ya?ayan sat?rlar - ne kadar yalans?z ya?arsak o kadar iyi

1926?da ?stanbul?da do?an Can Y?cel, Milli E?itim Bakanl??? da yapm?? olan Hasan ?li Y?cel?in o?ludur. Ankara ve Cambridge ?niversitelerinde Latince ve Yunanca okudu.


1926?da ?stanbul?da do?an Can Y?cel, Milli E?itim Bakanl??? da yapm?? olan Hasan ?li Y?cel?in o?ludur. Ankara ve Cambridge ?niversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. ?e?itli el?iliklerde ?evirmenlik, Londra?da BBC?nin T?rk?e b?l?m?nde sunuculuk yapan Can Y?cel, ya?am?n? ?evirmen ve ?air olarak s?rd?rd?. ?Yenilikler?, ?Papir?s?, ?Yeni D???n? ve daha bir?ok dergide ?iir, yaz? ve ?eviri ?iirleri yay?nlanan Y?cel, 12 Mart d?neminde Che ve Mao?dan ?eviriler yapt??? gerek?esiyle 15 y?la mahk?m oldu. ?74 af?yla d??ar? ??kt?. Lorca, Shakespeare, Brecht?in oyunlar?n? da ?eviren Y?cel, son y?llar?nda Dat?a?ya yerle?ti. Leman ile ?k?z?de yazd?. Y?cel, 12 A?ustos 1999 gecesi ya?am?n? yitirdi. Can Y?cel, ?ok sevdi?i g?nebakan ?i?ekleriyle Dat?a?ya g?m?ld?.

akdeniz yara??yor sana
Akdeniz yara??yor sana
Y?ld?zlar terler ya sen de terliyorsun
Ayn? ?slak p?r?lt? burun kanatlar?nda
Hi? dinmiyor motorlar?n g?r?lt?s?
K?pekler havl?yor uzaktan
Demin bir ?ocuk a?lad?
Fatman?m cumbadan ?ar?af silkiyor yine
Ali Dumdum anas?na s?v?yor saatlerdir
Denizi tokmakl?yor bal?k??lar
Bu sesler i?te sessizli?ini b?y?ten toprak
O senin sardunyalar gibi konu?kan sessizli?ini

Hayatta yatt?k d?n gece
?st?m?zde meltem
Kekik kokuyor ellerim h?l?
Senle yatmad?m sanki
Da?lar? dola?t?m

Ben senden ??rendim deniz yazmay?
Elimden d??m?yor mavi kalem
Bir tirandil ??kar gibi sefere
Okula gidiyor ??retmenim
Ben de ard?ndan a??l?yorum
Bir poyraz ?izip deftere
Bir ada var s?rf ebabil
D?n?yor d?n?yor ba??mda
Senle ya?ad???m g?nler
G?m?? bir ?evre oldu ?mr?m
De?ince g?ne?ine

Neden sonra ka?ak?? ma?aras?n?
G?zlerim kama??nca senden
?l?m belki sular?ndan ka??rd???m
O lo? suda y?kanmakt?r
Durduk?a yosunlar ye?il
Kula? att?k?a mavi

Ben d?zde san?rd?m y?k?nt?m
??renim alkolik ?sar?m
Mutun doru?undaym???m me?er
Senle ??k?nca anlad?m
Eski Yunan atlar? var hani
Yeleleri b?kl?ml?
G?n inerken de ?yle
A?a?tan izd???mleriyle
Y?r?yor Balan Tepeleri
Y?r?yor b?l?k b?l?k can
Toplu bir g?zelli?e do?ru

Kad?n?m
Yara??yorsun sen Akdenize
www.evrensel.net