fiyatlar ucuz, cepler bo?

Adanal? d??en al?m g?c? nedeniyle ucuzluktan faydalanam?yor.


Adana, sebze ve meyve fiyatlar?n?n en ucuz oldu?u illerden biri olarak bilinir. ?lke geneli ile k?ysaland???nda do?ru say?labilecek bu alg?, Adanal?lar i?in ge?erlili?ini yitiriyor. ?reticinin neredeyse ilk elden t?ketime sundu?u sebze ve meyve fiyatlar?, bir?ok ile g?re ucuz olsa da, Adanal?lar?n her ge?en g?n azalan al?m g?c?, bu ucuzluktan faydalanam?yor.
?akirpa?a Mahallesi?nde her sal? kurulan semt pazar?nday?z. Pazar har?l??? olarak belirledikleri 10 ile 20 YTL aras?ndaki b?t?elerle ne sebzede, ne de meyvede istediklerini alamayan kad?nlar, ellerindeki torbalar? g?stererek ?Bununla bir hafta yemek yapaca??z. Bu sihirbaz i?idir? diyorlar. ?Evdeki hesap ?ar??ya uymaz? s?z?n? her hafta ya?ad?klar?n? anlatan kad?nlar, pazar i?in haz?rlad?klar?n listenin ?o?unu alamad?klar?n? s?yl?yorlar. Pazar esnaf? da ?ikayet?i. Ancak onlar, fiyatlardan de?il vatanda??n cebinde para olmamas?ndan yak?n?yor.

?Alamad?ktan sonra...?
Pazar al??veri?ini e?iyle birlikte yapan iki ?ocuk babas? Yusuf ?ahin, bir kurye ?irketinde i??i olarak ?al???yor. Y?llard?r ne zaman pazara gelse, hep bir ?eyleri eksik al?p gitti?ini belirten ?ahin, ?Adana di?er illere g?re ucuz ama, gel g?r ki bizim cebimizde para yok. Bir hafta meyve almaya kalksak, o hafta sebze alam?yoruz. Yani pazar i?in ay?rd???m?z para yetmiyor? diyor. Asgari ?crete ?al??an ?ahin?e g?re, vatanda??n cebinde para yok. Bu y?zden de fiyatlar ucuz da olsa, pahal? da olsa fark etmiyor.
E?i baharat satan 4 ?ocuk annesi Ay?e Demir, dar gelirlilerin al??veri?lerinde semt pazarlar?n?n ?ok ?nemli oldu?unu s?yl?yor. Ancak al??veri?i pazardan yapmak da Ay?e Demir?in t?m ihtiya?lar?n? kar??layabildi?i anlam?na gelmiyor. ?Pazar i?in 10 YTL ay?rabiliyoruz ancak. Ona da meyve mi alsak, sebze mi alsak diye dola??p duruyoruz? diyen Demir, pazarda al??veri? yaparken en dikkat etti?i noktan?n ucuzluk oldu?unu aktar?yor: ?O hafta ne ucuzsa, o hafta hep o sebzenin yeme?i yap?l?yor. Ne yapal?m, insan?n can? fasulye istiyor ama o da pahal?. 3 YTL verip, ay?rd???m?z paran?n yar?s?n? ona m? verelim??

?Birer sihirbaz?z?
E?i in?aat i??isi olan Nurcan ?ak?r, e?inin ?ok s?k i? bulamad???n?, bu y?zden de pazara her hafta gelemedi?ini s?yl?yor. Elinde tuttu?u, yar?s? bo? pazar arabas?n? g?stererek, ?Bak?n 20 YTL harcad?m ama ne alm???m? Araba bo? ama 20 YTL yok. Her ?ey ucuz belki ama para yok. Bunla ben bir hafta yemek yapaca??m. Bir zengin bunu yapabilir mi? diye soruyor.
Dar gelirlileri, birer sihirbaz olarak tan?mlayan ?ak?r, ?Yetmiyor. Olmuyor. Bu parayla ancak biz bu kadar?n? becerebiliyoruz? diyor.
Pazarda pe?ete satarak ge?imini sa?layan Kadir ?endur da benzer s?k?nt?lar? dile getiriyor. Kendisinin de pazarlarda seyyar sat?c?l?k yapt???n? anlatan ?endur, ?Yoksulluk yok? diyenlerin, semt pazarlar?na u?ramas?n? istiyor. ?Belki T?rkiye?nin en ucuz ?ehrinde ya??yoruz. Ama insanlarda yine ayn? dert var. ?stedikleri hi?bir ?eyi alam?yorlar. Atalar?n s?yledi?i gibi; ?Evdeki hesap ?ar??ya uymuyor?.?
Pazarda karpuz satan H?seyin Bayar ise tanesini 3 YTL?ye satmas?na ra?men kimsenin fiyat? be?enmemesinden yak?n?rken, bakkal d?kkan? olmas?na kar??n, ge?inemedi?i i?in semt pazarlar?nda da domates satan Nezir Bi?kin, 50YKr?den satt??? domatesi satamamaktan ?ikayet?i. ?Bakkalda duruyorum sat?? yok, burada duruyorum sat?? yok? diyen Bi?kin, sat??lar?n neden b?yle oldu?u sorusuna ise ?Hani Erdo?an diyor ya ?Durmak yok?; valla bu milletin cebindeki para her g?n azal?yor. Yani durmuyor. Ba?bakan??n dedi?i gibi? yan?t?n? veriyor.

Adana?dan birka? fiyat!
So?an: 20 kuru?
Patl?can: 25 kuru?
Fasulye: 3-1.5 YTL aras?
Domates: 30 ile 50 kuru? aras?
?z?m: 1 YTL
Karpuz: (Tanesi) 3 YTL
Salatal?k: 75 kuru?
Biber: 75 kuru?
Erman Ko?ak
www.evrensel.net