Pasifik?te So?uk Sava? sortileri

Son g?nlerde askeri tatbikat ve denemeleriyle adeta uluslararas? kamuoyuna mesaj veren Rusya, F?ze Kalkan? Sistemi projesi nedeniyle gerilim ya?ad??? ABD?ye en son, So?uk Sava? sortileriyle meydan okudu.


Son g?nlerde askeri tatbikat ve denemeleriyle adeta uluslararas? kamuoyuna mesaj veren Rusya, F?ze Kalkan? Sistemi projesi nedeniyle gerilim ya?ad??? ABD?ye en son, So?uk Sava? sortileriyle meydan okudu.
Rusya?n?n, ?anghay ??birli?i ?rg?t? (???) ?yeleriyle ortak tatkibat yapt??? ve G?rcistan ile ?hava sahas? ihlali? gerilimi ya?ada?? bir d?nemde, Rus stratejik bombard?man u?aklar?n?n So?uk Sava? d?nemindeki gibi NATO ve ABD u?aklar?n?n devriye yapt??? b?lgelere uzun menzilli u?u?lara yeniden ba?lad??? bildirildi. U?aklar?n, Guam Adas? yak?nlar?nda tatbikat yapan Amerikan filolar?na fazla yakla?mas?, Beyaz Saray?daki tedirginli?i art?rd?.
G?l?c?k teatisi
Rusya Hava Kuvvetleri Uzun Menzilli Havac?l?k B?l?m? Komutan? General Pavel Androsov yapt??? a??klamada, bir Rus bombard?man u?a??n?n ?nceki g?n Pasifik?teki Guam Adas? ?zerinden u?arak, ?Amerikal? pilotlarla kar??l?kl? g?l?c?k teatisinde bulundu?unu? s?yledi.
?Uzun Menzilli Havac?l?k u?aklar?n?n okyanusa kadar u?arak buradaki Amerikan u?aklar?yla bulu?up selamla?malar?n?n bir gelenek oldu?unu? belirten Androsov, ?Bu gelene?i d?n (?nceki g?n) tekrarlad?k. ?ki gen? pilotumuz, Guam ?ss? yak?nlar?na bir ziyarette bulundu? diye konu?tu.
Androsov, b?lgeye u?u?un Blagove??enks?teki ?sten havalanan ve Amerikal?lar?n So?uk Sava? d?neminde ?Ay?? ad?n? takt?klar? 2 Tu-95MS tipi bombard?man u?a?? taraf?ndan yap?ld???n? ve toplam 13 saat s?rd???n? belirterek, ?San?r?m sonu? ?ok iyiydi. ABD?nin sava? u?aklar?ndaki kar??tlar?m?zla bulu?tuk. G?l?c?k teatisinde bulunduk ve eve d?nd?k? dedi.
ABD rahats?z oldu
ABD Savunma Bakanl??? (Pentagon) ise TU-95 tipi 2 Rus sava? u?a??n?n, Guam Adas? yak?nlar?nda geni? ?apl? bir tatbikata kat?lan Amerikan donanma gemilerine ?biraz fazla yakla?t???n?? a??klad?.
Pentagon S?zc?s? Chito Peppler, bir bombard?man u?a??n?n Pasifik?te, Guam?daki Amerikan ?ss? ?zerinden u?tu?u y?n?ndeki haberi yalanlarken de, ?Amerikan kuvvetleri, 8 A?ustos g?n? g?neye, Guam istikametinde u?an 2 adet TU-95 tipi Rus u?a??n? saptad?. Amerikan kuvvetleri, bombard?man u?aklar?n? yakalamaya haz?rd? ama ne bir gemiye ne de Guam?a o kadar yakla?mad?lar? dedi.
Sava? u?aklar? aras?nda kar??la?malara, kovalamacalara So?uk Sava? d?neminde ?ok s?k rastlan?yordu, ancak art?k o zamandan beri bu t?r olaylara ?ok az rastlan?yor.
Guam yak?nlar?ndaki Amerikan donanmas?n?n tatbikat?na, 30 gemiyle 20 bin kadar askerin kat?ld??? bildirildi. (DI? HABERLER)
Belgrad?da g?ndem Kosova
1999?dan bu yana BM idaresindeki Kosova?n?n gelece?inin belirlenmesi i?in d?n yeniden ?ok tarafl? g?r??melere ba?land?. ?Troyka? olarak adland?r?lan AB, ABD ve Rusya el?ileri, durum de?erlendirmesi yapmak ?zere Kosova?n?n ba??ms?zl???na kar?? ??kan S?rbistan??n ba?kenti Belgrad?da bir araya geldi. Temsilciler, burada yap?lacak g?r??melerin ard?ndan Kosova?ya ge?ecek.
BM?nin Kosova?ya ba??ms?zl?k tan?nmas?n? ?ng?ren ABD giri?imi, G?venlik Konseyi?nde Rusya?n?n itirazlar?na tak?lm??t?. Kosova?da n?fusun ?o?unlu?unu olu?turan Arnavut k?kenli halk ba??ms?zl?k talep ediyor, ancak hukuken b?lgenin ba?l? oldu?u S?rbistan, geni? bir ?zerklik d???nda bir ??z?m? kabul edemeyece?ini belirtiyor. Yetkililer, ??z?ms?zl?k halinin uzamas?n?n b?lgede g?venlik risklerini art?rmas?ndan endi?e duyduklar?n? s?yl?yorlar. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net