arkada??m ibo 2

 • G?nlerden Cuma... Sabahleyin i?e gitti?imde ?bo?nun i?e gelmedi?ini g?rd?m. Belki de uyuya kalm??t?r, dedim kendi kendime.


  G?nlerden Cuma... Sabahleyin i?e gitti?imde ?bo?nun i?e gelmedi?ini g?rd?m. Belki de uyuya kalm??t?r, dedim kendi kendime. Bir saat sonra Alman Monika elinde kartondan bir kutu ile yan?ma geldi. ?Duydun mu, ?bo?nun d?n gece ?ekeri y?kselmi?. Komaya girince hastaneye kald?rm??lar? deyince ?z?lerek ge?mi? olsun dedim... Durumunu sordum. ??yi oldu?unu s?ylediler? dedi Monika. Elindeki karton kutu ne, diye sordum. ??bo?yu ziyarete gidecegiz. Onun i?in herkesten en az 1 euro topluyoruz. ?icek ve ?ikolata alaca??z? deyince ben de katk?da bulundum ve arkada?larla birlikte gitme s?z? verdim...
  Vardiya ??k??? otoparkta be? on ki?i bir araya geldik ve ?bo?nun yan?na gitmek i?in hastanenin yolunu tuttuk. Yolda Alman i? arkada??m Michael bana ?Erdo?an, ?bo?nun odas?na girerken ?i?e?i sen al eline. Belki ?bo elimizden almaz. Ne de olsa sen T?rks?n? deyince isteklerini geri ?evirerek ?Hay?r olmaz! ?i?e?i Monika als?n eline. Bir Alman arkada??n vermesi daha uygun olur? dedim. Di?er arkada?lar da fikrimi olumlu buldular. Amac?m?z ?bo?yu arkada?larla bar??t?rmak ve ?bo?nun ?nyarg?lar?n? y?kmakt?.
  ?bo?nun yatt??? hastaneye vard?k. Hastanenin dan??mas?na giderek ?bo?nun hangi katta ve hangi numarada yatt???n? ??rendik. Monika elinde ?i?ekle ve ben ?nde di?er arkada?lar da ard?mda, odaya girdik... ?bo gayet rahat bir ?ekilde yatakta uzanm??, elinde televizyonun kumandas?, televizyon seyrediyor...
  Merhaba ?bo, dedim. Ard?ndan Monika ?Hallo? deyince ?bo bize d?nd?. Y?z? sararm??t?. Sa? eliyle ?zerindeki yorgan? kald?rmaya ?al??t?. Hepimiz ?a??rd???n? anlam??t?k. Arkada?lar da g?l?mseyerek bak?nca ?bo da g?l?msedi. Sonra kendisini toparlad? ve ?zerindeki ?a?k?nl??? att?. ?Buyrun arkada?lar. ??yle yata??n kenar?na oturun? diyerek yer g?sterince Monika elindeki ?i?e?i ve ?ikolatay? ?bo?ya uzatt?. Ard?ndan ben hepimiz ad?na ge?mi? olsun dileklerimizi ilettim ?bo?ya ve ??i?ekle ?ikolatay? kabul eder misin?? diye sordum. ?bo ?Nas?l kabul etmem. Buraya kadar gelmi?siniz, ba??m ?st?ne? dedi. Ancak g?zlerini televizyona ?evirdi, bir iki kere yutkundu. Bo?az?nda bir ?eylerin d???mlendi?ini anlad?m. Sonra g?zlerinden gelen ya?lar? eliyle hafif silerek tekrar ?Ya Erdo?an, inan senin bu kadar samimi oldu?unu bilmezdim. ?imdi seni anlad?m. Sen kazand?n dostum. Beni utand?rd?n?z. Bundan sonra senin yan?nday?m. Hi? bir arkada?? da k?rmayaca??ma s?z veriyorum? deyince t?m arkada?lar ?bo?yu alk??layarak en k?sa zamanda kendisini tekrar yanlar?nda g?rmek istediklerini belirttiler. ?bo?ya tekrar ge?mi? olsun dedikten sonra hastaneden ayr?larak evlerimizin yolunu tuttuk...
  ?rfan Erdo?an Bielefeld/Almanya
  www.evrensel.net