ZEUS SUNA?I

 • Troyal? Hektor, tutu?tuklar? amans?z d?v?? sonunda Yunanistanl? ?nl? komutan Ahilleus?un can dostu Patroklos?u ?ld?rd?; sonra da s?rt?ndaki tanr?lar?n arma?an? silahlar? al?p kendisi ku?and?.


  Troyal? Hektor, tutu?tuklar? amans?z d?v?? sonunda Yunanistanl? ?nl? komutan Ahilleus?un can dostu Patroklos?u ?ld?rd?; sonra da s?rt?ndaki tanr?lar?n arma?an? silahlar? al?p kendisi ku?and?. Asl?nda bu p?r?l p?r?l yanan silahlar? Ahilleus?un babas?na d???n arma?an? olarak vermi?ti tanr?lar? G?n olup b?t?n isteksizli?ine kar??n Ahilleus Troya sava??na kat?l?rken de babas? ona arma?an etmi?ti? Daha sonra Ahilleus da onlar? can dostu Patroklos?a ?d?n? olarak verdi cepheye g?nderirken?
  Patroklos?un ?ld?r?lmesi y?z?nden haliyle anlat?lmaz bir h?z?n ve s?n?rs?z bir ?? alma ?fkesine kap?ld? Ahilleus. Anas? tanr??a Tetis ta deniz dibindeki saray?ndan gelip onu yat??t?rabildi biraz? Sonra da Olimpos tanr?lar ?lkesine gidip orada topal tanr? demirci Hefaystos?a silahlar d?vd?rece?ini ve kendisi d?n?nceye dek de sava?a kat?lmamas?n? tembihledi o?luna? Ne var ki Patroklos?un ?l?s?n? al?p g?t?rmek i?in iki has?m ordu ?at??maya ba?lay?nca, Ba?tanr??n?n kar?s? Hera; naralar at?p Troyal?lar? ?rk?tmesi gerekti?i haberini g?nderdi Ahilleus?a. Bunun ?zerine Ahilleus ?st ?ste ?rk?n? naralar att?. Bunun ?zerine Troyal?lar da canh?ra? ka???maya ba?lad?lar ve Yunanl? askerler de Patroklos?un ?l?s?n? kapt?klar? gibi g?t?r?p bir yata?a yat?rd?lar? Ahilleus gidip tun? karg?yla bedeni y?rt?lm?? Patroklos?un ?l?s?ne sar?l?p sar?l?p a?lad??
  Tam bu s?ralarda da anas? tanr??a Tetis, emek?ilerin tanr?s? demirci Hefaystos?la dertle?iyordu Olimpos?ta. ?Kimseler ana-baba olmas?n? diye yak?n?yordu ona. ?Hele benim gibi ?l?ms?z bir tanr??a hi? mi hi? ana olmas?n!? Bu giri?in ard?ndan Troya sava?? s?ras?nda o?lunun ba??na gelenlerden s?z etti. Sonra da o?lunun ?l?m?n? biraz geciktirecek yeni silahlar yap?p yapamayaca??n? sordu.
  Hefaystos da; ?Seni nas?l k?rar?m g?zel tanr??am?? diye s?ze ba?lad?. ?Hani an?msars?n, inek g?zl? anam tanr??a Hera, topal do?dum diye bir g?n beni saray?n penceresinden y?ld?zlar?n i?ine f?rlat?p at?vermi?ti! Savrula savrula d??m??, ta senin deniz dibindeki saray?n?n biti?i?ine ?ak?lm??t?m! Haliyle daha da beterle?mi?ti topall???m; kanrevan i?indeydim.? Ama sen bana anal?k ettin; yeralt?ndaki demirci ustalar?n yan?na ??rakl??a verdin... ?nsanlar?n ya?ad??? d?nya denen yeri yurt edindim? Orada dile gelmez ?ileler ?eken el emek?ilerini tan?d?m; onlarla b?t?nle?tim. Madenlerle ve ate?le tan??t?rd?m onlar?. Bar?? i?inde mutlu ya?amalar?n? sa?layacak aletler yapmas?n? ??rettim? Ne var ki silah yapmas?n? ??retmedim! Ama ?imdi ilk kez o?lun i?in ve senin hat?r?na tanr??am, silahlar d?vece?im?? Bu s?zlerden sonra Hefaystos topallaya topallaya i?li?ine gitti. Bir s?re sonra da silahlar? getirip tanr??a Tetis?e verdi?
  Sar? entarili ?afak tanr??as?, hem tanr?lara hem insanlara sabah? getirdi?i s?ralarda tanr??a Tetis de Troya sahiline indi; iki tanr??a g?l?mseyerek selamla?t?lar.. Tetis, arkada?? Patroklos?un ?l?s?ne sar?lm??, h?ng?r h?ng?r a?larken buldu o?lu Ahilleus?u. Arkada?lar? da onun ?evresinde a?la??yorlard?. Tanr??a, o?lunun elinden tutup aya?a kald?rd?: ?Hepimiz ?zg?n?z, ama tanr?lar istedi onun ?lmesini. Sen Hefaystos?un sana yapt??? ?u silahlar? ku?an!? dedi. Sonra getirdi?i p?r?l p?r?l yanan silahlar? serdi yere. Askerlerin g?zleri kama?t???ndan onlara fazla bakamad?lar. Ahilleus birden anas?na d?nd?; ?Tanr? bana ne g?zel silahlar yapm??!? dedi. ??imdi ben onlar? ku?anaca??m. Ama n?olur can yolda??m Patroklos?un ?st?ne sinekler ????mesin! A??k yaralar?ndan girip bedeninde kurt ?retmesinler. Pisletmesinler ?l?s?n?! ? Anas? aya?? g?m?? halhall? Tetis de; ?Bu kayg?lar? b?rak, o?lum? diye yan?t verdi. ?Sava?larda can verenleri kemiren o sinekleri yok edece?im ben...? Bunlar? s?yledikten sonra ambrozya ile k?rm?z? nektar damlatt? ?lm?? Patroklos?un burun deliklerinden?
  Ahilleus e?ilip p?r?l p?r?l yanan kalkan? ald? eline? Emek?ilerin tanr?s? demirci topal Hefastos?un i?leyip d?vd??? rengarenk desenlere bakt? uzun uzun? Tanr? gepgeni? bir tarla koymu?tu kalkan?n ?st k??esine. Ve i??iler durmadan ekin bi?iyorlard? tarlada. ?st ?ste y???l?yordu kesilmi? ba?aklar. Bir taraftan da demet?i k?zlar, demet demet ba?l?yorlard? onlar?? Sonra yeni yetme ?ocuklar, tek t?k sa?a sola sa??lm?? ba?aklar? oyun oynar gibi topluyorlard? yerlerden? Daha ?tede de bir me?e a?ac?n?n g?lgesinde kad?nlar yemek yap?p hasad? ?enlendirecek bir ??len haz?rl???ndayd?lar. Birka? kad?n, i??ilerin yemeklerine un ve baharat serpi?tiriyordu durmadan. Ak?am olunca, birlikte ekip yeti?tirdikleri ve hasad?n? yap?p karde??e b?l??ecekleri bu?day harman?n? ??lenlerle kutlayacaklard?? Omuzlar?nda ?arap ve su testileri getiren kad?nlar g?r?l?yordu biraz ?telerde? Yan tarafta da g?ne?in ???k sa?naklar?yla y?kad??? masmavi bir deniz? Ve tanr?, sava? sonras? denizden gelecek babas?n? g?zleyen bir ?ocuk da koymu?tu desenin i?ine? Birden Ahilleus?un ellerinden ?ang?rdayarak d??t? yere kalkan? Anas? tanr??a Tetis ve askerler Ahilleus?un y?z?ne bakt?lar hemen? Ahilleus?un yeniden ya?ard? g?zleri?
  Bu silahlarla sava?a girdikten sonra art?k her ?eyin bitece?ini bilen tanr??a Tetis?le o?lu Ahilleus birbirlerine yeniden bak??t?lar ve canlar yutan b?t?n sava?lara sessizce ilen?ler ya?d?rd?lar?
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net