duyun bu sesi!

Mesafe kavram?n?n giderek ?nemini yitirmesi ve medyan?n en ?cra k??elere ula?mas?, d?nyan?n herhangi bir yerinde ya?ayan toplulu?u bile etkilemekte, d?n??t?rmektedir.


Mesafe kavram?n?n giderek ?nemini yitirmesi ve medyan?n en ?cra k??elere ula?mas?, d?nyan?n herhangi bir yerinde ya?ayan toplulu?u bile etkilemekte, d?n??t?rmektedir. ?nsanlar kendi kimlik ve k?lt?rel de?erlerini sahiplenirken ayn? zamanda uygarl??a katk? yollar?n? aramaya ve k?lt?rlerini tan?tmaya y?nelmi?ledir. Bu anlamda festival, ?enlik ve ??len gibi etkinlik ve pratikler, k?lt?r?n korunmas? ve ya?at?lmas? yan?nda, bunu ?evresine ta??mada ?nemli bulu?malard?r. Son birka? y?ld?r K?rt co?rafyas? bu alanda ?nemli bulu?malara sahne oldu. Bu etkinliklerden biri de t?m zorluk ve engellemelere ra?men y?llard?r ger?ekle?tirilen ?Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali? oldu. K?r?mlardan, k?y?mlardan gelen bir co?rafya buras?...
Bak?p okuyabilsek g?zlerinde g?ncesini, orada herkes kendi pay?na d??en bir yang?nla kar??la?acak... Tarihin tozlu sayfalar?na d???r?lm?? dipnotlar gibi, eski bir yara anlatabilir belki ?mr?n?n ?zetini....
Konu kom?u, ?evre yerle?im birimleri ayn? ?zlemin y?re?i, ate?in yakt??? a??tlardan geliyor, i?siz ama umutsuz de?il, payla??r yoksullu?u, kentin en uzak k??eleri. Yaral? bir ceren sureti gibi, ac?lar sarm?? ince solgun y?z?n?, h?zne yedirmi? sanki esmerli?ini. D?nyan?n b?t?n dertlerini kollar?nda b?y?tm?? sanki. Dinmek bilmez ac?larla kim bilir ka? bahar ge?ti... Ama ac?s? y?ld?rmad? onu, b?rakmad? kendini. ??te yine bir festivalle dimdik ayakta... Her ?eye ra?men bir kez daha bar??? hayk?r?yor...
Karde?li?in, beraberli?in mesajlar?n? veriyor...
?Duyun bu sesi? diyor...
Eme?i ge?enlere selam olsun.

?bar?? ?ark?lar? s?ylemek istiyoruz?
Ali Asker
Bu festival insan haklar?na sayg?n?n, ter?rize edilen bir b?lgenin bundan uzakla?t?r?lmas?n?n, ?ok geni? bir halk y???n?n?n buraya dair olan ba?l?l???n?n ve kayg?lar?n?n sesiz protestosudur. Temennimiz, ?iddetin son bulmas?d?r. ?lkemizde de memleketimizde de bar?? ?ark?lar? s?ylemeyi, kan ve g?zya?? yerine at?lan z?lg?tlar?n bar?? ad?na at?lmas?n? temenni ediyorum.

C?mert Sar????k
Yurtd???nda ya??yorum. Festival vesilesiyle memleketi geziyoruz.
Gelenek ve g?reneklerimizi ya??yoruz.
Bu da mutlu ediyor bizi. ?n?allah b?yle devam eder.

Bayar ?ahinBen y?llard?r festivale gelen arkada?lara da g?pta ediyordum. Teklif geldi?inde ?ok mutlu oldum. Okudu?um be? dildeki halk ?ark?lar?n?n i?indeki sevdalar?, burada bar??a s?rekli emek veren insanlarla bulu?turmak beni mutlu etti. Y?kseklerdeki da? ?i?ekleri nas?l g?zelle?tiriyorsa ya?ad?klar? co?rafyay?, bizim umudumuz olan ve emek verdi?imiz bar?? da d?nyam?z? g?zelle?tirsin.

?mam Polat
?stanbul?da ya??yorum, ilk defa festivale kat?lmak i?in ?zel olarak iznimi bu tarihe ayarlad?m. Benim i?in festival, do?up b?y?d???m topraklarda olmak anlam?na geliyor.

Farqin (Koma Azad)
Dersim bar???n kenti. Biz de y?llard?r ?ark?lar?m?z? halklar?n karde?li?i i?in s?yledik. T?rkiye?deki emek?iler i?in s?yledik. ?u anki operasyonlar?, insanlar?n ?l?mlerini kabul etmiyoruz, ?iddetle k?n?yoruz. Bar?? dolu g?nler diliyoruz.

?nan Altun (Grup Yorum)
Dersim halk?, sevincini ve mutlulu?unu i? i?e ya?amaya al??m?? bir halk. Buraya gelirken iki arkada??m?z kimlik kontrollerinde g?zalt?na al?nd? ve ??kar?ld?klar? mahkeme taraf?ndan serbest b?rak?ld?lar. Tam kadro buraday?z.

Hakan Aky?ld?z
?nsanlar art?k sava? de?il bar?? istiyor. Festival s?resi i?erisinde sorunlar?m?z?n tam anlam?yla yans?t?lmas?n? istiyorum.

Kiraz Sar????k
Ovac?k?a gitmek istedik ama ?at??ma oldu?u i?in gidemedik. Festival i?in ?zel olarak geldik. ?at??malar da gelenleri korkutuyor. Bence her ?eyden ?nce bar?? ve karde?lik sa?lanmal?.

G?n?l ?i?ek
?stanbul?dan kat?l?yorum. Merak ediyorduk, Tunceli halk? ile birlikte co?kuyu ya?amak istedik.
A. Hicri ?zg?ren
www.evrensel.net