?ld?ren g?venlik!

Siirt?te ??zel g?venlik b?lgesi? oldu?u gerek?esiyle k?yden ??kart?lmas?na izin verilmeyen 6 ayl?k bebek ya?am?n? yetirdi.


Siirt?te ??zel g?venlik b?lgesi? oldu?u gerek?esiyle k?yden ??kart?lmas?na izin verilmeyen 6 ayl?k bebek ya?am?n? yetirdi. Sorumlular hakk?nda su? duyurusunda bulunmak isteyen baba ve 15 k?yl? de g?zalt?na al?nd?. Genelkurmay Ba?kanl???, Siirt, Hakkari ve ??rnak?? kapsayan alan? haziran ba??nda g?venlik b?lgesi ilan etmi?ti.
Atla g?t?rmeye ?al??t?lar
Siirt?in Pervari?ye ba?l? ?em? Kar? Yaylas??n?n yollar?n?n 2 hafta ?nce, ??zel g?venlik? gerek?esiyle askerler taraf?ndan kapat?lmas? ?zerine yayla sakinlerinin ya?ad??? s?k?nt?lar art?yor. ?nceki ak?am saatlerinde Ahmet ?ak?r 6 ayl?k o?lunun ate?inin y?kselmesi ?zerine o?lunu hastaneye g?t?rmek i?in karakoldan izin istedi, ancak izin verilmedi. 6 ayl?k bebek 16 k?yl? ile birlikte atla hastaneye yeti?tirilmeye ?al???l?rken yolda ?ld?. Bunun ?zerine Karakol Komutan? hakk?nda cumhuriyet savc?l???na su? duyurusunda bulunmak isteyen baba ?ak?r ile beraberindeki 16 k?yl?, Pervari ?l?e Jandarma Komutanl??? taraf?ndan g?zalt?na al?nd?. G?zalt?na al?nan baba ?ak?r ve 16 k?yl? ifadelerinin al?nmas?n?n ard?ndan gece serbest b?rak?ld?.
Ya?ananlar bununla da bitmedi. Yayla sakinleri yiyecek s?k?nt?s? ?ektiklerini belirterek, 3 g?nde bir ki?iye 1 kilo un verildi?ini aktard?. Yayla sakinleri, do?um yapmak ?zere olan hamile bir kad?n?n da hastaneye g?t?r?lemeyi?i nedeniyle kad?n?n hayat?n? kaybetmesinden endi?e ettiklerini s?yledi. ?HD Siirt ?ubesi?nin ?n?m?zdeki g?nlerde heyet olu?turarak k?yde ya?an?lan duruma ili?kin inceleme yapmas? bekleniyor. (Siirt/D?HA)
Musa A?kara
www.evrensel.net