c?z?rt?

uzak do?ulular beceremez


Bizdeki diziler d?nyan?n hi?bir yerinde yok. Daha do?rusu, dizicilik yok.
?rnek mi istiyorsunuz? ?.?.T. diye bir dizi var. Hay?r onun gibisi yok demeyece?im, ??nk? var. Bu dizimiz, me?hur komedi filmleri serisi Polis Akademisi?nden de?il, ondan esinlenen Ah Polis Olsam dizisinden esinlenen bir eser. Bir miktar beceriksiz vatanda? hasbel kader bir polis okuluna yaz?l?r, bunlar?n bir de amirleri vard?r. Aman 301 duymas?n, pek orijinal bir ki?idir kendisi. Ve olaylar geli?ir...
Bu diziyle ilgili ilgin? bir haber, daha ?ekimler ba?lamadan ?nce duyulmu?tu. Ad? her ne kadar ?ok ?zel Tim?in k?saltmas?ysa da, vurmal? k?rmal? bir ?nlem gibi de g?r?n?yor.
??te bu vurma k?rma sahneleri i?in Hong Kong?lu tan?nm?? bir aksiyon y?netmeni getirilmi?ti diziyi y?netsin diye. Y?netmenin ad? Tony Leung. Bruce Lee?nin ve Jackie Chan?in filmlerinde y?netmenlik ve d?v?? koreografl??? yapm??. Bizde Ye?il?am?dan beri filmlerde, dizilerde o kadar k?t? d?v???l?r ki, b?yle bir meslek oldu?unu bilmememiz ?ok normal. Hi? ?z?lmeyin bir tek ben mi duymad?m diye. Hatta yaln?z y?netmen de?il, d?v?? sahneleri bir ?eye benzesin diye 10 ki?ilik bir ?zel aksiyon ekibi kurulmu?, buna uygun malzemeler getirilmi?, dekorlar yap?lm?? falan...
Buraya kadar g?zel. Ama i?te burada devreye ?Bizde i?ler ba?ka t?rl? y?r?r? form?l? giriyor. ??rendi?imize g?re, Hong Kong?lu y?netmen ?stanbul?da otelinde kal?p, dizinin hi?bir i?ine kar??m?yormu?. Oturdu?u yerden de s?zle?meye g?re paras?n? al?yormu?. ??nk? i?e kar??t?r?lm?yormu?. Nedeni, kibarca bizim dizi temposuna ayak uyduramamas?, diyelim.
Adam?n d???ncesizli?ine bak?n, diyormu? ki, bu sahne iki g?nde ?ekilir. ??yle haz?rl?klar yapal?m, ?u hareketleri ?al??al?m, olmad? bir daha deneyelim... Yok daha neler! Be? dakikal?k d?v?? sahnesine iki saatten fazla zaman ayr?l?r m?ym?? hi??
?stedi?iniz kadar ?zenin bezenin, buras? T?rkiye. Onun i?in de, kural ?u: 90 dakikal?k dizi her ko?ulda bir haftada bitecek. Bundan ka??? yok. Ama aksiyon y?netmeni titiz ??k?nca, adama mecburen ?Sen ??yle kenarda duruver? demi?ler.
Uzak do?ulular bu y?zden beceremez. Bunu ancak biz becerebiliriz.
Hay?r can?m, Bruce Lee gibi d?v??meyi de?il, pald?r k?ld?r dizi ?ekmeyi.

bu da ?nl? t?resi!
Bir ara medya t?re konular?yla pek ilgiliydi. Hatta ?T?re K?rtlerin sorunu? diyecek kadar sa?malayabiliyordu. Ama burnunun ucundakini g?rmekten aciz. ??te size bir ?t?re? hikayesi:
?nl?ler d?nyas?nda, b?y?k paralar kazanan, herkesin tan?d??? kad?nlar?n bile erkekler d?nyas?nda kendi ba?lar?na ayakta durmalar? ciddi bir mesele.
Son ?rnek G?l?en. Haberlere g?re, G?l?en?i B?lent Ersoy?un program?na ?nce davet etmi?ler, sonra son anda vazge?mi?ler. Hatta yap?mc?s? Ercan Saat?i de ayn? vetoyu yiyenler aras?nda. Ayr?ca, gen? ?ark?c?n?n ??kaca?? gece kul?plerini arayan birileri, bedava ba?ka sanat??lar? g?nderiyormu?. Ayn? ?ekilde ?brahim Tatl?ses?in program?na ??kmas? da engellenmi?. Dediklerine g?re, hepsinin arkas?ndaki isim Erol K?se.
Bir s?re ?nce G?l?en?in yap?mc?s? ve sevgilisi olan Erol K?se?nin G?l?en?le ayr?lmas? pek anla?mal? olmam??t?. G?r?n??e g?re K?se h?l? G?l?en?in para kazanmas?n? da, tan?t?m?n? yapmas?n? da engellemeye ?al???yor. Hatta bu operasyon o kadar g??l?ym?? ki, G?l?en?in ?imdiki yap?mc?s? Ercan Saat?i araya kay?npederi Ertu?rul ?zk?k?? soktu?u halde ambargodan kurtulamam??.
Durum akla hemen Asena vakas?n? getiriyor. Onun da bir?ok yere ??kmas?n?, magazin diliyle bir ba?ka ?eks? yani eski sevgili engelliyordu, hat?rlars?n?z.
Demek ki ?nl?, anl?, ?anl?, alb?ml? olmak da yetmiyor ?t?re?den pa?ay? kurtarmak i?in.

KAMPANYA - bu kadar b?lent ersoy yetsin!
En ?ok habere konu olan magazin ?nl?s? kim listelerinde genelde H?lya Av?ar birinci ??kar, ?brahim Tatl?ses ikinci. Birka? ayd?r H?lya Av?ar ?Gazetecilere konu?mayaca??m? kural? koydu?u i?in ?bo onu ge?iyordu. Ama bu ay B?lent Ersoy rekora ko?mazsa art?k o listelere inanmayaca??m.
Her g?n televizyonda B?lent Ersoy mu olurmu?? Bir zehirlenme durumu oluyor insanda.
??nk? di?er insanlar gibi bir insan da de?il. Bir onu g?r?p, kanal? de?i?tirip bir ba?kas?n? g?rmekle unutulmuyor ki hemen. G?r?nt?s? ba?ka ak?lda kal?yor, konu?mas? ba?ka, gazelleri ba?ka.
E?ini affetmi?, Allah mesut etsin. Yeni programa ba?lam??, hay?rl? olsun. Ama biraz da bize nefes alacak yer b?raks?n.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net