11 Ağustos 2007 00:00

Bakanl?k tar?m i??ileri i?in tedbir ?nerdi

??i?leri Bakanl??? tar?m i??isi ta??mac?l???nda meydana gelen onca trafik kazas?n?n ard?ndan genelge yay?mlad?

Paylaş

??i?leri Bakanl??? tar?m i??isi ta??mac?l???nda meydana gelen onca trafik kazas?n?n ard?ndan genelge yay?mlad?.
??i?leri Bakan? Osman G?ne? taraf?ndan ?Hasat D?neminde Al?nacak Trafik ?nlemleri? ile ilgili olarak 81 il valili?ine genelge g?nderildi. Genelgede, ??lkemizde hasat d?neminin ba?lamas? ile birlikte tar?msal faaliyetlerin yo?unla?mas?ndan dolay? kamyon ve kamyonet kasalar? ile trakt?rlerin r?morklar?nda yolcu ta??nd???, hatta y?k ?zerinde trakt?rlerin ?amurluklar?nda insan ta??nd???, bu ara?lar?n park ve fren lambalar? gibi ???klar?n?n yanmad???, arka i?aret levhalar?n?n bulunmad???, bi?erd?verlerin g?n karard?ktan sonra da karayoluna ??kt???, ayr?ca iller aras?nda tar?m i??isi ta??yan ara?lar?n bir?o?unun eski model ve bak?ms?z oldu?u, ta??mac?l?k yetki belgelerinin olmad???, ta??ma s?n?r? ?zerinde yolcu ald???, g?zergah?n uzunlu?una g?re yeterli ?of?r bulundurulmad??? anla??lmaktad?r? denildi.
Genelgede ?u tedbirlerin al?nmas? istendi: ?Karayollar?nda can ve mal g?venli?ini tehlikeye d???ren bu gibi durumlar?n ?n?ne ge?ilebilmesi i?in tar?m i??ilerinin ??k?? yapaca?? illerin valiliklerince, i??ilere arac?l?k eden ki?iler ile de irtibat kurularak, tar?m i??isi ta??nmas? gerekti?i durumlarda yolcu ta??mac?l??? yapacak ara?lar?n yetki belgelerinin bulunmas?, zorunlu mali mesuliyet ve koltuk sigortas?n?n yan? s?ra ferdi kaza sigortas?n?n yapt?r?lm?? olmas?, gidilecek yolun uzunlu?una g?re yeterli say?da s?r?c? bulundurulmas?, istiap haddi ?zerinde kesinlikle yolcu bindirilmemesi ve trafi?e uygun olmayan ara?lar?n kullan?lmamas? konular?nda hassasiyetle durulacak ve gerekli tedbirler al?nacakt?r.?
??i?leri Bakanl??? genelgesinde, i??ilerin ??k?? yapt??? noktadan ?al??ma merkezinin bulundu?u illere gidilinceye kadarki yol g?zergahlar?nda s?k? denetim yap?lmas? istendi.
Tar?m i??ileri katlediliyor
Emek Partisi (EMEP) Adana ?l ?rg?t? ve Tar?m ???ileri Komitesi, tar?m i??ilerini ta??yan ara?lar?n kaza yapmas? sonucu ?lenlerin artmas?na ili?kin bas?n a??klamas? yapt?.
EMEP Adana ?l Binas??nda yap?lan bas?n a??klamas?nda konu?an EMEP ?l Ba?kan? Sevil Arac?, tar?m i??ilerinin trafik kazalar?nda adeta katledildi?ini s?yledi. Arac?, ?Onlar? koruyan ne yasa, ne de sendika ya da benzeri bir dayanaklar? var! Bunlar?n olmamas?n?n nedeni de m?lk sahiplerine bunun bir maliyetinin olmas?, devlete yeni y?kler getirmesidir? dedi. Yetkililerin, onlarca i??inin bir araca doldurularak tek ?of?rle uzun yollara ??k?lmas?n? engellemek durumunda oldu?unu belirten Arac?, bunu yasaklayarak de?il olanak sa?layarak yapmas? gerekti?ini s?yleyerek ?Burada devletin bu sorumlulu?undan ka?mas?, ?Biz b?yle seyahat etmeyin diye uyar?yoruz? gibi a??klamalarla, g?revlerini ?uyar?ya? indirgemesi kabul edilemez? ?eklinde konu?tu.
Sendikala?ma hedefleniyor
Arac?, ?Tar?m i??ileri, ya?ad?klar? t?m sorunlar kar??s?nda ?rg?tlenmek, sendikala?mak zorundad?r. Adana?da ya?ayan tar?m i??ileri, bir s?redir bir ?rg?tlenme ?abas? i?erisindedirler ve sendikala?may? hedeflemektedirler? dedi. Arac?, acilen Tar?m ?? Yasas? ??kar?lmas?n? talep etti.
Tar?m ???ileri Komitesi ad?na bir a??klama yapan Hasan Ya? ise insanl?k d??? ko?ullarda ?al??mak zorunda kald?klar?n? belirterek, tar?m i??ilerinin ?rg?tlenmesi gerekti?ini s?yledi. Ya?, ?rg?tlenme ?al??malar?na destek istedi.
?te yandan T?rk-?? Y?netim Kurulu?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, y?llard?r uygulanan ?a? d??? ?al??ma sistemine ve trafik ter?r?ne son verilmesi i?in ilgili makamlar acil ?nlem almaya ?a??r?ld?. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

?HD 301?in kald?r?lmas?n? istedi

SONRAKİ HABER

'Trump Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda 'bir bakacağını' söyledi'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa