Fotoğraf: Evrensel

siteler de tapusuz ama gecekondular y?k?l?yor

?stanbul?un en eski il?elerinden biri olan ?mraniye?nin Kaz?m Karabekir ve ?sk?dar??n Yavuzt?rk mahalleleri; bir derenin iki yakas?nda bulunan gecekondulardan olu?uyor. Yavuzt?rk Mahallesi?nde bulunan Ata 1 ve Ata 2 siteleri de ?evresini sard??? gecekondular gibi tapusuz.


?stanbul?un en eski il?elerinden biri olan ?mraniye?nin Kaz?m Karabekir ve ?sk?dar??n Yavuzt?rk mahalleleri; bir derenin iki yakas?nda bulunan gecekondulardan olu?uyor. Yavuzt?rk Mahallesi?nde bulunan Ata 1 ve Ata 2 siteleri de ?evresini sard??? gecekondular gibi tapusuz. Ancak, Ata 1 ve Ata 2 siteleri sakinleri, gecekonduda kalanlar i?in ?g?r?nt? kirlili?i olu?turuyorlar? gerek?esi ile mahkemeye ba?vurunca, gecekondulardan 54?? i?in y?k?m karar? ??kt?. 16?s?n?n ise mahkemesi s?r?yor.
Dere yata??n?n 45 metre ?zerine kadar olan k?s?m Orman B?lge M?d?rl????ne ait g?r?n?rken; di?er yerler Hazine arazisi olarak g?sterilmi?. Orman Bakanl???, gecekondularda kalanlar? dava edeli bir sene olmu? neredeyse. Ancak mahalle halk? 20 senedir oradalar. Y?llarca belediyeye vergisini ?deyen mahalle halk?n? ?imdilerde yakla?an yerel se?imler korkusu sarm??. ??nk? yerel se?imlerden sonra evlerin y?k?laca??na dair s?ylentiler var ortal?kta.

??ad?r kurup s?r?nece?im?
Kaz?m Karabekir Mahallesi?nde oturan ve o?ullar?yla birlikte ka??t toplayarak ge?imini sa?layan ?smail ?zveren 54 ya??nda. ?Buraya ev yapal? 18 y?l oldu? diyen ?zveren; Tokat?tan g?? etmi? ?ta?? topra?? alt?n? denen kente. Hi?bir sosyal g?vencesi olmayan ?zveren; ?TEDA? da hizmet veriyor bize T?rk Telekom da belediye de. Vergimizi de ?d?yoruz. Ancak ?imdi y?k?m karar? ??kartt?lar. Evden ??kartsalar gidebilece?imiz bir yer de yok. Zaten gidece?im bir yer olsa bu ?artlarda niye ya?ayay?m ki? G?c?m?z ortada? diyor.
?smail ?zveren, gecekondularla ayn? s?rada olan Ata 2 sitesindeki evlerin de tapusuz olduklar?n? an?msat?yor ve y?k?m karar?n?n siteye de?il, gecekondulara ??kmas?n? ele?tiriyor: ???k dediklerinde k?y?me d?nebilirsem d?nerim. D?nemezsem burada ?ad?r kurup s?r?nece?im. Yapabilece?im ba?ka da bir ?ey yok.?

?Ufac?k gecekondumuzla u?ra??yorlar?
Cengiz Ayg?n??n de evi y?k?lacaklar aras?nda. Ta?eron bir firmada temizlik g?revlisi olarak ?al??an Ayg?n??n mahkemesi ise hen?z sonu?lanmam??. Ge?en seneki sonuca itiraz etti?ini belirten Ayg?n; ??tiraz edince Yarg?tay?dan d?nd? dava. 3-4 kez mahkemeye gittik, sonra uzamaya ba?lad?. ?Biz sizi mahkemeye ?a??raca??z? diyerek beklememizi s?ylediler. Biz de bekliyoruz bakal?m, sonumuz ne olacak? diyor.
Bilirki?inin gelerek her evin b?y?kl???ne g?re ortalama 450 YTL civar?nda para cezas? kesti?ini s?yleyen Ayg?n, ?Baz?lar? bunu ?dedi. Baz?lar? ?demedi. Ona bakarsan Ata 1 ve Ata 2?ye de y?k?m karar? verilmesi gerekiyor. Adam tapusuz koskoca apartman yapm??, onu y?km?yorlar da bizim ufac?k gecekondumuzla u?ra??yorlar? diyor. Kendi evlerinin y?k?larak, yerine kooperatiflerce site yap?lmas?n?n da planland???n? ifade eden Ayg?n, b?lgede ?e?itli rant ili?kilerinin d?nd???n? s?yl?yor.

?Milli Emlak?la ba??m?z belada?
?sk?dar?a ba?l? Yavuzt?rk Mahallesi sakinlerinden Niyazi Co?kunsu ise, 2002 y?l?ndan itibaren Milli Emlak Dairesi Ba?kanl????ndan kendilerine s?rekli ceza makbuzu geldi?ini, ancak maddi g?c? olmad??? i?in bu paray? ?deyemedi?ini dile getiriyor.
Mahalleye gelen tebligatlar? imzalamayarak geri g?nderince, karakola ?a??r?p orada imzalatt?klar?n? anlatan Co?kunsu; ?3 g?n i?erisinde Milli Emlak Dairesi Ba?kanl????na ba?vurmam? istediler. Oraya gitti?imde ise ceza ?demem gerekiyormu?. Ancak o kadar param olmad??? i?in gitmedim. 6 ile 20 bin YTL aras?nda cezalar geldi. Tabii cezalar? kimse ?deyemedi. ?sk?dar Belediyesi ile daval?k olduk, o dava d??t?. ?imdi ise Milli Emlak?la ba??m?z belada. Ata sitelerindeki villalarda kalanlardan dolay? bizi s?k??t?r?yorlar. Halbuki onlar yokken de biz burada ya??yorduk? diyor.

?yapacak bir ?ey yok?
Kaz?m Karabekir Mahallesi Muhtar? ?brahim Demiral ise konuyla ilgili olarak ?unlar? s?yledi: ?O b?lge orman vasf? alan?nda kalan k?s?m. A?a? yok oralarda ama ka??tlar ?zerinde ?orman vasf?n? kaybetmemi?? diye g?z?k?yor. Hazine?ye de devredilmemi?. Oraya m?dahale etme imkan?m?z yok. Orman dava a?t? ve kazand?. Y?k?m karar? ??kt?. Hem sadece o b?lgede de?il. ?nk?lap ve Hekimba?? mahallelerinde bulunan 450 hane de ayn? durumda. A??k?as? fazla kurcalamak da istemiyoruz. Orman ma?dur etmek istemiyor. Onun i?in ?imdilik y?km?yor. Ancak y?k?m tebligatlar?n? g?ndermek zorunda.?

?vatanda??n gecikmi? bir tutumu var?
Gecekondular?n bulundu?u b?lgenin orman alan? olarak g?r?nd???n?, ancak ormanla bir alakas?n?n olmad???n? belirten Avukat Derya Devrim Gen?, mahalle halk?n?n ?nceki davalar? takip etmedi?ini, bundan dolay? da mahkeme taraf?ndan karar?n kesinle?ti?i bilgisini verdi.
Kendisinin bir tespit yapt?rarak, belediyenin buradaki evlere hizmet g?t?rd???n? ispatlad???n? aktaran Gen?, e?er y?k?m olursa, gecekondu sahiplerinin enkaz paras? alabilmelerine imkan sa?lad???n? ifade etti.
Nihat Karada?
www.evrensel.net