12 Ağustos 2007 00:00

Kal?pla?m?? bir tatil yerine Ger?ek bir tatil f?rsat?

?Do?ayla bar??, insana ?zg?rl?k? diyen gen?ler Bergama?da ba?latt?klar? kamp gelene?ini s?rd?r?yor

Paylaş

?Do?ayla bar??, insana ?zg?rl?k? diyen gen?ler Bergama?da ba?latt?klar? kamp gelene?ini s?rd?r?yor. ?ki y?l ?nce Dikili?de yap?lan kamp?n ard?ndan bu y?l da ayn? yerde b?t?n yeteneklerini ortaya koymak, birikimlerini de?erlendirmek ve ger?ek anlamda bir tatil daha yapmak amac?yla bulu?acak olan gen?ler hem sevdikleri ayd?n, yazar ve sanat??larla bulu?ma ?ans? yakalayacaklar, hem de on g?n boyunca ?reterek dinlenecekler.
Kampa ili?kin haz?rl?klar ve planlanan etkinliklere ili?kin g?r??t???m?z Kamp Komitesi ?yesi Fulya Aliko?, bu y?l ger?ekle?tirilecek olan kampla ?D?nya Gen?lerinin Bergama Bulu?mas??ndaki bar??, karde?lik ve payla??m duygular?n? peki?tirmeyi ama?lad?klar? s?yledi. Gen?lerin h?l? bar?? ve karde?li?e ihtiyac? oldu?unu s?yleyen Aliko?, bu y?l, kurakl?k ve susuzluk nedeniyle daha yo?un olarak g?ndeme gelmeye ba?layan k?resel ?s?nma ve ?evre sorunlar?n? da ele alacaklar?n? ve gen?lerin gelece?ini de do?rudan etkileyecek olan bu sorunlar?n ??z?m? i?in neler yap?labilece?ini tart??acaklar?n? belirtti. Aliko?, kamp? ayn? zamanda T?rkiye?nin i? bar??a en fazla ihtiyac? oldu?u bir d?nemde ger?ekle?tirdiklerini ifade etti.
Zengin bir program
10 g?nl?k kamp s?resince gen?leri zengin bir program bekliyor. At?lye ?al??malar?yla gen?ler yetenekleri do?rultusunda konusunda uzman ki?ilerin deste?i ile yo?un bir ?retim s?reci ya?ayacak. Gazetecilik, televizyon, resim, tiyatro, halkoyunlar? ve heykel at?lyelerine kat?lacak olan gen?ler, 10 g?n boyunca ?e?itli konularda akademisyen, ayd?n yazar ve sanat??lar?n kat?l?m?yla yap?lacak olan s?yle?i, sohbet ve panellere kat?larak ilgi duyduklar? alanlarda kendilerini geli?tirme ?ans? bulacaklar. Kamp program? dahilinde ?zel g?nler de belirlendi?ini ifade eden Aliko?, ?Rock G?n??nde amat?r gruplar?n sahne alarak deneyim kazanmas?n? ve bu m?zi?e dair bilgilerin payla??lmas?n? ama?lad?klar? dile getirdi. Bir ba?ka g?n?n ise ?Ekim Devrimi?ne ayr?ld???n? kaydeden Aliko?, Ekim Devrimi deneyimi ve birikiminin m?mk?n oldu?u kadar?yla gen?ler taraf?ndan kavranmas?n? sa?lamaya ?al??acaklar?n? aktard?.
Hayatlar?nda daha ?nce konsere bile gidememi? olan i??i gen?lerin ayd?n, akademisyen ve sanat??larla y?z y?ze geleceklerini ifade eden Aliko?, bunun da kamp?n en ?nemli yanlar?ndan biri oldu?unu vurgulad?.
Kamp s?resince gen?lerin yeteneklerinin geli?ece?ini ve bunlar?n ?e?itli etkinliklerle payla??laca??n? belirten Aliko?, kamp boyunca at?lye ?al??malar? s?ras?nda ?retilen ?r?nlerin kamp?n son g?n? kat?l?mc?lar?n be?enisine sunulaca??n? s?yledi.
?nyarg?lar da eriyor
Ge?ti?imiz y?llarda yap?lan kamplara kat?lan gen?lerin kamp?n ilk g?n?nde ?a??rd?klar?n?, ?ad?r gibi al???k olmad?klar? ortamlara uyum sa?layamad?klar?ndan ?ikayet?i olduklar?n? s?yleyen Aliko?, ?10 g?n i?erisinde o ?nyarg?lar ?yle bir eriyor ki, payla?ma ve dayan??man?n ?nemini anlar hale geliyoruz? dedi. Hasta olduklar?nda, herhangi bir sorunla kar??la?t?klar?nda daha ?nce tan?mad?klar? ?lkenin farkl? yerlerinden gen?lerin yard?mla?ma ve dayan??mas?n?n karde?le?menin temeli haline geldi?ini anlatan Fulya Aliko?, daha ?nce yap?lan kamplardaki de?erlendirme toplant?lar?nda bu ?rneklerle ?ok kar??la?t?klar?n? s?yledi.
Deniz kenar?nda yap?lan bir kamp olmas?na ve mecbur olmamalar?na ra?men gen?lerin denize girmekle yetinmeyerek ?al??malara ve panellere kat?ld?klar?n? ifade eden Aliko?, ?Bu da tatilin sadece t?ketmeye de?il ?retmeye, payla?maya ve ??renmeye y?nelik alternatif yan?n? ortaya ??kar?yor. Her ?eyi bir kenara b?rakt???n?zda bile hi? kimse binlerce ki?i ile birlikte bir tatil hayal edemez? diyor. (?stanbul/EVRENSEL)
?lkenin d?rt bir yan?ndan kat?l?m
?Gen?ler bir arada ya?ay?p farkl?l???m?z zenginli?imizdir diyecekler. Bunun olabilece?ini g?stermek istiyoruz? diyen Aliko?, kampa T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan farkl? k?lt?rlerden gen?lerin gelece?ini vurgulad?. Yarat?lmak istenen b?l?nme fobisine, ?at??malara ve ayr??malara kar?? gen?lerin horonlar ve halaylarla yan?t verece?ini kaydeden Aliko?, bencilli?e, rekabete itilen gen?lerin kolektif bir ya?am i?erisinde payla?arak ?reteceklerini dile getirdi. Kamp alan?nda b?t?n i?leri gen?lerin kendilerinin ?stlenece?ini s?yleyen Aliko?, bunun da sorumluluk duygular?n? geli?tirece?ini vurgulad?.
?ahin Do?an
ÖNCEKİ HABER

K?RVEME MEKTUPLAR

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa