Denemeci, yazar, mimar ve foto?raf?? bir entelekt?el Samih Rifat i?in

Kimi iyi, kimi orta, ?o?u da k?t? ?iirlerimin. Elden ne gelir Avitus? Ba?ka t?rl? yaz?lm?yor kitap dedi?in.


Kimi iyi, kimi orta, ?o?u da k?t? ?iirlerimin. Elden ne gelir Avitus?Ba?ka t?rl? yaz?lm?yor kitap dedi?in.

Oktay Rifat taraf?ndan 60?l? y?llarda T?rk?ele?tirilmi? olan Latin ozan? Martialis?in bir epigrammas?. Samih Rifat bu b?l?m? 2002 y?l?nda ??kard??? ?Akla Kara Aras?? isimli kitab?nda ?Bir ?iir kitab?ndan ve ?iirlerinden s?z ediyordu bu epigramma ama; bence ba?ka t?rden derleme kitaplar?na da -bu elinizdekine de- (Akla Kara aras?) pekala uyar.
diye yazm??t? kitab?n?n ?ns?z?nde ve devamla;
?? Ne i? yapt???m soruldu?unda ba?ka bir iki meslek ad? yan?nda kendime foto?raf?? nitelemesini yak??t?rmaktan her zaman ho?lanm???md?r. Dahas? ?ip?ak??yla, d???n foto?raf??s?yla, kasaba foto muhabiriyle meslekta? olmak ho?uma gider?
Foto?raf alan?nda yo?un bir ?retimim olmasa da, ?ekti?im foto?raflar her zaman bir i?e -k???k de olsa- yaras?n istedim. Dergilerde yay?nlans?n, yaz?lara e?lik etsin, yaz?larda kullan?ls?n. Neden bilmem foto?raflar?m? sergilemek pek gelmedi i?imden?
80?li y?llar?n ba??ndan bug?ne ?e?itli dergilerde foto?rafla, foto?raf??larla foto?raf kitaplar? ve sergileriyle ilgili yaz?lar yay?nlad?m. Ama yazarken hep sanat u?ra?? yan?ndan bakt?m foto?rafa? Ge?en yirmi y?l i?inde kendi kendimle pek ?eli?kiye d??medi?imi, kimi saptamalar?mda ?ok yan?lmad???m?, g?n?n birinde birilerinin i?ine yarayabilecek, kimi sorular? yan?tlamada katk?s? olabilecek g?zlemler derledi?imi d???n?yorum. Umar?m yan?lm?yorum??
Evet, Samih Rifat al?akg?n?ll? ve bu d?nyaya i?e yarar bir ?eyler b?rakma kayg?s?yla ya?ad?.
Samih Rifat, gen? ya?ta yitirdi?imiz foto?raf?? ?ahin Kaygun i?in yazd??? ?iir / anlat?da
??
D???m?zdaki somut ve nesnel (g?r?n?ml?) ger?ekten yola ??k?p,?? ger?ekleri sezme, yakalama,duyma/duyurma ?abas?d?r.
Somut ger?e?i ka??t ?st?nde saptama sav?yla ortaya ??kan foto?raf da bir sanat u?ra?? kimli?ine kavu?tu?u an,
objektifini insan?n i? d?nyas?na ?evirdi.
?
Hep i?indeki bir ?eylere bakarak ve de?i?ik perdelerden s?yledi?i uzun, sessiz bir t?rk?yd???diye duygular?n? dile getiren Samih Rifat sanki kendini de anlat?yordu.
Peki kimdi Samih Rifat?
1945?te ?stanbul?da do?du, Saint-Beno?t Lisesi?ni ve ?T? Mimarl?k Fak?ltesi?ni bitirdi. ?niversite y?llar?ndan ba?layarak ?eviriye y?neldi; ilk ?evirilerini 80?li y?llarda Yazko ?eviri dergisinde yay?mlad?. Ren? Char, Jacques Pr?vert, Andr? Verdet, Jean Follain, Paul Val?ry, Kavafis, Le Corbusier gibi ozanlardan, yazarlardan ?eviriler yapt?. Yine ?niversite y?llar?nda foto?raf??l?kla ilgilendi. 80?li y?llardan ba?layarak ?e?itli dergilerde, yazd??? yaz?lara e?lik eden foto?raflar yay?mlad?; belgesel filmler ?ekti. T?rk ?iirinin ilk devrimci hareketi say?lan ?Garip Hareketi?ni ba?latan isimlerden Oktay Rifat??n o?ludur.
Yap? Kredi K?lt?r Sanat Yay?nc?l?k?ta dan??man olarak ?al??t?. Ko? K?lt?r Sanat b?nyesinde kurulan K Kitapl????nda ve 5 say? ??kan Aries Dergisi?nde yay?n y?netmeni olarak g?rev alm??t?. ?lk yaz?s? 1978?de Cumhuriyet gazetesinde ??kan Rifat??n bir?ok deneme ve ?evirisi Sanat D?nyam?z, Kitap-l?k ve P gibi dergilerde yay?mlanm??t?.
?Hastal???n?n son evresinde bile b?kmadan usanmadan ?retmeye devam etti? diyor dostlar?. Yakla??k iki y?ld?r kanserle bo?u?uyordu, amans?z hastal?k her yan?n? sarm??t?. ?la?lar yard?m?yla genel durumu iyiydi. Ge?en hafta fenala??nca hastaneye kald?r?ld?. 4 A?ustos tarihinde saat 06.00 dolaylar?nda ac? haber geldi: Ger?ek bir entelekt?el, ?evirmen, denemeci, foto?raf??, mimar 62 ya??nda ?lm??t?...
?zcan Yaman
www.evrensel.net