DTP, ?ran?? protesto etti

Demokratik Toplum Partisi, d?n Iran Konsoloslu?unun ?n?nde iki K?rt gazeteciye idam cezas? veren ?ran H?k?metini protesto etmek amac?yla bas?n a??klamas? ger?ekle?tirdi.


Demokratik Toplum Partisi, d?n Iran Konsoloslu?unun ?n?nde iki K?rt gazeteciye idam cezas? veren ?ran H?k?metini protesto etmek amac?yla bas?n a??klamas? ger?ekle?tirdi.
8 ayd?r tutuklu bulunan K?rt gazeteciler Adnan Hasanpur ve Abdulvahit Hiwa Botimar?in verilen idam cezas?n? geri al?nmas? i?in, derhal harekete ge?ilmesi gerekti?ini ifade eden DTP ?stanbul ?l Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet ?akar, ?K?rtler s?rekli hukuksuz bi?imde yarg?lan?yor ve i?kenceden ge?iyor ? dedi. ?akar, ?ran H?k?metinin K?rtlere y?nelik sald?r?s?n? k?nad???n? ifade etti. A??klaman?n ard?ndan ?ran konsoloslu?u kap?s?na siyah ?elenk b?rak?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net