10 Ağustos 2007 00:00

arka??m ibo 1

?? arkada??m ?bo dik kafal?d?r, neye can? s?k?lsa Almanlara ba?lar, t?m olumsuzluklar onlar?n y?z?nden, der.

Paylaş

?? arkada??m ?bo dik kafal?d?r, neye can? s?k?lsa Almanlara ba?lar, t?m olumsuzluklar onlar?n y?z?nden, der. 35 y?ld?r Almanya?da oldu?u halde tek kelime Almanca bilmez, 25 y?ld?r da ayn? firmada i??i olmas?na ra?men herkesle k?st?r, kimse ile bar???k de?ildir. Sohbet s?ras?nda ne konu?ulsa ben de yapar?m, ben bilirim, der ve sen ne anlat?rsan anlat, Nuh der de peygamber demez...
Hatta kininden dolay? hi? bir Alman arkada?? ismiyle ?a??rmaz,?Hey Alman!? der... Bir ka? defa kendisini ikaz etmeme ra?men bir t?rl? laf anlatamad?m. ?bo bildi?inden ?a?maz asla...
Firmada her y?l i?yeri doktorumuz taraf?ndan genel sa?l?k kontrol? yap?l?r ama kendisi gitmez, ?stelik de ?eker hastas? olmas?na ra?men ?Niye gidecekmi?im, bunlar de?il midir anam?z? a?latan! Burada mahvolduk, bizi bunlar bitirdi, bir de doktorlar?na m? gidece?im!? der...
?bo laf dinlemedi?i i?in kimseyle de y?ld?z? bar???k de?ildir. Kimse de ona kar??maz. Hatta bazen kendi kendisine Almanlara m?r?ldanarak s?ver durur...
Bir g?n, gece vardiyas?nda bir f?rsat?n? bulup ??bo? dedim ??eker hastal???na nas?l yakaland?n?? ?bo ?Buraya ekmek paras? i?in geldik arkada?! ?al??acaks?n, hem de ?ok... Mecburuz buna. Yoksa Almanlarla ba? edemeyiz. Onun i?in firmadaki i?imden kalan zaman?mda yakla??k 15 y?l da bir benzin istasyonunda ?al??t?m. Ancak ne olduysa bir g?n kendimi halsiz hissettim. Adeta takatim kesildi. Mecburen kalkt?m doktora gittim. Doktor bana a??r? stres y?z?nden ?eker hastas? oldu?umu s?yledi? deyince bu defa yine s?ze kar??t?m: ?Bunda Almanlara kabahat bulman?n bir anlam? yok ?bo. Bak doktorlara gitmiyorsun, istirahat?n? d???nm?yorsun. Sonunda da kendi elinle hastal?k kapm??s?n. ?imdi de kalkm??s?n Almanlar? su?luyorsun? deyince ?bo iyice k?zd?: ?Birader sana da bir ?ey anlat?lm?yor ki! Sen de Almanla?m??s?n hem?erim! Almandan dost olmaz, bunu bil! Buradaki bu halimiz Almanlar?n y?z?nden? dedi yine...
?bo k?z?nca ben de fazla ?stelemedim ve az ?tedeki ?al??t???m band?n ba??na d?nd?m. On dakika sonra ?bo yine yan?ma geldi: ?Bak arkada?, beni bir g?n anlars?n. Almanlar?n ne oldu?unu da... Sen burada yenisin. Almanlar? benim kadar tan?mazs?n. Ben onlar? s?rt?mda ta??d?m? dedi. ?Olabilir? dedim ?Ama d???ncende yan?l?yorsun. Bir ulusun insanlar?n?n hepsi k?t? olamaz. Bir iki olumsuz ki?inin yapt?klar?n? bir ulusa mal edemezsin! Bu haks?zl?k? dedim.
Ama ne ?bo, ne de ben geri ad?m at?yoruz. Amac?m ?bo?yu girdi?i yanl?? yoldan d?nd?rmek. Ba?ka amac?m yok tabi? ?bo ise girdi?i yanl?? yolda ?srar ediyor...
(S?recek...)
?rfan Erdo?an Bielefeld/Almanya
ÖNCEKİ HABER

yalan

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa