Sorunlar iki y?l ?nce ba?lad?

ABD?de ortaya ??kan ve t?m d?nya borsalar?n? olumsuz etkileyen y?ksek riskli tutsat (mortgage) sekt?r?, ilk olarak iki y?l ?nce sorun yaratmaya ba?lad?.


ABD?de ortaya ??kan ve t?m d?nya borsalar?n? olumsuz etkileyen y?ksek riskli tutsat (mortgage) sekt?r?, ilk olarak iki y?l ?nce sorun yaratmaya ba?lad?.
?Y?ksek riskli krediler?in boyutu 1.5 trilyon dolar d?zeyine ula??yor. Ancak, ge?en senenin son aylar?nda t?rmanmaya ba?layan kriz, bug?nlerde daha da derinle?iyor.
5 y?l ?ncesine kadar ABD?de faizler son derece d???k oldu?u i?in ?zellikle orta ve alt gelir grubundaki ki?iler, de?i?ken faizli kredileri kullanmay? tercih ettiler. Ancak, ABD Merkez Bankas??n?n (FED) son iki y?lda faiz oranlar?n? a?amal? olarak art?rmas?, konut sekt?r?n? durgunlu?a soktu. Konut sat?? fiyatlar? ile kira gelirlerinin de piyasa d?zeyinin alt?na inmesiyle, bu krediyi kullanan d???k gelirli gruplar, kredilerini d?zenli olarak ?deyemez hale geldiler. ?ki y?l ?nce 30 y?ll?k kredilerin y?zde 4 olan faizi, bug?n ikiye katlanarak y?zde 7.5-8 d?zeyine ??kt?.
?cral?klar artt?
Faizlerin y?kselmesinin ABD?deki konut kredisi kullananlar? zor duruma sokaca?? belirtiliyor ve halen y?ksek riskli gruptaki icral?k konut say?s? ise y?zde 75 d?zeyinde art?? g?stermi? bulunuyor.
10 trilyon dolarl?k dev kredi pazar?n?n b?ylesine b?y?k bir risk alt?nda olmas?n?n, d?nyan?n en b?y?k ekonomisi ABD?de iflaslar? art?rabilece?i ve durgunlu?un derinle?ebilece?i kayg?lar? yarat?yor.
Zarar 100 milyar dolar? a?abilir
ABD?deki ekonomistler ve reyting kurulu?lar?, y?ksek riskli tutsat piyasas?ndaki toplam zarar?n 100 milyar dolar? a?abilece?i, bu zarar?n en ?ok banka ve b?y?k yat?r?m fonlar?n? etkileyebilece?ini kaydediyorlar.
Uzmanlara g?re, ABD?nin durgunlu?a girmesinin, Avrupa Birli?i, ?in, Japonya ve bunun ard?ndan da di?er y?kselen piyasalar? durgunlu?a sokabilme ihtimali bulunuyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net