can y?cel?i hat?rlamak

Hep bir emek?i gibi ya?ad?. Ona bakarak, sorard?m: G?n?m?z?n bakan o?ullar?ndan hangisi, ya?l?l???nda yoksulluk s?n?r?nda ya?ayacak acaba? Bir evi vard? ve g??l?kle alm??t?. ?iirinden, yaz?lar?ndan para kazan?yordu ve bu onun en b?y?k ?v?nc?yd?.


Can Y?cel?in ?l?m?n?n ?zerinden ka? y?l ge?ti?ini hesaplamak kadar g?? bir aritmetik sorusu yoktur. ??nk? beklenen yan?t, iki rakam?n alt alta yaz?l?p birbirinden ??kar?lmas?yla elde edilmez.
Hen?z topra?a verilmemi?ti. K?y kahvesinin ?n?ndeki bir a?ac?n alt?nda, tahta tabutun i?inde duruyordu. D?nya ?ss?zla?m??, eksilmi?, daralm??t?. Bir g?n ?nce, Ankara?n?n ortas?nda kamu emek?ilerinin izinsiz eylemi s?ras?nda, polisle g???s g??se gelinmi?ken g?steriyi y?neten otob?s?n ?st?nden ba??rm??lard?: ?Can Y?cel aram?zda, Can Y?cel aram?zda!?
?zmir?de hastal?kla cebelle? haldeyken, buraya nas?l geldi diye d???nd? insanlar bir an... Sonra anla??ld?: ?lm??t? ve ruhu aram?zdayd?!
Oras? tam da Can Y?cel?in olmas? gereken yerdi. Can Y?cel tam da orada, her zaman beraber olmak istedikleriyle birlikte olurdu.
D?v??en emek?ilerle!
Ya?am?n?, ?iirini, ?fkesini ve k?fr?n? adad??? insanlarla birlikte, hep d???n? kurdu?u k?pk?z?l bir d?nyaya do?ru giderken, r?zg?ra kar?? ?ark? s?yleyerek ya?amal?yd?...
Halka, i??ilere, ?al??arak ya?ayan herkese duydu?u derin sevgi, asl?nda eme?in yery?z?ndeki etkisini ve i?levini derinlemesine bilen kafas?ndan kaynaklan?yordu. Kalbiyle de?il, beyniyle seviyordu.
Yaln?zca sevgiden ibaret de?ildi onlarla ili?kisi. Bilin?li bir ?rg?t adam? olarak son nefesine kadar, inand??? ne varsa ger?ekle?tirmeye ?al??t?. Hastal???n? hat?rlat?p dinlenmesini, bir k??ede uslu uslu oturmas?na ???tleyenlere, ?Ben ?airim; fil de?ilim, ?l?m? bir k??eye ?ekilip bekleyemem... Meydanlarda ?lmeliyim? diyordu.
Hep bir emek?i gibi ya?ad?. Ona bakarak, sorard?m: G?n?m?z?n bakan o?ullar?ndan hangisi, ya?l?l???nda yoksulluk s?n?r?nda ya?ayacak acaba? Bir evi vard? ve g??l?kle alm??t?. ?iirinden, yaz?lar?ndan para kazan?yordu ve bu onun en b?y?k ?v?nc?yd?.
Malvarl??? tart??malar? s?ras?nda, s?yledi?i ?ipimle ku?a??m, s*kimle *a?a??m, b?t?n mal?m m?lk?m budur? laf? dilden dile dola?t?.
Bug?nlerde, bir ?iiri elden ele dola??yor.
Malvarl???n?, bir de ??yle d?km??:

1- Av?a adas?nda ?? daire, d?rt ??gen, be? dikd?rtgen
2- G?ky?z?nde bi bulut
3- Bitlis?te be? minare
4- Biri yazl?k, biri k??l?k iki platonik sevgili
5- B?ro mobilyas? ve ?elik kap? ?reten bir fabrikan?n ??le ?zeri yaslan?p sigara i?ilen beyaz duvar?
6- Isl?kla da ?al?nabilen d?rt anonim t?rk?
7- Paland?ken?de bir palan, bir d?ken
8- Kastamonu?da ?? kasto
9- ?? fay hatt?
10- Bir ?ar?amba, iki per?embe, ?? cuma
11- D?nyada mekan
12- Ahirette iman
13- Denizde kum
14- Uzayda yer?ekimsizlik
15- Bi ?uval gazoz kapa??
16- Bi kibrit kutusu sigara izmariti
17- On sekiz sa? biti
18- Biri ?ngilizce 6 adet k?f?r
19- Yirmi tane bo? naylon po?et
20- Sevenlerin kalbinde kurulmu? bir taht
21- Bi s?r? sa? sakal, k?l, t?y, y?n
22- ?? ayr? parkta ?? ayr? belediyeye ait ?? ayr? banka reklaml? bank
23- Bi ayakkab? ?ekece?i
24- ?ki b?y?k ta? k?tlesi
25- Bir adet a?a? g?lgesi
26- ?? ku? kanad? sesi
27- Bi s?r? kedi k?pek
28- Bi Marmara denizi
29- Cam?na yaslan?p seyredilen iki pili? ?evirmeci
30- Her ak?am kar??t?r?lan d?rt ??p bidonu
31- ?al?p ?al?p ka??lan be? melodili apartman zili
32- Nakit 15 kuru?
33- Anne babadan kalma yar?s? ya?anm?? bir ?m?r
Ba?ka t?rl? bir?ey...
Burada bence en ?nemli ?zellik, platonik sevgililerinden ve anas?ndan babas?ndan kalan ?mr?nden gayrisinin, herkes taraf?ndan payla??labilen ?eyler olmas?d?r. Hi?biri ?zel m?lk de?ildir. T?m? herkes taraf?ndan kullan?labilir, herkesin sahiplenebilece?i yerlerde duran, herkese ait ?eylerdir.
Belki onun hep ?zledi?i, ?hi?bir ?eye benzemeyen? diye tan?mlad??? kom?nizm, bu kadar basittir, bu kadar kolayd?r, bu kadar insana uygundur:
***
Ba?ka t?rl? bir?ey benim istedi?im,
Ne a?aca benzer ne de buluta benzer;
Buras? gibi de?il gidece?im memleket,
Denizi ayr? deniz, havas? ayr? hava;
Nerde g?rd?klerim, nerde o bekledi?im k?z
Rengi ba?ka, tad? ba?ka.
***
Onun ?l?m?yle d?nya ger?ekten ?ss?zla?t?. Yaln?zca ailesi, arkada?lar?, yolda?lar? de?il, b?t?n insanl?k b?y?k bir dostunu kaybetti. Hepimiz ad?na ?fke duyan, hepimiz ad?na ve hepimizin toplam?ndan daha fazla seven ve hepimiz ad?na hi? kimsenin edemeyece?i kadar g?zel k?freden adam, malvarl???n? yine herkese b?rakarak ?ekti gitti.
Nerede bir a?a? g?lgesi, ku? sesi, kedi ve di?er ?eyler varsa, orada Can Y?cel?in anas?n?n ak s?t? kadar helal mal? vard?r. D?nyay? b?ylesine sahiplenen ve giderken t?m?yle as?l sahiplerine b?rakan o adam?n an?s?n?, b?t?n burjuva d?nyas?na en sert ele?tirilerinden birini dile getirdi?i bir ?iiriyle selamlayal?m:

SEVG? DUVARI
sen miydin o yaln?zl???m m?yd? yoksa
k?r karanl?kta a?ard?k pasl? g?zlerimizi
dilimizde ak?amdan kalma bir k?f?r
salonlar piyasalar sanat sevicileri
derdim g?n?m insan i?ine ??karmakt? seni
yakanda bir amonyak ?i?e?i
yaln?zl???m benim sidikli kontesim
ne kadar rezil olursak o kadar iyi

kumkap? meyhanelerine dadand?k
?n?m?zde alt?nba? alt?n zincir fasulye pilakisi
aram?zda g?revliler ekipler h?z?r pa?alar
sabahlar? a??klarda bulurlard? le?imi
?yle s?cakt? ki ??p??lerin elleri
??p??lerin elleriyle ok?ard?n beni
yaln?zl???m benim s?p?rge sa?l?m
ne kadar k?t? kokarsak o kadar iyi

bakt?m g?kte bir k?rm?z? bir u?ak
bol ?elik bol y?ld?z bol insan
bir gece sevgi duvar?n? a?t?k
d??t???m yer ?yle a??k se?ik ki
ba?ucumda bir sen vars?n bir de evren
saym?yorum ?l?p ?l?p dirilttiklerimi
yaln?zl???m benim ?o?ul t?rk?lerim
ne kadar yalans?z ya?arsak o kadar iyi
Ayd?n ?ubuk
www.evrensel.net