?Su bitti? diyen G?k?ek?e yalanlama

Ankara B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Melih G?k?ek?in, ?Ankara?n?n suyu bitti? a??klamas?n?, ASK? ?al??anlar? yalanlad?: ?Ankara?da 200 g?nl?k su var.?


Ankara B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Melih G?k?ek?in, ?Ankara?n?n suyu bitti? a??klamas?n?, ASK? ?al??anlar? yalanlad?: ?Ankara?da 200 g?nl?k su var.?
Belediyenin, Ankara?y? susuz b?rakan s?re?teki ihmallerini kapatmak amac?yla yapt??? a??klamalar bir bir yalanlan?yor. Ana hat borular?ndan birinin patlamas?n?n ard?ndan uzun s?reli kesintinin bitti?inin a??klanmas?na ra?men, Ankara?n?n y?zde 80?ine h?l? su verilmedi?i ??renildi.
?Ankara?n?n suyu bitti, barajlar bo?? a??klamas?n? ise ASK??de ?rg?tl? T?m Bel-Sen ve ASK? ?al??anlar?n?n derne?i SUKADER, d?n ortak bir bas?n a??klamas? yaparak yalanlad?. T?m Bel-Sen Genel Sekreteri M?mtaz Ba?er, barajlarda su olmad??? iddialar?n?n t?m?yle as?ls?z oldu?unu belirterek, ASK? taraf?ndan g?nl?k olarak haz?rlanan Ankara ?li ??me Suyu Kaynaklar? ?zleme Tablosu?na g?re 9 A?ustos ?ar?amba g?n? itibariyle toplam 253 milyon 615 bin metrek?p kullan?labilir su oldu?unu a??klad?. Ba?er, bu suyun 80 milyon 460 bin metrek?p?n?n cazibe su, 173 milyon 155 bin metrek?p?n?n ise ?l? hacim olarak adland?r?lan kullan?labilir su oldu?unu dile getirerek, ?Pompalarla bu ?l? hacim de da??t?ld???nda, Ankara halk? i?in 200 g?nl?k su ??k?yor. ?n?m?zdeki 200 g?n i?inde, hi? ya?mur ya?masa ve yeni su birikmesi sa?lanamasa bile alt? bu?uk ayl?k su vard?r? dedi. Bu y?zden su kesintisine son verilmesini isteyen Ba?er, bu bilgilerin Melih G?k?ek?e de verildi?ini, su kesintilerinin ba?ka bir anlam? oldu?unu ifade etti.
Belediyenin, 2005 y?l?ndan itibaren 250 bin metrek?p su hedefiyle 300 kuyu a?t???na, ancak toplam 11 bin 232 metrek?p su elde edildi?ine dikkat ?eken Ba?er, kuyular?n, ger?ek?i bir fizibilite raporu haz?rlanmadan, sadece baz? firmalara kaynak yarat?lmas? amac?yla a??ld???n? vurgulad?.
ASK??deki k?t? y?netime ve ?al??anlara y?nelik bask?lara da tepki g?steren Ba?er, teknik personelin ya g?revine son verildi?ini ya da emekli edilmeye zorland???n?, ama Su Kanal Daire Ba?kan? koltu?una Turizm ??letmecili?i Okulu mezunu bir ki?inin oturtulabildi?ini s?yledi.
?Kaza de?il, i?letme hatas??
?n?aat M?hendisleri Odas? ise belediyenin, boru patlamalar?n? ?kaza? olarak de?erlendirmesine tepki g?sterdi. Yap?lan yaz?l? a??klamada, borular?n, su kesintilerinden sonra patlamas?n?n tesad?f olmad??? belirtilerek, ?Su kesintileri ?ncesi sorun ya?anmayan borular?n, su kesintileri ile birlikte iki g?n arayla patlamas?, i?letme hatas?n? g?zler ?n?ne sermektedir? denildi. Gereken ?zen g?sterilmezse benzer olaylar?n yeniden ya?anabilece?ine dikkat ?ekilen a??klamada, G?k?ek istifaya ?a?r?l?rken, Ankaral?n?n da asgari su ihtiyac?n?, su kesintileri s?resince kendi ki?isel malvarl???ndan kar??lamas? talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net