?HD 301?in kald?r?lmas?n? istedi

?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ?stanbul ?ubesi D???nceye ?zg?rl?k Komisyonu, 301. maddenin kald?r?lmas? i?in Galatasaray Postanesi ?n?nde bas?n a??klamas? yaparak, Meclis?e mektup g?nderdi.


?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ?stanbul ?ubesi D???nceye ?zg?rl?k Komisyonu, 301. maddenin kald?r?lmas? i?in Galatasaray Postanesi ?n?nde bas?n a??klamas? yaparak, Meclis?e mektup g?nderdi.
Komisyon ad?na bas?n a??klamas? yapan D???nceye ?zg?rl?k Komisyonu S?zc?s? ?aban Dayanan, d???nce ve ifade ?zg?rl???nden s?z edebilmek i?in d???ncenin hi?bir korku ve kayg?ya kap?lmaks?z?n ?retilebilmesi gerekti?ini ifade etti. ?nsan haklar?n?n ve demokratikle?menin ?n?ndeki yasal ve fiili engellerin kald?r?lmas?, insan haklar?na sayg?n?n ya?ama ge?irilmesinin, her ?eyden ?nce g?? kullanma tehditlerinden ar?nm??, demokratik bir tart??ma ortam?n?n ve d???nceyi a??klama ?zg?rl???n?n yarat?lmas? ile olu?aca??n? belirten Dayanan, d???nceyi a??klama ?zg?rl???n?n di?er ?zg?rl?klerin temel ko?ulu oldu?unu s?yledi. D???nce, bilim-sanat, bas?n ve ileti?im ?zg?rl??? gibi haklar?n kullan?labilmesinin, d???nce ve ifade ?zg?rl???n?n varl???na ve korunup geli?tirilmesine ba?l? oldu?unu anlatan Dayanan, insan haklar?na dayal?, demokratik ve ?zg?rl?k??, ?o?ulcu bir toplum olu?turma hedefinin ilk ad?m?n?n d???nceyi a??klama ?zg?rl???n?n ger?ekle?tirilmesi oldu?unu ifade etti. Bas?n a??klamas?ndan sonra komisyon ?yeleri, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi?nde bulunan gruplar?n temsilcilerine mektup g?nderdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net