11 Ağustos 2007 00:00

Dikili, ?gen?lik bulu?mas?na? haz?r

Gen?ler, bu y?l 4??nc?s? d?zenlenen Uluslararas? Gen?lik Bulu?mas??nda bir araya gelmek i?in g?n say?yor. Kampa say?l? g?nler kala, haz?rl?k ?al??malar? da t?m h?z?yla s?r?yor.

Paylaş

Gen?ler, bu y?l 4??nc?s? d?zenlenen Uluslararas? Gen?lik Bulu?mas??nda bir araya gelmek i?in g?n say?yor. Kampa say?l? g?nler kala, haz?rl?k ?al??malar? da t?m h?z?yla s?r?yor. ?Do?ayla bar??, insana ?zg?rl?k? slogan?yla ger?ekle?tirilecek olan bu y?lki kampa, T?rkiye?nin ?e?itli illerinden ve Avrupa?dan yakla??k 2 bin gencin kat?lmas? bekleniyor. T?rm?klarla yollar?n d?zenlenmesinden, banyo, tuvalet, du? kabinlerinin in?aat?na, ?ad?rlar?n kurulmas?ndan boya badana i?lerinin yap?lmas?na kadar kamp?n t?m organizasyonu gen?ler taraf?ndan yap?l?yor. Sotes Tatil K?y? yap?lan haz?rl?klarla birlikte T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gen?leri a??rlamaya haz?r.
?Bar?? eli uzataca??z?
Haz?rl?k ?al??malar? s?ras?nda g?r??t???m?z kamp komitesinden ?evket Akyol, kamp?n Bergama?da siyan?rl? alt?n arayan ?irkete kar?? direnen k?yl?lerle dayan??ma amac?yla d?zenlenen, ?Gen?lik Bergama?da Bulu?uyor? kamp?n?n bir devam? niteli?inde oldu?unu belirterek bu kez ?Do?aya bar??, insana ?zg?rl?k? slogan?yla yola ??kt?klar?n? s?yledi. Akyol, ama?lar?n?n ?ortak payla??m ve dayan??ma i?erisinde ?retebilen ve bu ?rettiklerini payla?abilen bir gen?li?in de varl???n? g?stermek? oldu?unu dile getirdi. Kamp?n, gen?lere dayat?lan tatil anlay???na bir alternatif olaca??n? s?yleyen Akyol, televizyonlar? s?sleyen, t?ketime dayal? tatil anlay???n?n d???nda, kamp?n tamamen eme?e, dayan??maya ve kolektivizme dayanan bir etkinlik olarak ?rg?tlendi?ine dikkat ?ekti. Akyol, ?Bu y?l d?zenledi?imiz kamp?m?zda uzun y?llard?r estirilen ?oven-milliyet?i dalgaya kar?? halklar?n bar?? i?erisinde, karde??e ya?ayabilece?ini g?stermenin yan? s?ra do?an?n tahribat?na da kar?? ??kaca??z? diye konu?tu. Kampta gen?lerin bir yandan dinlenip e?lenirken, di?er yandan bilim insanlar?n?n birikimlerinden yararlan?p, ortak ya?am? ??renme f?rsat? bulaca??na i?aret eden Akyol, ?Burada 2 bin gencin on g?n boyunca uzataca?? bar?? eli denizden Yunan adalar?na, r?zgarla da di?er halklara ula?acak. Biz ?lkedeki b?t?n gen?lerin bu kampa kat?lman?n, karde??e bir arda ya?aman?n ve ?retmenin onurunu ya?amaya ?a??r?yoruz? dedi.
Gen?ler do?aya da sahip ??kacak
2005 y?l?nda d?zenlenen kampa kat?lan Re?at Dal da kamp alan?nda haz?rl?k ?al??malar?n? y?r?ten gen?lerden. Dal, kampta t?m gen?lerin karde?li?i ve dostlu?u ya?ayaca??na dikkat ?ekerek kamp?n bireyin kendi geli?imi a??s?ndan da bir?ok olanak sundu?unu s?yledi. ?Ben ?nceki kampa kat?ld???mda ?evremdeki bir?ok arkada??n ya?am?nda bunun yans?mas?n? g?rd?m? diyen Dal, gen?lik kamp?n?n k?r h?rs?yla do?an?n tahrip edilmesine de bir tepki olaca??n? belirtti. Gen?li?in ?lke sorunlar?ndan soyutlayan ve bireysel ya?ayan, sadece kendini d???nen insanlar haline getirilmeye ?al???ld???n? kaydeden Dal, ?Bence kamp?n as?l hedefi gen?li?i bu yoz k?lt?r?n etkisinden kurtarmak, farkl? k?lt?rlerden gen?lerin bir arada ya?ayabildi?ini g?stermek i?in Dikili?de bulu?aca??z? diye konu?tu.
?Karde?li?i ya?ayaca??z?
Gen?lerden Ali Kavak ise ilk defa b?yle bir kampa kat?laca??n? s?ylerken ?Arkada?lar?m alan?n d?zenlenece?ini s?yledi?inde hemen geldim. ?al??ma s?ras?nda bile ya?anan ortam kamp? anlatt? bana. Birlikte bir ?eyler yapman?n kolektif ya?am?n ?nemini anlad?m? ?eklinde konu?tu. ???e yaramaz?, ? Birlikte i? yapamazlar? ?Adam olmaz? denen ve b?yle olmas? i?in b?y?k ?aba sarf edilen gen?lerin buna kar?? ??kt???n? s?yleyen Kavak, ?10 g?n boyunca karde?li?i ya?ayaca??z? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
Ozan S?r?c?
ÖNCEKİ HABER

?e?me ba??nda su kavgas?

SONRAKİ HABER

Görevden alınan öğretmen: İyi niyete böyle karşılık verilir mi?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa