ROJEV

 • Se?im de?erlendirmeleri s?r?yor. Sars?c? sonu? her kesimi d???nd?r?yor. Demokrasi ve ?zg?rl?kten yana g??lerin daha kapsaml? d???nmeye, sa?l?kl? de?erlendirmeler yaparak bir yol haritas? ??karmaya ihtiyac? var.


  Se?im de?erlendirmeleri s?r?yor. Sars?c? sonu? her kesimi d???nd?r?yor. Demokrasi ve ?zg?rl?kten yana g??lerin daha kapsaml? d???nmeye, sa?l?kl? de?erlendirmeler yaparak bir yol haritas? ??karmaya ihtiyac? var.
  Ge?en hafta Radikal2?de Ahmet ?nsel?in yapt??? de?erlendirmenin dikkat ?ekti?i sorunlar? da atlamadan, kapsay?c? platformlar yaratarak tart??mak ve ilerlemek gerekiyor. ???ilerin, kamu emek?ilerinin, sendikalar?n, emek ?rg?tlerinin, gen?lerin, kad?nlar?n ve ayd?nlar?n bu de?erlendirme, tart??ma ve ilerleme s?reci i?inde bulunmalar? olduk?a ?nemsenmelidir.
  Tart??malar?n i?inde bo?ulmak, birbirimizi su?lamak de?il, ama ?nsel?in de dikkat ?ekti?i sorunlar? da kapsamak ?zere samimi bir ele?tiri ve ?zele?tiriye ihtiya? oldu?u kesin. ?nsel, g?r?nenden, ilk g?ze ?arpandan ele alarak derinle?tirilmesi gereken bir de?erlendirme yap?yor; ?Son se?imlerden ?DP dahil solun renklerinin ve DTP?nin de ??karmas? gereken ?nemli sonu?lar var? diyor.
  G?r?nen o ki, bu de?erlendirme ve sorulan sorular k???msenmeyecek bir kesim taraf?ndan sorulmakta ve yan?t beklenmektedir. DTP taraf?nda farkl? zamanlarda, eksiklere dikkat ?eken a??klamalar yap?lm?? olsa da, kapsay?c? bir de?erlendirmeye ihtiya? oldu?u g?r?l?yor. Hele kongreye giden bir DTP a??s?ndan kapsay?c? bir de?erlendirme neredeyse bir zorunluluk gibi. Ancak ?DP taraf?ndan yap?lm?? bir de?erlendirme ve ?zele?tiri bulunmuyor. Tutars?zl???yla dikkat ?eken ?DP?nin ya?ananlar? izah etmesi gerekiyor. Kimsenin ya?ananlar?n ?zerinden atlamaya, gerek?eler uydurmaya, ya da ?atlatmak ?zere? ?Eksik davrand?k? diyerek savu?turmaya hakk? olmamal?d?r.
  Bilinece?i gibi AKP?nin y?kseli?i, onun ?g?zelli?i?nden de?il, alternatifsiz olu?undan ve di?er partilerin onu tek alternatif haline getirmi? olmas?ndand?r. Egemen s?n?f klikleri aras?ndaki kap??mada b?y?k sermayenin temsilcisi; AB ve ABD destekli AKP, ba?ar?yla ??kt?. Ancak d?zen kar??t? g??ler de bu sonuca ?katk?? sunmad? de?il. Bunu kaydetmek, bizim cephenin sorumlulu?unu bilince ??kar?p, gere?i i?in gecikmeden ad?m atmak gerekiyor.
  Bizim cenahta bile, ?Bize vermiyorsan?z AKP?ye verin? ya da ?B?lgede bize verilmeyen oylar AKP?ye gider? y?nl? yakla??mlar oldu.
  DTP?nin, AKP?yi hedefe koymas?, B?lge?de esas tehlike olarak AKP?yi g?r?p ona uygun politik tutum geli?tirmesi gerekirken, toleransl? davranmas?, dahas? AKP H?k?meti?nde ?bakanl?k? tart??malar? a?mas?, B?lge?de ve t?m T?rkiye?de AKP?yi g??lendiren ?nemli fakt?rler oldu. CHP ve MHP?nin provokatif tutumlar?, DTP?nin bu yanl?? tutumu ile birle?ince ve AKP de bunu ?ok iyi kullan?nca, -en az?ndan bizim cephedeki tablo bak?m?ndan- bu sonu? ka??n?lmaz oldu.
  Emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin ayr? tellerden ?almas?, EMEP?in t?m ?srarlar?na, giri?im ve ?abalar?na ra?men se?imde g??l? bir alternatif olarak ortaya ??k?lamamas?, ortaya ??kan sonu?ta etkin rol oynam??t?r. Ancak EMEP, m?ttefiklerinin sorumsuz tutumlar?na kar??n, ba?ta i??i s?n?f? olmak ?zere K?rt halk?na, emek?ilere ve ayd?nlara kar?? gereken sorumlulu?u g?stermi? ve ?zerinde ilerlememiz gereken yoldan ??kmam??t?r.
  DTP?nin T?rkiye?nin demokrasi g??leri, ayd?nlar, sendikalar vd. g??lerle ili?kilerde g?sterdi?i tutum ve ?zensizlikler, ?T?rkiye Bar???n? Ar?yor? bile?iminin ve ayd?nlar?n g?z ard? edilmesi, ?DP?nin da??t?c?, tutars?z tutumu ve di?er bir?ok fakt?r?n de eklenmesiyle, F?rat??n bu yakas?nda da ?b?r yakas?nda da AKP tek alternatif haline geldi.
  DTP?de bu d?nem boyunca etkin olan siyasi tutum ve se?im takti?i, bir?ok y?nden de?erlendirilmelidir. Bu bir?ok bak?mdan ?nemlidir. Zira ??kar?lacak sonu?lar, sadece ya?ananlar i?in de?il, ya?anacaklar bak?m?ndan da hayati derecede ?nemlidir. 2002 genel ve 2004 yerel se?imlerinde ??kar?lan yanl?? sonu?lar?n bu ya?ad?klar?m?zda ?nemli pay? oldu?unu unutmamak gerek.
  AKP kar??s?nda nas?l tutum al?naca??, halk?n temsilcilerinin nas?l davranaca??, i??i ve emek?i sorunlar? kar??s?nda, K?rt sorununun demokratik ??z?m? ve T?rkiye?nin demokratikle?mesi konusunda ne derece kapsay?c? davranacaklar?, gelecek i?in olduk?a ?nemlidir.
  Bununla birlikte, Demokratik K?rt Hareketi?nin, Ak?n Birdal??n ve kendisini ?tek sosyalist milletvekili? sayan Ufuk Uras??n Meclis?e girmeleri ?nemli bir kazan?m olarak kaydedilmelidir. Ancak bu kazan?m? yukar?da dile getirdi?imiz sorunlar?n bir bile?eni ve ??k?? yolunun bir tamamlay?c?s? olarak ele almal?y?z.
  ?nsel, yaz?s?nda bir?ok do?ruya i?aret ediyor. Ancak ke?ke Say?n ?nsel, se?im ?ncesi sergilenen tutumlar? da ele alarak de?erlendirmesine katm?? olsayd?. Se?imler ?ncesindeki ?aba ve giri?imlerin merkezile?memesindeki nedenleri de irdelemek gerekiyor.
  Ayr?ca Bask?n Oran ve Ufuk Uras??n kendilerine yer be?enip aday olarak ??kmalar?n?n ?zerinde de durmak gerekmez mi?
  Ayd?nlar? s?n?ftan, emek ve bar?? g??lerinden ayr? tutarak ya da tek ba??na her ?eyin merkezi sayarak ne do?ru sonu?lara var?l?r, ne de do?ru yolda ilerleme ?ans? olur. ?rne?in, EMEP?in se?im ?ncesi ?nsel?e de ula?t???n? d???nd???m?z ?demokrasi i?in birlik? ?a?r?s? ve giri?imi kar??s?nda nas?l tutum al?nd??? da ele al?nmal? ve de?erlendirilmelidir.
  Son olarak, se?imin ma?lubunun, dahas? h?srana u?rayan partisinin CHP oldu?u genel kabul g?rm?? bulunuyor. Bu h?sran, ayn? zamanda darbeci, muht?rac? ?laisizm? ve ?Atat?rk??l?k? ?zerinden rant elde etmek isteyen, stat?kocu, K?rt sorununda, inan? ve d???nce ?zg?rl??? ve di?er demokratikle?me sorunlar?nda geri ve gerici bir konumda bulunan g??leri de kapsamaktad?r. Ancak bundan, CHP ve m?cavir alan?ndan bir ?ey ??kar?laca?? beklentisine girilmemelidir.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net