Fotoğraf: Evrensel

?evreciler Otapan?? istemiyor

?zmir?deki ?evreciler, ge?en y?l 77 kat fazla asbest bulundurdu?u i?in ?yasad??? trafik? say?larak, T?rkiye karasular?na girmesine izin verilmeyen Otapan isimli geminin s?k?lmek ?zere tekrar T?rkiye?ye g?nderilmesine kar?? ??kt?.


?zmir?deki ?evreciler, ge?en y?l 77 kat fazla asbest bulundurdu?u i?in ?yasad??? trafik? say?larak, T?rkiye karasular?na girmesine izin verilmeyen Otapan isimli geminin s?k?lmek ?zere tekrar T?rkiye?ye g?nderilmesine kar?? ??kt?.
Tehlikeli Gemi S?k?m? ?nleme Giri?imi (TGS?G) S?zc?s? Ertu?rul Barka ve ?evreciler, Konak Vapur ?skelesi Kay?k ?skelesi ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. Barka, ge?en y?l gemiye kar?? verilen m?cadelenin bu y?l da devam etmesini isteyerek T?rkiye?de s?k?lmek istenen t?m gemilerden uluslararas? akredite olan, uzman ve ba??ms?z asbest denetim firmalar?ndan al?nm?? belgelerin aranmas? ve bunun do?rulu?unun denetlenmesi gerekti?ini s?yledi. Gemi s?k?m?nden kaynaklanan tek sorunun asbest olmad???n? ifade eden Barka, hurda gemilerin bar?nd?rd??? a??r metallerin, n?kleer at?klar?n, radyoaktivitenin ?niversitelerin yetkili b?l?mlerinden, TMMOB?dan ilgili meslek odalar?ndan ve i? kolunda ?rg?tl? sendika temsilcileriyle ilde en fazla ?ye say?s?na sahip olarak ?rg?tl? sivil, uzman ?evreci kurulu? temsilcisinin kat?l?m? ile olu?turulacak heyet?e denetimlerinin sa?lanmas? gerekti?ini ifade etti.
EGE?EP D?nem S?zc?s? Arif Ali Cang? ise asbest s?k?m? konusunda kontrollerin uluslararas? yetkili ki?ilerden olu?turulacak ba??ms?z bir heyet taraf?ndan yap?lmas? gerekti?ini vurgulad?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net