12 Ağustos 2007 00:00

K?RVEME MEKTUPLAR

Kirvem,Sen nas?l d???n?r nas?l yorumlars?n tabii ki bilemem ama, ?z?me kal?rsa se?im sand?klar?ndan ??kan sonu?lar?n ard?ndan ?milletin vekilleri? olmaya hak kazananlar?n listesi Y?ksek Se?im Kurulu?nca resmen ilan edildikten sonra, bu zevat?n ayr?ca bir de Meclis ?at?s? alt?nda ve de televizyon...

Paylaş
Kirvem,Sen nas?l d???n?r nas?l yorumlars?n tabii ki bilemem ama, ?z?me kal?rsa se?im sand?klar?ndan ??kan sonu?lar?n ard?ndan ?milletin vekilleri? olmaya hak kazananlar?n listesi Y?ksek Se?im Kurulu?nca resmen ilan edildikten sonra, bu zevat?n ayr?ca bir de Meclis ?at?s? alt?nda ve de televizyon ekranlar?ndan halk?n kar??s?na tek tek dikilip, daha ?nceden ellerine tutu?turulan bir metne noktas?ndan virg?l?ne kadar harfiyen uyacaklar?na dair ?yemin? billah etmelerinin ?olmazsa olmaz? ko?ul, kural, mevzuat, i?t?z?k ya da her ne halt ad?yla olursa olsun ?dayat?lmas??, asl?nda ?bir yeminle bin yalan?n? ?rtbas edilmeye ?al???ld??? ?u k?rt?pil, ?u cavalacoz Alem?de olmayacak duaya amin deyip ?yedi kubbeli hamam? pe?inde ko?man?n ta kendisi midir ne!Nitekim ?u ya da bu nedenlerle s?rf zevahiri kurtarma bab?nda ?zellikle Allah?? ?vekil? g?sterip ?ncil, Kuran, Tevrat?a el bas?p k?rk t?rl? yemini makinal? t?fek tarrakalar? gibi ard? ard?na dizerek veya ?namus ve ?eref?ten yana tav?ankan? ?ay demleyip, di?er yandan kapal? kap?lar ard?nda kaymakl?, bol k?p?kl? Susurluk ayran? k?vam?nda l?k?r l?k?r yemin i?erken, ard?na gizlenmeye ?al??t???m?z bu namus ve ?eref kavram?ndan anlad???m?z acep ne menem bir ?eydir ka yavrum?Sahi bu yemin denen ?eyin asl?, astar?, ?l??s?, endazesi, mihenk ta?? neye g?re ayarlan?p hangi ?hassas terazi?yle tart?l?nca ki?iler ?namuslu-?erefli? veya hangi elekten ge?irilip neye g?re endekslenince ?namussuz-?erefsiz? damgas?yla onurland?r?l?p ya da tam aksine tu kaka ediloorlar??nsan hafsalas?n?n alamayaca?? kadar s?r?s?ne bereket yeminlerin bollu?u kar??s?nda mesela ?Anam avrad?m olsun ki!? yakla??m?yla bel hizas?ndan ba?lay?p daha a?a??lara kadar cinsellik i?g?d?s?nden nemalanan?ndan tutun, ??u nimete yan bakay?m ki!? gibi ?p?l?p ba?tac? edilen bir par?ac?k ekmek yard?m?yla hemen herkesin kendi dalga boyunca kar??s?ndaki ki?ileri s?zde ikna etmeye y?nelik kesmece karpuz misali ortaya s?r?len yeminlerden bir bak?ma medet ummas?, buna tevess?l etmesi bizatihi o ki?i ad?na utan? verici, a?a??lay?c? bir davran?? de?il de nedir zo!??te mal meydanda!Anayasa gere?i Meclis?te ?ister istemez? yemin eden milletin vekilleri bir taraftan mesela ?Anayasaya sadakatten ayr?lmayacaklar?na? dair ?namus ve ?erefleri? ?zerine ?and i?ip?, ertesi g?n s?ca?? s?ca??na anayasan?n gari millete dar geldi?ini, apoletlerinin s?k?l?p siville?tirilmesinin yan? s?ra ?destan?vari halinden ??kar?l?p, m?mk?n mertebede k?salt?l?p derli toplu olmas? gerekti?ni s?yleyip bu i?e bir an ?nce sar?lacaklar?n? hakl? olarak beyan ederken, ayn? yemin metnini zaman zaman kekeleyerek, bazen atlad?klar? bir kelime y?z?nden sil ba?tan tekrarlay?p, ayn? tiyatro sahnesini televizyon ekranlar?ndan sergilerken, bu yemin ?merasimi? acaba neyin nesi, kimin fesi oloor? ?stelik Meclis ?at?s? alt?nda ?mebus? beylerin koyu renk kost?mlerini tamamlayan ?atafatl? reng?renk ?medeniyet yularlar??yla, bu se?imle beraber say?lar? g?d?m g?d?m da olsa artan ?mebuse? hatunlar?n keza birbirinden ??k tayy?rleriyle bu ?and i?me? seramonileri t?m ciddiyetiyle halk?n huzurunda tekmili birden s?rerken; bunun, yani yakim and i?menin ?u ya da bu nedenle efk?rlan?p bir ?i?e anzarotu K?r Agop?un Meyhanesi?nde fondip kafaya dikmeye benzemedi?i de ?a???k-se??ik? belliyken, en ?nemlisi de ge?mi?te oldu?u gibi edilen t?m bu yeminlerin mumunun belki de yats?ya kadar ancak yanaca??n? bu millet gari ezim ezim ezilip ezberlemi?ken, kimisi belki kerhen, belki tek ayak ?st?nde l?k?r i?ilen bu fasa fiso ?and?lara inananlar h?l? varsa, ehh o zaman mil pardon, s?z?m Meclis?ten d??ar?!!!
M?g?rdi? Margosyan
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray?dan sessiz merhaba!

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa