12 Ağustos 2007 00:00

Kontrgerillalara ?srail e?itimi

?srailli eski askerlerin, Latin Amerika ?lkelerinden Kolombiya?da, orduya gerillalar ile m?cadele konusunda gizlice e?itim verdikleri ortaya ??kt?

Paylaş

?srailli eski askerlerin, Latin Amerika ?lkelerinden Kolombiya?da, orduya gerillalar ile m?cadele konusunda gizlice e?itim verdikleri ortaya ??kt?.
Kolombiya bas?n?nda ve ?srailli Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberlere g?re Savunma Bakan? Juan Manuel Santos, ?srailli eski askerlerin, gerillalarla ve uyu?turucu baronlar?yla m?cadele konusunda Kolombiya?ya askeri e?itim deste?i verdiklerini itiraf etti.
Kolombiyal? askerlerin kanl? bir kampanya y?r?tt??? ?Kolombiya Devrimci Silahl? G??leri?nin (FARC) konuya ili?kin a??klamas?nda ise ??srailli askerlerin, Kolombiyal? birliklere sadece e?itim vermedikleri ayn? zamanda, halen devam eden operasyonlarda da ABD ve ?ngiliz askerleriyle birlikte yer ald?klar?? ifade edildi.
Konu?tuk?a batt?
Kolombiya?da haftal?k olarak yay?nlanan ?Semana? dergisinin son say?s?nda, Kolombiya Savunma Bakan? Juan Manuel Santos?un ??srailli eski askerlerin, Bogota h?k?metine, gerillalara kar?? m?cadele konusunda e?itim deste?i verdikleri? y?n?ndeki ifadelerine yer verildi.
Haberin yay?nlanmas? ?zerine ?ark eden ve yanl?? anla??ld???n? ileri s?ren bakan, ??srailli askerlerin, askerlere e?itim vermedi?ini, sadece bir grup ?srailli eski askerin, askeri istihbarat konusunda orduya dan??manl?k yapt???n?? ifade etti.
Bakan?n bu a??klamas? dahi ?srail askerleriyle Kolombiya ordusu aras?ndaki ili?kiyi do?rulamaya yetti.
Bu arada Kolombiya?daki yerel kaynaklar ise ?srailli eski askerler ile Savunma Bakanl??? aras?nda ge?en sene askeri e?itim konusunda bir anla?ma imzaland???n? ve bu anla?man?n 10 milyon dolar de?erinde oldu?unu bildirdi.
?D?nyan?n en iyisi?
Di?er yandan Semana dergisinin haberine g?re Kolombiya?da askerlere e?itim veren ?sraillilerin ordu i?inde ?b?y?k itibar g?rd?kleri? ifade edildi. Dergi, ?? subay ile ?? ?evirmenin Kolombiya?ya geldi?ini ifade ederken, Savunma Bakan? Yard?mc?s? Sergio Jaramillo ise ?Psikanalistlere benziyorlar. Bize baz? sorular sordular ve daha ?nce fark?nda olmad???m?z sorunlar? ??zmemize yard?m ettiler. Onlar d?nyan?n en iyisi? diye konu?tu.
Son birka? y?ld?r ?srail, Kolombiya?n?n ana silah tedarik?isi haline gelmi?ti. Bu silahlar gerillalar ile uyu?turucu baronlar?na kar?? m?cadelede kullan?l?yor. Kolombiyal? bir savunma yetkilisi ge?en hafta, iki ?lke aras?ndaki asker i?birli?inin ?n?m?zdeki y?llarda art?r?laca??n? belirtmi? ve ??srail?in ter?rle m?cadele methodlar? Kolombiya?da ?o?al?yor? demi?ti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

New York?ta ?Debka? pani?i

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa