Vali, gelsin piknik yaps?n

Akdeniz Mahallesi?nde, evlerinin hemen yan? ba??na kurulan at?k su ar?tma tesisine tepki g?steren mahalle halk?na odalardan destek geldi.


Akdeniz Mahallesi?nde, evlerinin hemen yan? ba??na kurulan at?k su ar?tma tesisine tepki g?steren mahalle halk?na odalardan destek geldi. ?nceki g?n Yama?l?-G?ne?li?de yap?lan halk toplant?s?na kurum temsilcileri de kat?larak destek verdiler. Toplant?ya ?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO), TMMOB ?KK, Adana Tabip Odas?, ASK? eski Genel M?d?r?, Halk Sa?l??? Uzman? ve EMEP ba?kan ve y?neticileri kat?ld?.
Toplant?da ili idare eden y?neticilerin, vatanda??na duyarl? davranma sorumlulu?unda olmad??? dile getirilirken, ar?tma tesisi i?in ?Bu tesisi yapan Ayta? Durak?? alk??l?yorum? diyen Adana Valisi ?lhan At?? ba?ta olmak ?zere belediye ba?kanlar? ve ?ehri y?netenler, mahallede bir g?n kalmaya ya da tesis etraf?nda ?piknik? yapmaya ?a??r?ld?lar.
Toplant?n?n a??l?? konu?mas?n? yapan EMEP ?l Ba?kan? Av. Sevil Arac?, bug?ne kadar mahalle halk?n?n yapm?? oldu?u etkinlikleri art?k organize edecek bir komisyon se?ilmesini vurgularken, mahallelilerin tesisin ya?att??? s?k?nt?lar?n durulmas? i?in 3 bin civar?nda imza toplad???n? dile getirdi.
?MO ?ube Ba?kan? Ali Olgun, yap?lan tesisinin b?t?n y?nleri ile yanl?? bir i? oldu?unu aktararak, ?Sizler bu kente, bu ?lkeye verdi?iniz m?cadeleyle ?rnek oluyorsunuz? ?eklinde konu?tu.
?Daha ?nce uyarm??t?k?
Uzun bir d?nem Adana?da su ve kanalizasyon i?lerinin ba??nda yer ald???n? dile getiren eski ASK? Genel M?d?r? ve ?MO ?ube Y?neticisi H?samettin Evin, y?llarca bu tesisin kurulmamas? i?in m?cadele etti?ini ifade etti. Kendisinin daha ?nce meskun mahalleden ?ok uzakta, daha iyi bir teknolojiye sahip bir ar?tma tesisi projesi haz?rlad???n? belirten Esin, bunun 1984 y?l?nda belediye ba?kan? se?ilen Ayta? Durak??nki ile de?i?tirildi?ini ifade etti. Ayta? Durak??n mahalle i?ine tesis yapma fikrine kar?? mahalle halk?na ve Durak?a uyar?larda bulundu?unu belirten Esin, ?Burada 6 bin 500 konut var. 350 bin insan ya??yor. Bu insanlar?n evlerinin hemen yan?na tesis kurmak nas?l bir zihniyettir anlamad?m? ?eklinde konu?tu.
Halk?n sa?l???n? tehdit ediyor
Halk?n sa?l?kl? bir ?eklide ya?amas? i?in en ?nemli fakt?r?n sa?l?kl? bir ?evre oldu?unu vurgulayan Adana Tabip Odas? Ba?kan? Osman K???kosmano?lu, mahallede yap?lan bu tesis ile ?evre halk?n?n, yay?lan gazlarla sa?l?ks?z bir ortamda ya?ad???n? belirtti.
Halk Sa?l??? Uzman? Dr. Salim Cano?ullar? ise tesisten ??kan kokunun nedeninin hidrojen s?lf?r gaz? oldu?unu belirterek, bunun zehirli bir gaz oldu?unu kaydetti. Mahalle halk?n?n, Adana Valisi ?lhan At????n ?Mahalle halk? bu tesis burada yap?ld??? i?in sevinmesi laz?m. Ayta? Durak?? bu tesis i?in alk??l?yorum? ?eklindeki a??klamas?n? hat?rlatmas? ?zerine Cano?ullar?, ?Vali de di?er ?ehri y?netenler de gelsinler burada bir g?n ge?irsinler. Ya da b?t?n bu ?ehri y?netenleri bu tesisin yan?nda piknik yapmaya ?a??r?yoruz. dedi.
Toplant?n?n ard?ndan sinevizyon g?sterisi yap?l?rken, bundan sonraki etkinliklerin daha d?zenli bir ?ekilde y?r?t?lmesi i?in mahalle halk? aralar?nda bir komisyon olu?turdu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net