DTP ?zele?tiri yapt?

DTP Parti Meclisi?ndeki de?erlendirmeler sonu? bildirgesi olarak a??kland?.


DTP Parti Meclisi?ndeki de?erlendirmeler sonu? bildirgesi olarak a??kland?. 2007 se?imlerine damgas?n? vuran?n, antidemokratik yasalar?n ruhu oldu?u kaydedilen bildirgede, ?Se?imlere haz?rl?ks?z yakaland?klar?? ?zele?tirisi de yap?ld?.
Bildirgede, ?bask? ve tutuklamalar?n yaratt??? da??n?kl??? gideremeden, erken se?imle kar??la?t?klar?? de?erlendirmesinde bulunuldu. ?Se?imin olaca??n? tahmin etmemize ra?men gerekli tedbirleri almay???m?z temel bir eksiklik olmu?tur? denilen bildirgede, aday komisyonunun ya?ad??? eksikliklerin de olumsuz sonu?larda pay sahibi oldu?u, ancak as?l sorumlulu?un inisiyatif g?steremeyen parti y?netiminde oldu?u vurguland?. Bildirgede, ??l ?rg?tleri ?zerinde hakimiyet kuramamas?, kimi il ?rg?tlerinin tepkilerini se?im ?al??malar?na da yans?tmas?, ?al??malarda b?t?nl?kl? bir propaganda dilinin yarat?lamamas?, somut projelerle halka gidilememesinin sonu?lar? etkiledi?i? dile getirildi. Maddi olanaks?zl?klar?n pay?na da i?aret edilen bildirgede, AKP?nin K?rt sorununda di?er partiler gibi ret?i konu?mamas?n?n, zaman zaman sorunu kabul eden, ??z?m i?in ad?m atacakm?? gibi s?ylemler kullanmas?n?n, bir se?enek olarak g?r?lmesi sonucunu do?urdu?u kaydedildi.
Operasyon endi?esi
AKP?nin s?n?r ?tesi operasyona ?evet? dememesinin, halkta, olas? CHP-MHP koalisyonunun ?K?rt halk?n? imhaya g?t?recek s?reci ba?lataca??? endi?esini getirdi?i de eklendi?inde, AKP?nin neden K?rt halk?n?n ?nemli bir kesiminin oyunu ald???n?n ortaya ??kaca?? vurgulanan bildirgede, muhta? olan halk?n dini duygular? ?zerinde b?lgede geli?tirilen tarikat??l???n etkisine de dikkat ?ekildi.
Bildirgede, ?Bug?ne kadar tedbirlerini almamakla en b?y?k hatay? yapt???m?z? toplant?m?z tespit etmi?tir. Yoksulla?t?r?lan halk?n adeta k?r?nt?lara mecbur b?rak?lmas? da ?nemli bir etken olarak g?rmezden gelinemez? denildi. Oylar?n?n bir k?sm?n?n AKP?ye gitmesinin bir boyutuyla Ortado?u?da ?l?ml? ?slam projelerinin ve ?lke i?indeki son geli?melerin yaratt??? konjonkt?rel geli?melerle ilgili etkilenmelerden kaynakland??? da kaydedilen bildirgede, ?AKP K?rt sorununu ??zmeyi de?il, K?rt halk?n?n ?rg?tlenmelerini ??zmeyi esas alm?? ve ordu ile ?at???r g?r?n?rken bizim kar??m?zda birle?mi?tir. AKP?nin bug?ne kadar uygulad??? aldat?c? politikalar? te?hir etmede yetersiz kald???m?z a???a ??km??t?r? ?zele?tirisi yap?ld?.
Halk ?artl? onay verdi
Bildirgede, halk?n mesaj?n?n, ?sava? ????rtkanl??? yapan partilere ge?it verilmedi?i, bize de ?artl? onay verildi?i? oldu?u vurguland?. Cumhurba?kanl??? krizi ba?ta olmak ?zere, muht?ralar ve operasyonlar kar??s?ndaki duru?uyla CHP?nin, istikrar aray???ndaki halk? AKP?ye y?nlendirdi?i, MHP?yi Meclis?e ta??d??? tespiti yap?lan bildirgede, CHP?nin b?lgede iflas etti?i, silindi?inin alt? ?izildi.
?Bedeli a??r olan risk ta??d?k?
Bildirgede, ?Bedeli a??r da olsa bu riski g?ze almak zorundayd?k. ?zele?tirimiz en ba?ta halk?m?zad?r, umutlar?n? y?klendi?imiz milyonlara ve t?m T?rkiye halklar?nad?r? denildi. ?Parti olarak bin y?llar?n geleneksel particili?ine alternatif olana, demokratik, ekolojik, cinsiyet ?zg?rl?k?? toplum particili?ini yaratma iddias?yla yola ??kt?k fakat yeni zihniyet ?ekillenmesini yaratamad?k? ?zele?tirisi de yap?lan bildirgede, ?K?rt halk?n?n sosyal de?i?imlerini izlemekle birlikte buna uygun politikalar?n geli?tirilmesinde DTP araya s?k??an bir pozisyonda olmu?tur? denildi.
E?ikteyiz
Baz? illerde oylar?n? art?rmakla birlikte, genel durumun ?ba?ar?s?zl?k? oldu?u vurgulanan bildirgede, pozitif ele?tiri ile gelece?i planlamak gerekti?i ifade edildi. As?l i?in bundan sonra ba?lad???, ba?ar?s?zl?klar? ba?ar?ya d?n??t?rmenin temel perspektifleri olmas? gerekti?i vurgulanan bildirgede, ?Bir e?ikte bulunuyoruz, ba?ar?y? sa?lamak, birlik ruhuyla hareket ederek, hepimizin sorumluluk alt?na girmesiyle m?mk?nd?r? denildi. (Ankara/EVRENSEL)
?Ayd?nlarla ili?kiyi ge?ici g?rm?yoruz?

Mersin, Adana, Urfa ba?ta olmak ?zere kimi illerde se?imlere hile kar??t?r?ld???na dair ciddi ku?kular oldu?u, G?mr?k oylar?n?n da ciddi bir e?itsizlik yaratt??? Hakkari ?rne?i ile anlat?lan bildirgede DTP, Hakkari?de ?? aday g?stermenin de yanl?? oldu?unu kabul etti. ?l il ?zele?tirilerin yap?ld??? bildirgede, ?stanbul 2?nci B?lge i?in Bask?n Oran?a destek a??klamas?ndan sonra aday ??karmalar? ?hata? olarak nitelendirildi. ?Ayd?n ve demokratlarla ili?kiyi ge?ici bir se?im ili?kisi? olarak g?rmedikleri kaydedilen bildirgede, ?EMEP, ?DP ve SDP ile ittifak temelinde se?ime girmi? olmam?za ra?men ?DP?den gerekli deste?i g?remememiz toplant?m?zda ele?tirilen bir konu olmu?tur. EMEP Genel Ba?kan? Say?n Levent T?zel?in adayl???n? destekledi?imiz halde se?imi kazanmay???m?z ?z?nt? konusu olmakla birlikte ?zmir ilimizdeki yetersiz ?rg?tl?l???m?z?n de a???a ??kmas? de?erlendirmeye konu olmu?tur? denildi.
www.evrensel.net