11 Ağustos 2007 00:00

?e?me ba??nda su kavgas?

Ankara?da bir haftad?r susuzlu?a mahkum olan Mamakl?lar, bir bidon su i?in t?rl? eziyet ?ekiyorlar.

Paylaş

Ankara?da bir haftad?r susuzlu?a mahkum olan Mamakl?lar, bir bidon su i?in t?rl? eziyet ?ekiyorlar. Mamakl?lar, ?ocuklar?n bitlenmemesi, evlerini idame ettirebilmek i?in ?e?me ba?lar?nda, dere boylar?nda, in?aatlarda saatlerce s?ra beklerken, ?fkelerini ya s?ra kavgas? y?z?nden birbirlerine, ya da bu susuzlukta parklar? sulad??? i?in tankercilere y?neltiyorlar.
Ankara?da susuzluk en ?ok yoksul emek?i mahallelerini vuruyor. Kentin y?ksek tepelerine kurulmu? Mamak?a, bir de kot fark? eklenince, Mamakl?lar 10 g?nd?r susuz ya??yorlar. Her g?n temiz suya verecek paralar? olmayan ve evlerinde depo imkan? bulunmayan Mamakl?lar, susuzlu?a kar?? kendi y?ntemlerini geli?tiriyorlar. Geceleri g?nd?zleri kalmayan Mamakl?lar, ellerinde bidonlarla, bir tankerin gelmesini ya da ?e?me ba??nda s?ran?n kendilerine gelmesini bekliyorlar. Su en temel ihtiya? olunca, susuzlu?un getirdi?i ?fke de ?o?u zaman mahallede kavgalar?n ??kmas?na, ba??r??lar?n eksik olmamas?na yol a??yor.
?n?aattan kuyu suyu
Natoyolu?nun giri?indeki Mutlu Mahallesi?nde oturanlar, 6 g?n s?ren susuzlu?un ard?ndan bir in?aat?n kendilerine su vermesiyle biraz olsun rahatlam??lar. ?n?aat??lar, ?kamu hizmeti yapmak i?in? i?me suyu olmayan ama en az?ndan tuvalette kullan?labilecek kuyu suyunu, bir hortumla mahalleliye da??t?yor. Ellerinde bidonlarla in?aat?n ?n?nde s?raya giren vatanda?lar, foto?raflar?n? ?ekerek ba?kentin rezilli?ini T?rkiye?ye duyurmam?z? istiyorlar.
?n?aatta ?al??an e?inin susuzluk y?z?nden i?leri kesildi?i i?in eve para gelmedi?ini s?yleyen bir kad?n, ?Susuzluk bizi ?ok vurdu. Hem e?im i?inden oldu, hem ev rezalet i?inde? diye dert yan?yor. Zafer Ya?muro?lu da bu ?evrede oturmad???n?, burada su oldu?unu ??renip geldi?ini anlatarak, ??lkenin her taraf? akarsu dolu, ?u ?ekti?imiz rezilli?e bak. Bu suyun da ne oldu?u belli de?il ama mecburuz? diyor. Leyla Tekin ise tatilden d?ner d?nmez Ankara?n?n susuzlu?unu ?ekmeye ba?lad?klar?n? anlat?yor.
F?skiyeleri k?r?yorlar
?evrelerinde in?aat bulunmayan Mamakl?lardan baz?lar?, parklardaki f?skiyeleri s?kerek su ihtiya?lar?n? gidermeye ?al???yorlar. Yol aralar?ndaki ref?jleri de kullanan Mamakl?lar, ip gibi akan suyun ba??nda saatlerce bekleyerek bidonlar?n? doldurmaya ?al???yorlar.
Kendileri bin bir eziyetle su toplarken, belediyenin kiralad??? tankerlerin parklar? sulamas?na tepki g?steren Mamakl?lar, bu sefer ?fkelerini tanker sahiplerinden ??kar?yorlar. Bunun ?zerine belediye, tankerlerdeki suyu mahalleliye da??tmak zorunda kal?yor. Ancak tankerin hangi saatte gelece?i belli olmad??? i?in Mamakl?lar, ellerinde bidonlarla gece g?nd?z tanker yolu g?zl?yorlar. Gece ge? saatlerde sinirler iyice gerilmi?ken gelen tankerler, bir?ok kavgan?n da ya?anmas?na neden oluyor. Su s?ras?nda; ?Neden suyu az doldurdun?, ?Bize su b?rakmayacaks?n? gibi nedenlerle her su akan yerin ba??nda kavgalar eksik olmuyor.
?Ya suyumuzu elimizden al?rlarsa?!?
?Su y?z?nden ??kan kavgada bir gencin ?ld???? s?ylenen ?oban?e?mesi?ne gidiyoruz. B?t?n Ankara?y? g?ren tepeler ?zerine kurulu mahallede saat hi? fark etmiyor, kad?nlar, ?ocuklar su pe?inde ko?turuyor. Ancak ?oban?e?melilerin bir ?ans? var; hem mahallelerinde i?me suyu ?e?mesi var, hem de bir dereleri. Ancak bu bolluk, sadece onlara kalm?yor. Ankara?n?n bir?ok yerinden arabalarla insanlar buraya ak?n ediyorlar. Eski ad? K?rt ?e?mesi, yeni ad? da Dost ?e?mesi olan ?e?menin ba??, gece yar?s? olmas?na ra?men kalabal?k. Kad?nlar, saatlerce bekledikten sonra su doldurarak gitmenin sevincini ya??yorlar. Kad?nlar?n ?fkesi, metroyla, alt ge?itle u?ra??p da ba?kenti susuz b?rakan belediyeye. Ancak yine de belediyenin bu i?te kusuru olmad???n? s?yleyenler de var. Bir kad?n, ?Ben ba?kan? seviyorum. Oy verdi?ime de pi?man de?ilim. O ne yaps?n, ya?mur ya?m?yor? diyor. Bu s?zlere sinirlenen ba?ka birisi ise ?Ne diyorsun? Millet Mars?a ??k?yor, biz burada su topluyoruz? diye konu?uyor. Bu sefer bunu destekleyenler, bir bir s?z al?yor: ?Hepimizin ?ocu?u ishal oldu. ?la?larla ayakta duruyoruz. Bu yaz g?n?nde ?ekti?imiz rezalete bak. Evlerimiz rezillik i?inde. Bu ?ocuklara bir ?ey olursa, yar?n ?b?r g?n bir ufak ?l?rse, kim sorumlu olacak??
Susuzlu?un bundan sonra ne olaca??na y?nelik sorumuza yan?t; ?Oy yok. Ba?ka ne olacak? oluyor.
Sabah saatlerine kadar kalabal?k olan ?e?mede, mahalleliler belediyeyi tart???yor. Kimi belediyede su? g?rm?yor, kimi belediyeye ate? p?sk?r?yor, kimi de bu suyun da ellerinden al?naca?? korkusuyla ??ekme buran?n foto?raf?n?. ?ektirmeyin buran?n foto?raf?n?. Be? g?n sonra ya devlet buray? ??renir de gelirse, o zaman ne yapar?z? Ya devlet bu suya da el koyarsa? diyor. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu - G?ven Sat?lm??
ÖNCEKİ HABER

Ankara?da salg?n hastal?k tehdidi

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa