11 Ağustos 2007 00:00

Filistin i?in Yemen giri?imi

Yemen, Filistin?deki Hamas ve El Fetih gruplar? aras?nda ?arabuluculuk? yapmay? ?nerdi. ?neri, Hamas taraf?ndan ?memnuniyet? ile kar??lan?rken, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n ise teklifi reddetti?i ifade edildi.

Paylaş

Yemen, Filistin?deki Hamas ve El Fetih gruplar? aras?nda ?arabuluculuk? yapmay? ?nerdi. ?neri, Hamas taraf?ndan ?memnuniyet? ile kar??lan?rken, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n ise teklifi reddetti?i ifade edildi.
Resmi haber ajans? Saba?n?n haberine g?re, Yemen Devlet Ba?kan? Ali Abdullah Salih, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas?a telefon ederek, ?Hamas, Yemen?in giri?imini kabul etti. B?t?n Filistinli gruplar?n ulusal ??karlar?na hizmet eden konular ?zerinde anla?malar?n? umuyoruz? dedi. Salih?in Abbas?a, Yemen?i ziyaret eden Hamas??n siyasi lideri Halid Me?al ile g?r??t?kten sonra telefon etti?i belirtildi.
?nerinin ayr?nt?lar?
Yemen Devlet Ba?kan??n?n telefonunun ard?ndan Filistin Ba?kanl?k B?rosu yetkilileri Abbas??n ?neriyi redetti?ini duyurdu. ?srailli Jerusalem Post gazetesinin haberine g?re Yemen, Abbas??n ?neriyi kabul etmesini i?in bast?rd? ancak, Filistin Devlet Ba?kan? somut bir yan?t vermekten ka??nd?.
Filistinli yetkililere g?re Yemen, Filistin?de ge?en ?ubat ay?nda var?lan ulusal birlik anla?mas?na benzer bir uzla?maya var?lmas?n?, Filistin g?venlik g??lerinin, her iki taraftan militanlar?n da g?rev alabilecek ?ekilde ?elden ge?irilmesini? ve anla?maya arac? olacak bir Arap Komitesi kurulmas?n? ?nerdi.
Buna kar??n Filistin Ba?kanl??? giri?imin kabul edilmesi i?in ?Hamas??n ?nce Gazze?deki darbesine son vermesi ve ?z?r dilemesini? ?art ko?tu.
Gazze?ye hava sald?r?s?
Bu arada ?srail, d?n Gazze?de hava sald?r?s? d?zenledi. Hamas yetkilileri, bir ?srail helikopterinin Gazze?deki terk edilmi? havaalan?n?n kontrol kulesine 3 roket f?rlatt???n? s?ylediler. Gazetemiz yay?na haz?rland??? s?rada, sald?r?da ?len veya yaralanan oldu?una dair bilgi verilmemi?ti. ?srail ordusu da herhangi bir a??klama yapmad?. (DI? HABERLER)
Barak?a g?re bar?? hayal!

?srail Savunma Bakan? Ehud Barak, yak?n zaman i?inde Filistinlilerle bar???n ?hayal? oldu?unu s?yledi. Yedioth Ahronoth gazetesi, Barak??n ?zel bir konu?mas?nda, yak?n zaman i?inde Filistinlilerle bar?? anla?mas?na var?lmas?n? ?hayal? olarak niteledi?ini ve ?srail?in, Bat? ?eria?dan Filistinlilerin f?ze sald?r?lar?na ??z?m bulunmadan ?ekilmeyece?ini, bunun da 3-5 y?l s?rece?ini s?yledi?ini yazd?. Barak, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in, Filistin lideri Mahmud Abbas?a Bat? ?eria?daki y?zlerce barikat?n kald?r?lmas? y?n?nde g?vence vermesine ra?men, bunlar?n kald?r?lmas?na onay vermeyece?ini de kaydetti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Chavez?in i?birli?i turu s?r?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa