Diplomalar?n? ?gemicik? yapt?lar

??siz ve g?vencesiz e?itim i??ileri? ad?yla Ankara?da toplanan ??retmen adaylar?, ??retmen atamalar?ndaki ma?duriyete son verilmesini istediler.


??siz ve g?vencesiz e?itim i??ileri? ad?yla Ankara?da toplanan ??retmen adaylar?, ??retmen atamalar?ndaki ma?duriyete son verilmesini istediler.
Milli E?itim Bakanl??? ?n?nde bir araya gelen ??retmen adaylar?, ??cretli k?leler olmayaca??z?, ??nsanca ya?am, insanca ?cret?, ?E?it i?e e?it ?cret? gibi sloganlar att?lar. ?Gemicik de?il kadro istiyoruz? diyen gen?ler, Ba?bakan??n o?luna ald??? iddia edilen gemiye ithafen, ?Belki i? bulabiliriz? diyerek diplomalar?ndan gemi yapt?lar.
??retmen adaylar? ad?na konu?an Yusuf D?nerg?ne?, T?rkiye?de ??retmen a????n?n 200 bine ula?mas?na ra?men, h?l? y?lda sadece 10 bin ila 20 bin ??retmen atanmas?na tepki g?sterdi. D?nerg?ne?, devlet okullar?nda ?al??an ??retmenlerle ayn? diplomay? almalar?na ra?men, ya i?siz olduklar?n? ya da i? g?vencesinden yoksun bir ?ekilde ?zel sekt?rde ?al??t?klar?n? anlatt?.
Bakanl???n, atamalardaki kadrolu say?s?n? azaltarak ??cretli? veya ?s?zle?meli? ??retmenlik ad? alt?nda g?vencesiz ??retmen istihdam uygulamas?n? yayg?nla?t?rmas?na tepki g?steren D?nerg?ne?, b?t?eden e?itime ayr?lan pay?n iki kat?na ??kart?lmas?n?, KPSS?nin kald?r?lmas?n?, ?cretli ve s?zle?meli ??retmen uygulamas?n?n kald?r?lmas?n? talep etti.
?Hayaller suya d??ecek?
E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im?ek ise se?imlerden ?nce 30 bin ??retmen atanaca?? s?ylenirken, se?imlerden sonra bu say?n?n 20 bine d???r?lmesine tepki g?sterdi. ?im?ek, bu 20 bin ki?inin yar?s?n?n ise i? g?vencesiz bir ?ekilde ?al??t?r?laca??na dikkat ?ekerek, ?185 bin ki?inin bu hayalleri suya d??ecek. Bu gen?ler tezgahtar m? olsun, limon mu sats?n? Devletin d?rt y?l harcad??? kayna?a, velilerin harcad??? paraya yaz?k de?il mi? diye sordu. ?im?ek, Din K?lt?r? ve Ahlak Bilgisi ??retmenlerine 1300 kadro verilirken, matematik, fizik, kimya gibi dersler i?in 30-40 ki?inin atand???na dikkat ?ekerek, Mesleki E?itim ve Teknik E?itim Fak?ltesi mezunlar?na bu y?l kadro verilmemesine de tepki g?sterdi. (Ankara/EVRENSEL)
Mersin?de a??klama

Kendilerini ?i?siz ve g?vencesiz e?itim i??ileri? olarak niteleyen s?zle?meli ve ?cretli ?al??an e?itim emek?ileri, Ankara?da yapacaklar? eyleme gitmek i?in geldikleri Mersin Gar??nda bir bas?n a??klamas? yapt?lar. T?rkiye?de 100 bin ??retmenin s?zle?meli, 30 bine yak?n ??retmenin ise s?zle?meli ??retmen yaftas? alt?nda i? g?vencesiz ve yar?n kayg?s? ta??yarak ya?ad???n?n belirtildi?i a??klamada ?cretli, usta ??retici, s?zle?meli isimleri alt?nda s?rd?r?len g?vencesiz ??retmen istihdam?n?n son bulmas? gerekti?i vurguland?. ???siz ve g?vencesiz e?itim i??ileri? ad?na bas?n a??klamas?n? okuyan Yusuf D?nerg?ne?, kadrolu ?al??an ??retmenler ile ayn? diplomaya sahip olmalar?na ra?men i? g?vencesinden ve sosyal haklardan mahrum ?al??t?klar?n? belirtti. (Mersin/EVRENSEL)
www.evrensel.net