11 Ağustos 2007 00:00

EMEK D?NYASI

Daha se?im kampanyas? s?ras?nda Ba?bakan Erdo?an; ?Meclis?e girerlerse DTP?lilerle MHP?liler ?at???r.

Paylaş

Daha se?im kampanyas? s?ras?nda Ba?bakan Erdo?an; ?Meclis?e girerlerse DTP?lilerle MHP?liler ?at???r. Biz onlar? ay?rmak i?in mi u?ra?aca??z, memlekete hizmet i?in mi? Siz en iyisi onlar? se?meyin, oyunuzu bize verin? gibi provokatif bir propagandaya ba?lam??t?. DTP?li vekillerin Meclis?e girmesinden sonra ise ?uzla?mac?l?k?, ?DTP?lilerin PKK?yi ter?rist ilan etmeleri gerekti?i?, ?Bir elleriyle el s?karken di?er elleriyle Mehmet?i?e kur?un s?kmamal?lar? gibi kinayeli ifadelerle DTP?li vekillerin nas?l davranmalar? gerekti?ine dair tariflerle DTP?li vekillerin y?r?mesi istenen yolun ta?lar? d??eniyor. Sadece partiler ve vekilleri de de?il; bas?ndaki politika madrabaz? tak?m? da bir ellerinde havu?, ?teki ellerinde sopayla bazen DTP?li vekillerden ?sa?duyu? ve ?akl?selim? davran??lar beklediklerini ?ne ??kar?yor, bazen DEP?lilerin ba??na gelenleri an?msat?yorlar.
DTP?lilerin eline tutu?turulan ?yol haritas??, DTP?li vekillerin kendilerinin K?rt versiyonu olmalar?d?r. Yani milletvekili dedi?in; kimi simgesel konular etraf?nda k?yamet koparabilir ama ?lkenin ger?ek sorunlar?yla (K?rt sorununun demokratik ??z?m?, demokratikle?me, ?zg?rl?kler sorunu, IMF ile ili?kiler, ABD ve Avrupa ile ili?kiler gibi konular) u?ra?may? bakanlara, Ba?bakan?a, generallere, istihbarat ?rg?tlerine b?rakan ki?idir. Bu arda ?Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan? gibi kli?elere sayg?da kusur etmediklerini g?stermeleri de milletvekilinin muteber vekil olmas?n?n ilk ?art?d?r.
E?er bu ?izgide kal?rlarsa DTP?li vekiller de ?teki vekiller gibi, ?? ayda bir ald?klar? yakla??k 25 bin YTL?lik maa?lar?n? al?p keyiflerine bakabilirler. B?yle vekillerin, K?rt ya da T?rk olmalar?na bak?lmaks?z?n ba? ?st?nde yerleri vard?r. Bu arada ?i? takip?ili?i?, ?ihalelere fesat kar??t?rma? gibi k???k i?ler yapmalar?na da g?z yumulabilir! Zaten ?dokunulmazl?k? denen z?rh ni?indir ki?
B?ylece DTP?li vekillerin ?n?nde, di?er partilerden vekillerin de y?r?d??? tek yol b?rak?lmak istenmektedir; bu yoldan ayr?lmamalar? i?in te?vik edilmekte, ayr?l?rlarsa da ba?lar?na gelecekleri hak edecekleri a??k?a ilan edilmektedir.
Ama bu ku?atman?n y?nlendirdi?i yoldan y?r?mek, DTP?li vekillerin se?ilmek i?in halka yapt?klar? vaatlerin ve kendilerinin inkar? anlam?na gelir. Dahas?; e?er DTP?liler ?izilen ?yol?dan giden vekiller olurlarsa, se?ilmi? olmalar? son derece gereksiz hale gelir. ??nk? ?yle vekiller zaten di?er partilerden de se?ilmektedir. Her partiden K?rt k?kenli vekiller vard?r.
Peki DTP?li vekiller, etraflar?ndaki ku?atmay? k?rarak, ?Ey TBMM?nin sayg?de?er ?yeleri, bu ?lkede K?rt sorunu diye bir sorun vard?r. 30-40 bin insan?m?z bu sorunun ??z?lememi? olmas?ndan ??kan ?at??malarda hayat?n? yitirmi?; T?rkiye?nin ekonomisini aya?a kald?rmaya yetecek b?y?kl?kte paralar bu sava??n finansman? i?in harcanm??t?r. Binlerce k?y bo?alt?lm??, y?z binlerce insan k?y?n? kentini terk ederek b?y?k kentlere ta??nmak zorunda kalm??t?r. Her g?n a?layan analar?n say?s? artmakta, karanl?k g?? odaklar? bu ?at??malar?n yaratt??? gerilimlerden yararlanarak ?lkeyi bir T?rk-K?rt sava??na s?r?kleyerek kendi ama?lar?n? ger?ekle?tirmek i?in eylem halindedir. Sava? rant??lar?, yabanc? g??ler sorunu ?lkenin yumu?ak karn? olarak kullan?lmaktad?r. Buyrun; bu sorunu nas?l ??zece?imizi, ne yaparsak ?lkeyi bar??a huzura kavu?turaca??m?z?, demokrasimizi nas?l geli?tirirsek halklar?m?z aras?nda karde?li?in geli?mesinin yolunu a?aca??m?z? konu?al?m. Meclis, bu sorunu ??zmek i?in ele als?n. Bizim varl???m?z, sorunun burada konu?ulmas?n? imkan dahiline sokmu?tur? derlerse ne olacakt?r?
Tabii ki ?ncelikle c?mle ?uzla?ma ???t??leri?, ?ak?l vericiler?; ?Biz demi?tik, bunlar?n niyetleri T?rkiye?yi b?lmek i?in Meclis?i kullanmak? diye aya?a kalkacaklard?r. Sadece partiler de?il medya da t?m silahlar?yla sahnedeki yerini alacakt?r. Bu y?zden de DTP?li vekillerin bu ku?atmay? k?rmas? ?yle kolay; Meclis?te yap?lacak birka? konu?mayla ?stesinden gelinebilecek bir ?ey de?ildir. Tersine, T?rkiye?nin t?m ilerici g??leri, ayd?nlar?, demokratlar?, Meclis i?inde ve d???ndaki t?m g??lerin ortak m?cadelesiyle, demokrasi g??lerinin ellerindeki medya imkanlar?n? ve di?er imkanlar? etkin bir bi?imde kullanabildiklerinde bir ilerleme sa?lanabilece?ini bug?nden g?rmek gerekir. Aksi halde ku?atmay? k?rmak, sadece vekillerin konu?mas?na ve gayretlerine kald???nda, s?zler ?st?nde yap?lacak cambazl?klarla orada at?lacak her ad?m, kar?? taraf?n lehine bir kamuoyu yaratman?n dayana?? haline getirilebilir. Bunun ge?mi?te pek ?ok ?rne?i g?r?ld?.
?hsan ?aralan
ÖNCEKİ HABER

DTP ?zele?tiri yapt?

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa