Mortgage krizi Avrupa?ya s??rad?

ABD?de y?ksek riskli konut kredisi pazar?nda g?zlenen sat??lar?n etkisi, Avrupa piyasas?nda da g?zlenmeye ba?land?.


ABD?de y?ksek riskli konut kredisi pazar?nda g?zlenen sat??lar?n etkisi, Avrupa piyasas?nda da g?zlenmeye ba?land?. Fransa?n?n en b?y?k bankas? niteli?indeki BNP Paribas, ge?en iki haftal?k d?nemde de?erinin be?te birini kaybederek 2 milyar 750 milyon dolardan 2.2 milyar dolarl?k varl?k b?y?kl???ne gerileyen ?? mortgage fonunu dondurdu?unu a??klad?.
T?rkiye?de de TEB?in ana hissedar? niteli?indeki BNP yapt??? a??klamada, bu ?? fon i?in aktif de?eri hesaplamayaca??n? duyururken, BNP?nin hisse senetleri y?zde 5.5 de?er kaybederek 80.93 Avro?ya indi. Hisselerdeki h?zl? d???? sonucu Avrupa borsalar? ortalama y?zde 2-3 gerilerken, Paris?te CAC 40 endeksi y?zde 2.2 gerileyerek 5 bin 624 puana inerken, Londra?da FTSE 100 endeksi y?zde 1.92 d????le 6 bin 271 puana indi. Avrupa genelinde en b?y?k 600 ?irketin dahil oldu?u Dow Jones Stoxx 600 endeksi de y?zde 1.9 kay?pla 411.6 puana geriledi.
Wall Street geriledi
Avrupa?daki sat??lar?n devam? Wall Street?te de g?zlendi. Dow Jones endeksi y?zde 2.83 gerileyerek 13 bin 270 puana inerken, teknoloji hisselerinin i?lem g?rd??? Nasdaq?da, bile?ik endeks y?zde 2.16 kay?pla 2 bin 556 puana indi. ?MKB?de ise ?nceki g?n y?zde 4 gerileme ya?an?rken, Brezilya?da Bovespa endeksi y?zde 3.3 kay?pla 55 bin 430 puana indi.
BNP CEO?su Baudouin Prot, ge?en hafta yapt??? a??klamada, ?ABD piyasas?ndaki risklerimiz kontrol edilebilir b?y?kl?kte? ifadesine yer vermi?ti. BNP?nin yurtd???nda y?netti?i fonlar?n?n toplam b?y?kl??? 488 milyar dolar? buluyor.
Di?er yandan ABD Merkez Bankas? da bankac?l?k sisteminin herhangi bir likidite sorunuyla kar??la?mamas? i?in 12 milyar dolar piyasaya s?rerken, ayr?ca 14 g?nl?k repo ihalesi a?t?. Sadece iki g?n ?nce ABD Merkez Bankas? kredi piyasas?ndaki daralman?n risk yaratmad???n? ifade etmi?ti.
ABD korkusu geri d?nd?
BNP Paribas??n ABD mortgage piyasas?ndaki 3 yat?r?m fonunun faaliyetlerini durdurmas? t?m d?nya borsalar?n? vurdu. Dev borsalarda y?zde 3??n ?zerinde kay?plar ya?an?rken ?MKB 2.094 puan d??erek 50 binin alt?na geriledi.
ABD Merkez Bankas??n?n (FED) b?y?me ile ilgili ?l?ml? mesajlar?n?n piyasalarda yaratt??? olumlu hava k?sa s?rd?. Avrupa?n?n en b?y?k bankas? BNP Paribas?n?n ABD?de d???k gelirli t?keticilere kulland?r?lan konut kredisi piyasas?ndaki (subprime mortgage) riskleriyle ilgili olarak 3 yat?r?m fonunun faaliyetlerini, de?erlerini yeniden hesaplamak amac?yla durdurmas? t?m d?nya borsalar?n? vurdu. ABD mortgage piyasas?na ili?kin korkular?n yeniden alevlenmesiyle Avrupa borsalar?nda ya?anan y?zde 4?e varan kay?plar ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas??n?n da (?MKB) d?n 2.095 puan d??erek 49.974 seviyesine gerilemesine neden oldu. Bir ara 49.938 puana kadar gerileyen ?MKB?de hisse senetleri ortalama y?zde 4,02 de?er kaybetti. Toplam i?lem hacmi ise 2 milyar YTL olarak ger?ekle?ti.
?te yandan Brezilya Borsas??n?n g?ne y?zde 3?e yak?n d????le ba?lamas?, Commerzbank??n ABD?de subprime piyasalar?ndaki 1.2 milyar Avro riski i?in 40 milyon Avro daha zarar yazmas? ve i?eride cumhurba?kanl??? se?imine y?nelik belirsizlikler de ?MKB?deki kay?plar?n artmas?nda etkili oldu. ABD?deki mortgage piyasas?na ili?kin endi?elerin yeniden hortlamas? ?nceki g?n 1.2550 YTL?ye kadar inen dolar?n 1.29 YTL?ye ??kmas?na neden oldu. D?n sabah saatlerinde y?zde 17,14?e gerileyen bono faizleri ise yurtd??? borsalardaki kay?plar?n etkisiyle tekrar y?zde 17,52?ye ??kt?.
Dev borsalar da y?k?ld?
ABD?deki mortgage piyasas?nda bat?k kredilerin Avrupa bankalar?na da yans?yaca?? y?n?ndeki endi?eler dev borsalarda y?zde 4?e varan kay?plara neden oldu. Fransa Borsas? d?n y?zde 3??n ?zerinde de?er kaybederken, Almanya Borsas? y?zde 2,3, ?ngiltere Borsas? y?zde 2,44, Bel?ika Borsas? y?zde 3,66, Yunanistan Borsas? ise y?zde 2 geriledi. New York Borsas??nda Dow Jones Endeksi de mortgage piyasas?na ili?kin endi?elerin artmas?yla g?ne y?zde 1,5?e yak?n kay?pla ba?lad?.
BNP Paribas?n?n a??klamalar? dolar?n uluslararas? piyasalarda da de?er kaybetmesine neden oldu.
Dolar Avro kar??s?nda son 1 ay?n en d???k seviyesine gerilerken dolar/yen paritesi yeniden 118 seviyesine indi. ?nceki g?n 120 seviyesini test eden dolar/yen paritesindeki sert d????, carry-trade endi?elerini alevlendirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net