Sava?s?z ve barajs?z

Bask?lar Tunceli?de festival co?kusuna engel olamad?. 7. Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali a??l?? konserinde binlerce ki?i ?sava?s?z ve barajs?z Munzur? iste?ini hayk?rd?.


Bask?lar Tunceli?de festival co?kusuna engel olamad?. 7. Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali a??l?? konserinde binlerce ki?i ?sava?s?z ve barajs?z Munzur? iste?ini hayk?rd?.
Saatler s?ren aramalar nedeniyle a??l??? geciken festivalin ilk gecesinde stadyumda Koma Azad, Bayar ?ahin ve Grup Yorum konser verdi. Konsere kat?laca?? duyurulan Emek?i ise engellemeler nedeniyle festivale kat?lamad?. Koma Azad s?yledi?i K?rt?e ?ark?larla stadyumdakileri co?tururken sahneye ??kt???nda 4 dilde dinleyicileri selamlayan Karadeniz m?zi?inin ?nemli isimlerinden Bayar ?ahin de ayr? dillerden s?yledi?i ?ark?larla kat?l?mc?lara keyifli anlar ya?att?. Grup Yorum t?rk?lerini ise binlerce ki?i bir a??zdan s?yledi.
Tunceli Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil, t?m engellemelere ra?men Munzur festivalini ger?ekle?tirdiklerini belirterek, hi?bir g?c?n halk?n de?er yarg?lar? ?zerine kurgulanan k?lt?rel bir etkinli?i engelleyemeyece?ini s?yledi. Anadolu ve Mezopotamya?da ya?ayan halklar olarak atalar?na bor?lar?n? sava?arak de?il, bar?? i?inde ya?ayarak ?deyebileceklerini kaydeden Abdil, ?Munzur barajlarla yok edilmek isteniyor ve ?te yandan sava?larla Dersim do?as? ve k?lt?r? yok edilmek isteniyor. Dersim insan?n?n ?a?da? ve sorgulay?c? kimli?inden rahats?z oluyorlar. Ama halk?m?z 12 Eyl?lc?lere hay?r demi?tir ve demeye devam edecektir? diye konu?tu.
Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n yerel se?imlerde AKP?nin Tunceli Belediyesi?ni kazanaca??na ili?kin a??klamas?na de?inen Abdil, ?Say?n Ba?bakan se?imden sonraki konu?mas?nda, Tunceli Belediyesi?ni istedi?ini belirtti. Tunceli sat?l?k de?il Say?n Ba?bakan. Bu halk?n k?lt?r?, dili sat?l?k de?il. Munzur?un akan suyunun ?n?n? kesebilirsiniz ama Al???r?in, Firik Dede?nin, Silo Qiz??n t?rk?lerinin ?n?n? kesemezsiniz? dedi.
S?ra Munzur barajlar?nda
DTP E? Ba?kan Yard?mc?s? Selma Irmak da Tuncelililere se?imlerde g?sterdikleri dik duru?tan dolay? te?ekk?r etti. Se?im baraj?n? y?karak temsilcisini Meclis?e g?nderen Tuncelililerin, Munzur ?zerine kurulmakta olan barajlar? da y?kaca??na inand???n? belirten Irmak, bundan ku?kusu olanlar?n tarih kitaplar?na bakmas? gerekti?ini s?yledi.
Festivalin ba?lamas?na k?sa bir s?re kala yap?lan operasyonlara dikkat ?eken TUDEF Ba?kan? ?smail Aslan, bu operasyonlar?n her festival ?ncesi yap?ld???na vurgu yaparak, bu ?ekilde festivale kat?l?m?n azalt?lmaya ?al???ld???n? ifade etti.
Konu?malar?n ard?ndan Ankara?dan Tunceli?ye kadar Munzur i?in pedal ?eviren bisiklet?iler Tunceli Belediye Ba?kan??na bir ti??rt hediye etti.
Etkinlikler ve aramalar!
Festival kapsam?nda ANA DER Erbane grubu bir dinleti verdi. Yakla??k yar?m saat s?ren dinleti dinleyenlerce ayakta alk??land?. ?te yandan sergiler kapsam?nda karikat?r?st Halil ?ncesu, karikat?rlerini belediye salonunda sevenleri ile bulu?turdu. Tunceli Barosu da festival boyunca ?Haklar?m?z? adl? bro??r?n ?cretsiz da??t?m?n? yap?yor.
Festival program?nda yer alan ilk ?iir dinletisi d?n sabah Dereza ?ay Bah?esi'nde yap?ld?. Etkinli?e ?air Mehmet ?etin, ?air Fatma Savc? ve ?air A. Hicri ?zg?ren kat?ld?. Kat?l?m?n yo?un oldu?u ?iir dinletisinde K?rt?e ve T?rk?e ?iirler okundu. K?rt?enin leh?elerinden Zazaca, K?rmanci ?iirler ?airler taraf?ndan seslendirildi.
7. Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali i?in di?er illerden Tunceli?ye gelenlerin didik didik aranmas? ise devam ediyor. Ara?larda sigara paketleri ve un torbalar?n?n bile arand??? kontroller, yolcular?n tepkisine neden oluyor. Kontroller s?ras?nda baz? ki?iler de ?g?venlik? gerek?esiyle kente al?nm?yor. ?aresiz kalan yolcular, bu duruma ??z?m bulunmas?n? istiyor. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net