Ankara?da salg?n hastal?k tehdidi

T?rk Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan? ?nder Kahveci, bula??c? salg?n hastal?klar?n artmamas? ve toplu zehirlenme olaylar?n?n ya?anmamas? i?in g?da ve su denetimlerinin art?r?lmas? gerekti?ini belirtti.


T?rk Sa?l?k-Sen Genel Ba?kan? ?nder Kahveci, bula??c? salg?n hastal?klar?n artmamas? ve toplu zehirlenme olaylar?n?n ya?anmamas? i?in g?da ve su denetimlerinin art?r?lmas? gerekti?ini belirtti.
Kahveci, yapt??? yaz?l? a??klamada, Ankara?daki su kesintisi nedeniyle halk sa?l???n?n ciddi bi?imde tehdit alt?nda oldu?unu kaydetti. Susuzlu?un bir ?ok salg?n hastal??a davetiye ??kard???na dikkat ?eken Kahveci, ?unlar? belirtti: ??nsanlar kanalizasyon kar??m?? sular? bile kullanmak mecburiyetinde kald?. Temizlik eksikli?i nedeniyle kamu kurumlar?nda ve b?y?k ?irketlerde ??le yemekleri kald?r?ld?. ?ebekelerden verilecek suyun ilk birka? g?n adeta bir mikrop yuvas? olaca??na dikkat ?ekilmekte. Hastanelerde de bile hizmeti durma noktas?na getiren bu s?re?te ya?ananlar nedeniyle Ankara?da kolay bula?abilen salg?n hastal?klar g?r?lebilir. Ankara?da bula??c? salg?n hastal?klar?n artmamas? ve toplu zehirlenme olaylar?n?n ya?anmamas? i?in g?da ve su denetimlerinin art?r?lmas? gerekir.?
Susuzlu?un ortaya ??kard??? temizlik eksikli?i nedeniyle g?da ve su denetiminin daha da ?nem kazand???na i?aret eden Kahveci, belediyeler, Tar?m ve K?yi?leri ile Sa?l?k Bakanl?klar?n?n bir ?nce acil ?nlem alarak t?m g?da ?retim, t?ketim ve haz?r yemek firmalar?n? denetlemeleri gerekti?ini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net