Bar??severler ?Bar??arock? festivalinde bulu?acaklar

Bar??arock festivalinin ?rk??l??a, yoksullu?a ve sava?a kar?? bir tepki olarak do?du?unu belirten Taner ?ng?r, sava?a, ?rk??l??a ve ekolojik felakete kar?? duran t?m bar??severlerleri Bar??arock festivaline kat?lma ?a?r?s?nda bulundu.


Bar??arock festivalinin ?rk??l??a, yoksullu?a ve sava?a kar?? bir tepki olarak do?du?unu belirten Taner ?ng?r, sava?a, ?rk??l??a ve ekolojik felakete kar?? duran t?m bar??severlerleri Bar??arock festivaline kat?lma ?a?r?s?nda bulundu.
T?rkiye?nin en b?y?k m?zik festivali ve en ?nemli bar?? eylemlerinden biri olarak g?r?len ?Bar??arock kar?? festivali?nin 5. y?l d?n?m? dolay?s?yla ?Bar??arock? g?n?ll?leri Galatasaray Lisesi ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. ?Kar?? festival hi? bitmesin?, ?Ba?ka bir d?nya m?mk?n?, ?Sava?a kar?? festival? yaz?l? d?viz a?an grup s?k s?k ?Biz anti anti kapitalistiz?, ?Sava?a kar?? bar??a rock? sloganlar?n? att?. Bas?n a??klamas?n? okuyan Mo?ollar m?zik grubunun solistlerinden Taner ?ng?r, festivali k?reselle?me ve ?okuluslu ?irketlere kar??, kar?? bir festival olarak ba?latt?klar?n? belirterek, ?Acil bar??? ???l??? ile m?zi?in umudunu bulu?turduklar?n? ifade etti.
Bar??arock festivalinin ?rk??l??a, yoksullu?a kar?? bir tepki olarak do?du?unun alt?n? ?izen ?ng?r, ?Bar??arock olarak ?rk??l??a kar?? b?t?n d?nyan?n karde?li?inden yanay?z? diye konu?tu. Son zamanlarda ya?anan enerji s?k?nt?lar?na da dikkat ?eken ?ng?r, alternatif enerji kaynaklar? yarat?lmad??? m?ddet?e gezegende yeni felaketlerin ortaya ??kabilece?ini ve bu y?zden T?rkiye?nin Kyoto S?zle?mesi?ni bir an ?nce imzalamas? gerekti?ini vurgulad?.
?ng?r Bar??arock?un hi?bir zaman ticari olmad???n? ve her ?eyi dayan??ma k?lt?r?yle yapt?klar?n? belirterek, ?Tek g?ndemi bar?? oldu. Bar?? k?lt?r? ve bar?? ?a?r?s?n?n yayg?nla?mas?, uluslararas? sava? kar??t? hareketin bir par?as? olmak yarg?lar?yla davrand?? dedi. ?ng?r, festivalde ayr?ca tiyatrodan elektronik m?zi?e, foto?raf sergisine kadar her ?eyin olaca??n? belirterek, sava?a, ?rk??l??a ve ekolojik felakete kar?? duran t?m bar??severlerleri festivale kat?lmaya ?a??rd?. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net