11 Ağustos 2007 00:00

S?ra dayan??mada

THY patronlar?n?n dayatmalar? ve bask?lar? sonucu yap?lan grev oylamas?nda ?Evet? karar? ??kt?.

Paylaş

THY patronlar?n?n dayatmalar? ve bask?lar? sonucu yap?lan grev oylamas?nda ?Evet? karar? ??kt?. Bu karar?n T?rkiye i??i s?n?f? a??s?ndan bir kazan?m oldu?unu belirten sendikac?lar, bundan sonraki s?reci Hava-?? Sendikas? ile y?r?teceklerini ve THY ?al??anlar?yla birlikte m?cadele edeceklerini ifade ettiler.
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l??, THY i??ilerinin hem yasal, hem de demokratik hakk?n? en iyi ?ekilde kulland???n?; grev oylamas?ndan ?nce yap?lan teklifin yeterli olmad???n? da teyit etti?ini ifade etti.
???inin ?zg?r iradesine sayg? g?sterilmesi gerekti?ini vurgulayan K?l??, i?veren temsilcilerinden de bu karara g?re tav?rlar?n? yeniden g?zden ge?irmelerini istedi.
?Grev temel hak olmakla birlikte, en son kullan?lacak hakt?r. ???inin haklar?n? koruyacak ?ekilde uzla?ma yollar? aramaya devam etmelidir. E?er ekonomi iyi gidiyorsa, istikrar varsa, ?al??anlar?n ?artlar? da ona g?re d?zenlenmelidir? diyen K?l??, oylamada ?Evet? karar?n?n THY ve T?rk-?? ?yesi i??iler i?in bir kazan?m oldu?unu belirterek, ?T?rkiye i??i hareketine hay?rl? olsun. Hava-?? sendikam?z?n alaca?? her karara biz destek verece?iz? diye konu?tu.
Art?k kolektif m?cadele zaman?
Oylamada ?Greve evet? ??kmas?n?n sadece THY i??ileri ve Hava-?? i?in de?il, b?t?n sendikalar ve i??iler a??s?ndan ?nemli oldu?unu vurgulayan Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n da bu s?re?te patronlar?n kendi uygulad?klar? bask? d???nda, kamuoyu taraf?ndan da ?al??anlar ve sendika ?zerinde bask? uyguland???n? an?msatarak, ?Evet? karar?n?n bask?lar? geriletti?ini s?yledi.
Bundan sonraki s?re?te Petrol-?? olarak her t?rl? deste?i vereceklerini belirten ?zta?k?n, ?Zaten bu olu?turulan bask?ya kar??, sendikal hareketin kolektif birlikteli?inin de sa?lan?p, birlikte duru? sa?lanmas? gerekiyor. Greve ??k?lsa bile bask?lar s?recek. Sendikal hareket THY ?al??anlar?n?n yan?nda topyek?n durmal?, hatta birlikte stratejik bir plan yap?lmal?d?r? dedi. ?zta?k?n, bir araya gelecek sendikalar?n THY?de nas?l bir grev yap?laca??n?, kamuoyuna nas?l mal edilece?ini ve nas?l bir yol izlenece?ini birlikte belirlemesi gerekti?ini ifade etti.
Grev oylamas?n?n bask? ve dayatmalar sonucu oldu?unu belirten Tez Koop-?? Genel Ba?kan? G?rsel Do?ru ise i??ilerin bask?lara ra?men do?ru karar? verdi?ini s?yledi.
Demokratikle?menin g?ndemde oldu?u bir d?nemde grev ertelemesinin AKP H?k?meti a??s?ndan olumlu bir tav?r olmayaca??n? d???nen Do?ru, grevin ertelenmemesini istedi. Do?ru, s?zle?menin masa ba??nda ??z?lmesini istediklerini, ancak bunun m?mk?n olmamas? durumunda da sonuna kadar b?t?n ?ubeleriyle Hava-?? Sendikas??n?n yan?nda olacaklar?n?, bunun g?revleri oldu?unu s?zlerine ekledi.
?? sendika ortak eylem takvimi ??karmal?
Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu da ?THY?deki grev oylamas? sonucunda oran? ne olursa olsun ?Evet? ??kmas?, hem THY i??isi i?in hem de Telekom ve Milli Savunma i??ileri i?in ?nemli. G?r??meler devam edecek ama biz, kendi pay?m?za dersler ??kartt?k. Umar?m uzla?? ile biter? diye konu?tu.
AKP H?k?meti?nin de bundan sonra s?rece dahil olaca??n? d???nen Dokuyucu, ?al??ma Bakan??n?n T?rk-???i ziyaret etmesi ve ?Uzla??n? ?a?r?s? yapmas?n?n bunun g?stergesi oldu?unu kaydetti. T?rk-???in bu g?r??mede vermesi gereken yan?t?n, ?Uzla??n ?a?r?s?n? bize de?il, esnek ?al??ma, ta?eronla?t?rma, ?rg?ts?zl?k dayatan i?verenlere yap?n? olmas? gerekti?ini s?yleyen Dokuyucu, AKP H?k?meti?nin, THY grevini yasaklamas?n?n do?ru olmayaca??n? dile getirdi.
Telekom i??ilerinin THY i??ileriyle toplus?zle?me s?recini birle?tirmekte kararl? oldu?unu belirten Dokuyucu, ?Biz ?? sendikan?n merkezi d?zeyde bir araya gelmesini ve bir ortak eylem takvimi ??kartmalar?n? talep edece?iz. Do?ru olan da budur. Konfederasyonun ve ba?l? sendikalar?n da bunu desteklemesi gerekiyor. Biz THY?de ?zerimize d??en g?revi yapar?z? dedi..
Geni? bir m?cadele cephesi
?Grev oylamas?nda h?k?metin, i?verenin bask?lar?na ra?men i??ilerin b?yle bir karar vermesi sendikal m?cadele a??s?ndan iyi bir ?ey. Hava-?? ve Haber-???le diyaloglar?m?z devam edecek, eylemlerimizi ortakla?t?raca??z. Buradan ?Hay?r? ??ksayd?, hem THY?de sendikal m?cadeleyi zaafa u?ratacakt?, hem de bizler a??s?ndan moral kayb?na neden olacakt?? diyen Harb-?? ?stanbul Anadolu ?ube Ba?kan? H?seyin ?ver de, ?n?m?zdeki g?nlerde ?stanbul?daki bir?ok sendikan?n ?ube ba?kan? ile toplant? yapacaklar?n? ve geni? bir m?cadele cephesi olu?turacaklar?n? ifade etti.
Tek G?da-?? Marmara ve Trakya B?lge ?ube Te?kilatlanma Sekreteri G?ksel ?eng?n ise ?Karde?lerimizin greve ?Evet? dedi?i yerde maddi manevi her t?rl? deste?imizle onlar?n yan?nda olaca??z? dedi. ??verenlerin hi? olmad??? kadar ortak ?al??t?klar?n? belirten ?eng?n, i??ilerin de m?cadelelerinde dayan??ma i?erisinde olmas? gerekti?ini vurgulad?. ?eng?n, Hava-?? ile dayan??ma i?erisinde olacaklar?n?, m?cedelelerini bizzat sahipleneceklerini s?zlerine ekledi. (?stanbul/EVRENSEL)
Dayan??ma yetmez, birlikte m?cadele

Belediye-?? 2 No?lu ?ube Ba?kan? Hasan G?l?m de ?Baz? ?eyler insanlara inan?lmaz derecede nefes ald?r?r. Bu grev oylamas?ndan ?Evet? ??kmas? da T?rkiye i??i s?n?f?na nefes ald?rd?. Bu da??n?kl??a ra?men ?ok anlaml? bir i? yapt? THY ?al??anlar?? diye konu?tu.
THY ?al??anlar?n?n bask?lara ra?men ?Evet? demesinin ard?ndan m?cadeleyi y?kseltme g?revinin di?er sendikalarda oldu?unu belirten G?l?m, hak alma m?cadelesinde yeni bir ??k???n bulundu?unu kaydetti. G?l?m, ?Dayan??man?n ?tesinde birlikte m?cadele y?r?t?lmeli. Dayan??ma Hava-???i ba?ar?ya g?t?rmez. Birlikte m?cadele etmek laz?m? dedi.
TEKS?F Yedikule ?ube Ba?kan? Sebahattin ?etin ise kendilerinin de tekstilde grev a?amas?nda olduklar?n?, THY ?al??anlar?na mutlaka destek vereceklerini s?yledi. ?etin, ?zerlerine d??en g?revi yapmaya haz?r olduklar?n? ifade etti.
?al??anlar haklar?na sahip ??kt?

Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in:
Sonu?lar?ndan emin oldu?umuz bir oylamayd?. Ancak oylaman?n yap?lma ?ekline itiraz?m?z vard?. ?n?m?zdeki hafta kurullar? toplant?ya ?a??r?p bu sonucu de?erlendirece?iz. Kar?? tarafa da bir s?re tan?yaca??z, yeni bir teklif sunmalar? i?in. ??yenin tekliften haberi yok? diyen THY y?netimi, ?al??anlar?n da bu teklifi onaylamad???n? g?rd?. THY y?netimi, ?Bunun d???nda yapacak bir teklifimiz yoktur? d???ncesini terk etmelidir. Grev karar? asmadan ?nce gelen bir teklifi ?imdi imzalamam?z kendimize sayg?s?zl?kt?r zaten, bunu ?ye de kabul etmez.
Israrla grev telaffuz etmiyorsak bundan ?ekindi?imizden de?il, uzla?mak istedi?imizdendir. Ama bu ?abalar?m?z sonu?suz kal?rsa, yeni olumlu bir teklif gelmezse grevi uygulamaktan ?ekinme-yiz. Bu konudaki karal?l???m?z?n, devam eden s?zle?melere ?rnek olmas? elbette ?nemlidir. Geldi?imiz s?re? di?er sendikalarla ortak hareket etmeyi da-yat?yor. ???i sendikalar? iki d?nemdir asli g?revleri olan toplus?zle?me pazarl???n? yapamaz hale geldiler.
T?rk-???in g?revi, di?er sendikalar ad?na gidip h?k?met ile protokol imzalamak de?il, m?cadeleyi y?kseltmektir. Protokol anla?malar? m?cadeleyi ba?lamadan bitiren anla?malard?r. Sendikalar aras?nda dayan??ma mutlak olmas? gereken bir durum. S?n?fsal temelde ?rg?tl? bir m?cadele gerekiyor.
D?SK: Hava-?? ?zerindeki bask?lara son!

D?SK Genel Sekreteri Musa ?am, Hava-?? ?zerindeki bask?lar?n son bulmas?n? istedi.
D?SK Genel Sekreteri Musa ?am d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, ?THY y?netimi ve h?k?metin b?t?n bask?lar?na ve lokavt uygulanaca?? tehditlerine ra?men, i??ilerin kendi iradeleriyle ald?klar? bu karar? do?ruve ?nemli buluyoruz. THY emek?ileri ald?klar? bu kararla, ?al??ma ko?ullar?n?n ve ?cretlerinin iyile?tirilmesini engellenmeye ?al??anlara demokratik cevab? vermi?tir? dedi. ???ilerin ekonomik ve demokratik hak kazan?mlar?n?n ve iyi bir toplus?zle?me yapman?n arac? olan grevin baz? ?evreler taraf?ndan kamuoyu ?n?nde anlams?zla?t?rmaya ?al???ld???n? belirten ?am, grevin i??i s?n?f?n?n en b?y?k silah? oldu?unu ifade etti. THY?daki grev karar?n? sonuna kadar desteklediklerini belirten ?am, ?S?n?f karde?lerimizin yan?nday?z?dedi.

G?khan Durmu?
ÖNCEKİ HABER

?zinli ??retmene g?revden ihra

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa