Fotoğraf: Evrensel

Afganistan cephesinde ?atlak

S?k? m?ttefikler; ?ngiltere ile ABD?nin, 2001 y?l?nda i?gal ettikleri Afganistan?da aras? a??ld?.


S?k? m?ttefikler; ?ngiltere ile ABD?nin, 2001 y?l?nda i?gal ettikleri Afganistan?da aras? a??ld?.
?ngiltere?de yay?nlanan ?The Guardian? gazetesinin haberine g?re ?ngiliz komutanlar, son d?nemlerde artan sivil katliamlar? nedeniyle ele?tirdikleri ABD birliklerinin, ?lkenin g?neyindeki baz? b?lgelerden ?ekilmesini istedi. ?ngilizlerin bu talebi, ABD?li komutanlar?n tepkisine neden oldu.
Bu arada NATO ile ABD ise ?ngiliz komutanlar?n, b?yle bir talepte bulunduklar? haberini yalanlad?. Ancak ?ngiliz Savunma Bakanl??? ise komutanlar?n b?yle bir ?g?r??e sahip olduklar?n?? do?rulayarak, ?Bu arazideki komutanlar?m?z?n g?r???d?r, h?k?metimizin de?il? dedi.
ABD?lilerin de ?ngiliz birliklerinden rahats?z olduklar?n? belirten Guardian, ?Sangin?de ya?anan bir olay bu durumun kan?t?. ABD ?zel g??leri eskortu, ?ngiliz birliklerinin Sangin?deki bir kasabada saatlerce mahsur kalmas?na neden oldu. ?ngiliz yetkililer saatlerce bir anda ortadan kaybolan ve uyar?da bulunmaktan dahi ka??nan ABD askerlerine ula?maya ?al??t?? diye yazd?.
?ngilizlerin hi? mi su?u yok?
Afganistan?daki m?ttefikler aras?ndaki y?ksek tansiyona ili?kin ABD?de yay?nlanan The NY Times gazetesine konu?an y?ksek r?tbeli bir ?ngiliz subay ise, ABD?nin G?ney Afganistan??n Helmand b?lgesindeki Sangin?den ?ekilmesini istediklerini s?yledi.
ABD liderli?indeki i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban??n g??l? oldu?u b?lgelerden biri olan Helmand?daki Sangin b?lgesinin, ?son bir ayd?r sakin oldu?unu? belirten ?ngiliz komutan, ?Sava?acak b?y?k Taliban g?c? yok. K???k gruplarla u?ra??yoruz. Daha ?ok yeniden in?a ve geli?im programlar?na a??rl?k veriyoruz? diye konu?tu.
ABD?nin b?lgede bulunan ve sivil katliamlar?na ad? kar??an 20 ?zel komandosunun, b?lgede bulunmas?n?n ?durumu daha zor bir hale getirdi?i? ifade edilirken, ismini vermek istemeyen bir ?ngiliz yetkili ise b?lgedeki katliamlardan dolay? ABD?yi sorumlu tuttu. Yetkili, b?lgedeki katliamlarda ?aslan pay??n?n ABD?ye ait oldu?unu ifade etti.
ABD?nin, Afganistan?da son aylarda artan sivil katliamlar? uluslararas? arenada tepkilere neden oluyordu.
Kabil y?netimi de ABD?nin askeri taktiklerinden rahats?z oldu?unu belirtiyordu. ?ngiliz Savunma Bakan? Des Browne de ge?en g?nlerde, ABD?li mevkida?? Robert Gates ile NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer?e, Afganistan?da artan sivil kay?plar?yla ilgili ?endi?esini? dile getirmi?ti.
Bu arada ABD ile ?ngiltere aras?nda, Afganistan konusunda ya?anan anla?mazl???n, ?ngiltere?nin Irak?tan asker ?ekme haz?rl??? yapt??? ve daha ?ok Afganistan?a odaklanaca?? tart??malar?na denk gelmesi de dikkat ?ekti.
?Pakistan da ate? hatt?nda?
Bu arada ba?kent Kabil?de ABD deste?inde d?zenlenen Jirga (Konsey) toplant?s?nda konu?an Devlet Ba?kan? Hamid Karzai, Pakistan s?n?rlar? ?evresinde ?iddet olaylar?n?n artt???na dikkat ?ekti.
Karzai ayr?c a, ?at??malar?n, sadece ?lkesinin sorunu olmad???n?, Pakistan??n da ate? hatt?nda oldu?unu belirtti.
Jirga?ya kat?lmayaca??n? a??klayan Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?i temsil eden ?evkat Aziz ise Pakistan ile Afganistan??n g?venli?inin birbirinden ayr? d???n?lemeyece?ini belirtti.
Pakistan??n Kuzey ve G?ney Veziristan b?lgelerindeki a?iret liderleri de Jirga?ya kat?lmay? reddetmi?, Taliban ise boykot ?a?r?s? yapm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net