat?n? kaybederken y?zlercesi de ya?am?n? yitiriyor. Sivas?ta ya?anan ve 24 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i kazan?n ard?ndan da ?nlem al?nmamas? ?zerine ya?anan kazalarda Ad?yaman?da 29, ?zmir?de 23 ki?i yaraland?.
Yine kamyonla ta??n?yorlard?
Ad?yaman?da tar?m i??ilerini ta??yan kamyonun devrilmesi sonucu 29 ki?i yaraland?. ?anl?urfa?dan Trabzon?a giden mevsimlik i??ileri ta??yan ?brahim Kurgun?un kulland??? 63 KZ 835 plakal? kamyonet, Ad?yaman-G?lba?? karayolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralananlar, Ad?yaman Devlet Hastanesi ve 82. Y?l Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Yaral?lardan durumu a??r olan Fahriye ?ahap??n sol kolunun koptu?u, Memet Avc??n?n ise ba??ndan darbe ald???, iki yaral?n?n Malatya ?n?n? ?niversitesi Turgut ?zal T?p Merkezi?ne sevk edildi?i ??renildi. Kaza nedeniyle kapanan yol ise yap?lan ?al??ma sonucunda yeniden ula??ma a??ld?.
Kazayla ilgili soru?turma s?r?yor.
Minib?s u?uruma yuvarland?
?zmir?in ?demi? il?esinde, tar?m i??ilerini ta??yan minib?s?n u?uruma yuvarlanmas? sonucu 23 ki?i yaraland?. 200 metrelik u?uruma yuvarlanan minib?s, 50. metrede bir a?aca tak?larak durdu.
Al?nan bilgiye g?re, Konakl? beldesi ?aml?ca k?y? yak?nlar?nda Mehmet ??nar (30) y?netimindeki 35 ZEH 07 plakal? minib?s, virajda kar??la?t??? Arif ?nder (50) idaresindeki 35 ZHJ 43 plakal? ?zel araca ?arpmamak i?in direksiyonu k?r?nca 200 metrelik u?uruma yuvarland?. 25 yolcu kapasiteli minib?s, yoldan 50 metre a?a?? yuvarland?ktan sonra bir a?aca dayanarak durdu. Kazada yaralananlar ?demi? Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Yaral?lardan durumu a??r olan Nazmiye Atl? ile Sevcan Kaya?n?n, Beyin Cerrahi B?l?m? Yo?un Bak?m servisinde tedavi alt?na al?nd??? ??renildi.
Ya?ad?klar?n? anlatt?
Yaral?lardan ?eref Kaya, hastanede gazetecilere kaza an?n? ??yle anlatt?: ?Tarlada ?al??mak ?zere yola ??kt?k. Yakla??k k?yden bir kilometre ?tede bizim arac?n ?of?r? birden direksiyonu sola k?rd?. Ondan sonra i?inde bulundu?umuz ara? yuvarlanmaya ba?lad?. ?ok b?y?k ?ans?m?z varm??, ara? ?? takla at?nca durdu.?
Kaza ile ilgili soru?turma ba?lat?ld??? bildirildi. (HABER MERKEZ?)
Devlet f?nd?k i??ilerine ilgisiz

K?rt f?nd?k i??ilerinin olumsuz ko?ullar alt?nda ?al??t?klar?n? belirten Emek Partisi Ordu ?l Ba?kan? Co?kun ?zbucak, yapt??? a??klamada mevsimlik tar?m i??ilerinin ya?ad?klar? sorunlara dikkat ?ekti. Ekmekleri i?in ?oluk ?ocuk kamyon kasas?nda saatlerce yolculuk yapan i??ilerin trafik kazalar?nda ya?amlar?n? yitirdi?ini ifade eden ?zbucak, mevsimlik i??ilik yapan K?rt emek?ilerinin ?ocuklar?n?n da e?itimlerinden yoksun kald?klar?n? kaydetti. ?zsucak ?Y?llard?r ilimize gelen K?rt f?nd?k i??ileri her y?l ayn? s?k?nt?y? ya??yor. Valilik, belediye, sa?l?k m?d?rl??? ve TEDA? ortakla?arak f?nd?k i??ilerine sa?l?kl? ortam haz?rlayabilir. Ama yetkililer ilgisiz kal?yor? dedi. (Ordu/EVRENSEL)
www.evrensel.net