G?NL?K

 • Rahmetli Erol Ta???n a?a oldu?u filmde bilinirdi ki, k?y?n fakir ama g?zel k?z? g?me gidecek.


  Rahmetli Erol Ta???n a?a oldu?u filmde bilinirdi ki, k?y?n fakir ama g?zel k?z? g?me gidecek.
  Rahmetli Erol abimiz, bir eliyle tavuk budunu g?t?r?rken?
  Di?er eliyle fakir ama g?zel k?z? i?aret edecek!
  Ama sonunda k?y?n fakir erke?i, Erol abinin sonunu getirecek?
  C?mle aleme namus, onur ve a?a nas?l ?ld?r?l?r dersi verecek!
  Ki, bendeniz Erol Ta???n a?a oldu?u bir tek film hat?rlam?yorum ki, ?lmesin!
  K?t?l?kleri yan?nda kals?n!
  Ama seyirci olaya a?inayd?.
  Erol abi ?ld?, bakal?m bir dahaki filmde kim namus su?u i?leyecek diye endi?elenmezdi.
  Herkes bilirdi.
  Yani onunki bir nevi kanun h?km?nde kararname gibiydi:
  Erol abimiz a?a olacak. Fakir ama g?zel k?yl? k?za niyeti bozacak. Ve sonunda mezar? boylayacak.
  Neyse, biz konumuza d?nelim.
  Son zamanlarda ?ok anlat?lan ?u f?kradaki a?a, Erol Ta? olmad???ndan can? e?lence isteyince g?z?, k?y?n yoksul ama g?zel k?z?na de?il, yol kenar?ndaki taze tezeklere ili?mi?.
  Kasabaya giderlerken a?a, k?yl?ye, ?Bu bo?yersen bu trakt?r senin? demi?.
  F?kra bu ya, k?yl? bo? yemi?.
  Kasaba d?n???nde a?an?n can? s?kk?nm??.
  ??imdi k?ye d?n?nce trakt?r? sana verdi?imi nas?l a??klayaca??m? Bunu k?yl?ye anlatamam, bir hal ?aresi bulal?m? demi?.
  K?yl?, yol kenar?ndaki tezek ?be?ini i?aret etmi?.
  ?Bu bo? ye, trakt?r senin? demi?.
  A?a bo? yemi?.
  K?ye yakla??rlarken k?yl? demi?:
  ?A?am bu trakt?r giderken senindi. ?imdi d?nerken yine senin. O zaman biz bu bo?neden yedik??
  ***
  Bu f?kra cumhur se?imi ?zerine anlat?l?yor.
  ?Madem G?l bey yeniden aday, bu muht?ra, bu se?imler neden oldu? deniyor.
  Art?k o bo? neden yediler, bu i?i onlar d???ns?n!
  Biz olaya ba?ka bir taraftan bakal?m.
  Medyada her g?n yeni adaylar g?steriliyor.
  G?l bey, sabah aday?
  ??len vazge?mi??
  Ak?am yine aday!
  Ba?efendi g?nde ?? kez G?l beyi destekliyor?
  Be? kez karars?zl?k ge?iriyor?
  D?rt kez gerginlik olmas?n i?areti veriyor!
  Bunlar? hep medya diyor.
  Ama ortada bir ger?ek var: Cumhur aday? kim, bilinmiyor!
  Malum, ilk oylama ?ncesinde cumhur aday? s?r gibi saklanm??...
  Son dakikada l?tfen a??klanm??t?.
  B?ylece illegal cumhur adayl?k d?nemi ya?anm??t?.
  ?imdi benzer bir ?ey oluyor.
  Yine medyada her g?n sorular soruluyor. Anketler yap?l?yor:
  ?Cumhurba?kan? nas?l olsun??
  Say?n abilere bir ?neri:
  Cumhurba?kan?m?z illegal olsun!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net