SU

 • ??evremizdeki ac?lar? bizim de ?ekmemiz gerekmektedir. Hepimizin ortak bir v?cudu yoktur, ama ortak bir b?y?mesi vard?r; bu ise, ?u ya da bu bi?imde ac?lar i?inden ?ekip g?t?r?r bizi.


  ??evremizdeki ac?lar? bizim de ?ekmemiz gerekmektedir. Hepimizin ortak bir v?cudu yoktur, ama ortak bir b?y?mesi vard?r; bu ise, ?u ya da bu bi?imde ac?lar i?inden ?ekip g?t?r?r bizi. Nas?l ki ?ocuk belli bir geli?im sonucu ya?am?n t?m evrelerinden ge?er (her evrede, istek ve korku bak?m?ndan bir ?nceki i?in eri?ilmez g?r?n?r asl?nda) ya?lan?r ve sonunda ?l?rse, biz de bunun gibi (insanl?kla aram?zdaki ba?, kendimizle aram?zdaki ba?dan g??s?z de?ildir) ya?ad???m?z d?nyan?n t?m ac?lar?ndan ge?erek geli?iriz. Bu konuda adalete yer yoktur, ac?lardan ?rkmeye ya da ac?lar? k?st?k diye yorumlamaya yer yoktur??
  ?Do?ru yol gergin bir ip boyunca ilerler; Y?kse?e de?il, yerin az ?zerine ?ekilmi?tir ip. ?zerinde ilerlemekten ?ok, insan? ?elmelemek i?in ?ekilmi? gibidir??
  ?Bir noktadan sonra vazge?mek olanaks?zd?r. Eri?ilmesi gereken nokta da oras?d?r??
  ??nsan?n geli?iminin son noktas?na varaca?? an, daima bir yinelenme i?indedir. Devrimci ?ze sahip d???nsel devinimlerin, geride b?rak?lan her ?eyin anlam?n? yitirdi?ini s?ylemeleri, bu y?zden do?rudur, ??nk? o anda bile, geli?imini tamamlayan tek bir ?ey yoktur??
  ?Bir elma, bir di?erinden de?i?ik g?r?n?mlere sahip olabilir; kafas?n? uzat?p masan?n ?zerindeki elmay? g?rmeye ?al??an ?ocu?un g?r??? ve bunun yan?nda, hi? sak?nmas?z, elmay? yan?ndakine verebilen evin efendisininki??.
  ??l?m arzusu, bilgeli?e kavu?uldu?unun ilk belirtisidir. ??inde bulunulan ya?am katlan?lmazd?r, ba?ka bir ya?am ise ula??lmazd?r. ?lmek iste?inin eklentisi utan? biter art?k;nefret edilen eski h?creden al?n?p, ilk i? olarak nefret edece?i yeni h?cresine ge?meyi arzular, bunun i?in yalvar?r. Eski inan?lar?n tortular? da bu d???ncede etkilidir; yeni h?creye nakledilen efendi ortaya ??kacak, mahkuma g?z ucuyla bir bakacak ve bir karar verecektir? bu adam? yeni h?creye g?t?rmenize gerek yok, art?k benim yan?ma geliyor o??
  ??lerledi?im yol d?md?z olsayd?, ilerlemek i?in t?m ?abalar?ma ra?men geriye do?ru hareket etseydim, ?aresizlik bu olurdu; ama sen, a?a??dan da ay?rd?na varabilece?in gibi, dik bir yoku?u ??kt???na g?re, ad?mlar?n?n geri geri gitmesi, kayman, t?rmand???n yerin dikli?inden kaynaklanabilir, e?er ?yleyse umutsuzlu?un zaman? de?ildir??
  ?K?t?, sizi ondan gizli sakl? bir ?ey kotarabilece?inize inand?rmas?n??
  ?El, apabildi?ince s?k? tutar ta??, olabildi?ince uza?a atabilmek i?in s?k?ca kavrar. Yol, i?te o kadar uza?a g?t?r?r insan???
  ?Ders sensin, ne yaz?k ki, etrafta ??renci yok??
  ???inize sonsuz cesaret dolduran, ger?ek d??mand?r??
  ??zerinde durdu?un alan?n, iki aya??nla bast???ndan geni? olamayaca??n? bilmek mutluluklar?n en b?y?klerindendir??
  ?Siperler sonsuz olsa da kurtulu? yolu tektir. Yine de kurtulu? olas?l?klar? siper say?s? denli ?oktur?.
  ?K?t? davranmak bizden istenir; iyi davranmaksa zaten i?imizdedir??
  ?Seni k?t?ye yol vermeye y?nelten art niyetler sana ait de?ildir. K?t?n?nd?r?
  ?D?nya ile sava?ta, d?nyan?n taraf?n? tut??
  ?Kendini bu d?nyadan uza?a s?rg?n eden herkes ?tekileri sevmelidir, ?tekilerin d?nyas?ndan da s?rg?ne gitmektedir ??nk?. Ger?ek, bu yolla insan do?as?n?n derinliklerini kavramaya ba?lar, elbette sevilir insan, fakat tek ko?ulla; terazide sevilenle e?it ?ekmeli??
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net